Некоторые особенности постановки задач течения жидкости с поверхностными гравитационными волнами

Show simple item record

dc.contributor.author Алибиев, Д.Б.
dc.contributor.author Кушекова, Г.Ж.
dc.contributor.author Кажикенова, А.Ш.
dc.date.accessioned 2019-04-11T10:16:16Z
dc.date.available 2019-04-11T10:16:16Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Алибиев Д.Б. Некоторые особенности постановки задач течения жидкости с поверхностными гравитационными волнами /Д.Б.Алибиев , Г.Ж.Кушекова , А.Ш.Кажикенова //Қарағанды универисетінің хабаршысы. Математика сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия Математика=Bulletin of the Karaganda University. Mathematics Series.-2012.-№2.-Р.16-20 ru_RU
dc.identifier.issn 0142-0843
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz:80//handle/data/5027
dc.description.abstract Мақалада сұйықтың ағынының жоғарғы толқындары есебінің кейбір ерекшеліктері қарастырылады. Осындай қойылымдағы есептер үшін сұйықтың ағынының Ω облысы зерттеледі. Сəйкес формула- лармен анықталған тəуелді айнымалылар, векторлық потенциал, иірім векторы енгізілген. Есептің шешімін жəне оның теңдеуінің орнықтылығын анықтау үшін есептеу математикасы мен механиканың белгілі математикалық түрлендірулері қолданылған. This work discusses some features of formulation of the problem of fluid flow with surface gravity waves. In this formulation the fluid domain are considered. A new dependent variable, the vector potential, the vector of the vortex, which are determined by the corresponding formulas are introduced. Known mathematical calculations on computational mathematics and mechanics are applied to obtain the stability and uniqueness of solutions. ru_RU
dc.language.iso en ru_RU
dc.publisher Изд-во КарГУ ru_RU
dc.relation.ispartofseries Вестник Карагандинского университета. Серия Математика;№2(66)/2012
dc.title Некоторые особенности постановки задач течения жидкости с поверхностными гравитационными волнами ru_RU
dc.title.alternative Some features of formulation of the problem of fluid flow with surface gravity waves ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account