Recently added

Научная библиотека КарГУ им. Е.А.Букетова: Recent submissions

 • Тулеубекова, А.Р.; Жүніс, А.Б.; Жəнібеков, О.Ə. (ҚарМУ баспасы, 2020-03-06)
  Бұл мақалада крипто-валюта жəне ол арқылы қалай пайда табуға болатыны жəне табыс табудың 7 əдіс- тəсілдері көрсетілген, сонымен қатар, электронды ақшаны тиімді сатып алу жолдары зерттелген.
 • Тиштыкбаева, А.Ж.; Қанат, А.Қ.; Амантай, С.С. (ҚарМУ баспасы, 2020-03-06)
  Мақалада цифрлық экономиканың қаржылық сектордағы цифрлық активтердің, цифрландыру жүйесі баяндалады. Басты назар «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасына, оның мақсаттарын, мазмұндылығын жəне еліміздің ...
 • Тиштықбаева, А.Ж.; Амангелдинова, З.Ж. (ҚарМУ баспасы, 2020-03-06)
  Бүгінгі таңда шетелдіктер ғана емес, қазақстандықтар да криптавалютаға қызыға бастады. Экономиканың тұрақты өсімін міндеттеген тапсырмаларды есепке алсақ, криптовалютаның құрылуы тұрақты əрі сенімді өсімге қосымша қызмет ...
 • Тиштықбаева, А.Ж. (ҚарМУ баспасы, 2020-03-06)
  Қазіргі жағдайда банк секторын цифрлық түрлендіру цифрлық экономикаға айналу процесінің ажырамас бөлігі болып табылады. Қаржы-несиелік ұйымдарды сандық түрлендірудің негізі оңтайлы цифрлық стратегия болып табылады, оны ...
 • Тəңірбергенова, С.С. (ҚарМУ баспасы, 2020-03-06)
  Бүгінгі күні банктердің көпшілігі өзінің стратегиялық міндеттерінің қатарында, қызметтерді əмбебаптандыру жəне клиенттік базаны кеңейтуді көздейді. Нарықтың серпінділігі мен бəсекелестіктің күшеюі банктер бизнесті ...
 • Jindal, Rishabh (KSU Publ., 2020-03-06)
  In this article, the state and prospects of using blockchain technology are analyzed. The experience of foreign companies in relation to the cryptocurrency market and the security problem are considered
 • Мыржыкбаева, А.Б.; Буруславская, В.В. (Изд-во КарГУ., 2020-03-06)
  Данная статья посвящена мировым трендам криптотехнологий. Рассмотрено понятие цифровой экономики и влияние информационных технологий в современном мире. Выявлены преимущества и недостатки цифровизации экономики.
 • Мыржыкбаева, А.Б. (Изд-во КарГУ., 2020-03-06)
  статья посвящена актуальному на сегодняшний день явлению – цифровизации национальной экономики и технологическим инновациям в банковской сфере, в том числе. В качестве основополагающего документа упомянута государственная ...
 • Мурзина, М.О. (Изд-во КарГУ., 2020-03-06)
  Проведенное исследование развития обязательного социального медицинского страхования в Республике Казахстан позволило выявить положительную тенденцию среди населения и для развития экономики страны в целом. Автор предпринял ...
 • Комекбаева, Л.С.; Лисова, Н.А.; Акбаев, Е.Т. (Изд-во КарГУ., 2020-03-06)
  цифровые технологии стремительно развиваются во всех сферах жизни общества, в том числе и в банковской сфере. Банки в условиях жесткой конкуренции стремятся улучшить оказание своих услуг с использованием инновационных ...
 • Ким, Н.Р.; Кулакаева, И.Ж. (ҚарМУ баспасы, 2020-03-06)
  бұл жұмыста 2019 жылдың 1 қаңтарында енгізілген онлайн – сақтандыру немесе электронды сақтандырудың қазіргі жағдайы зерттеледі. Сақтанушы мен сақтандырушыда кездесетін қазіргі кездегі мəселеслері анықталып, олардың шешу ...
 • Исабекова, А.С.; Тиыштыкбаева, А.Ж. (ҚарМУ баспасы, 2020-03-06)
  мақаланы онлайн сақтандыру тақырыбына жазған себебім, қазіргі кезде көп адамдар онлайн қызметтерді таңдайды. Əрбір секунд сайын дүниежүзілік Интернет желісінде жүздеген мың пайдаланушы тіркеледі. Бүгінгі күні банк картасы ...
 • Ин, А.А.; Жансейтов, А.Т. (Изд-во КарГУ., 2020-03-06)
  В данной статье рассмотрено введение нового механизма налогообложения, который носит название “Налоговый кошелёк”. Проанализированы плюсы, минусы и опыт зарубежных стран.
 • Жекенов, С.С.; Көмекбаева, Л.С. (ҚарМУ баспасы, 2020-03-06)
  Мақалада Қазақстандағы шағын жəне орта бизнес дамуын қолдаудың мемлекеттік жəне қаржы-несиелік инфрақұрылымы қарастырылған.
 • Жекенов, С.С.; Мамбетова, С.Ш. (ҚарМУ баспасы, 2020-03-06)
  шағын бизнесті дамыту экономикалық өрлеудің жəне əлеуметтік-саяси жаңғыртудың басты құралы. Əсіресе, жеке меншіктің нақты өмірге жүзеге асуы жəне орта таптың қалыптасуының мемлекетімізде артқан сайын еліміз көркейіп, ...
 • Жахметова, А.К.; Абугалиева, М.А. (ҚарМУ баспасы, 2020-03-06)
  шағын бизнесті дамыту экономикалық өрлеудің жəне əлеуметтік-саяси жаңғыртудың басты құралы. Əсіресе, жеке меншіктің нақты өмірге жүзеге асуы жəне орта таптың қалыптасуының мемлекетімізде артқан сайын еліміз көркейіп, ...
 • Жандосұлы, С.; Тиштықбаева, А.Ж. (ҚарМУ баспасы, 2020-03-06)
  Соңғы онжылдықта əлемдік экономикада сандық трансформация байқалады, ол экономиканың барлық салаларын түбегейлі өзгертеді. Бұл жаһандық тренд еліміздің қаржы секторынды жаулап алды десек те болады. Сонымен қатар, əлемдік ...
 • Даулетов, М.Б.; Исабекова, А.С.; Тəңірберген, С.С. (ҚарМУ баспасы, 2020-03-06)
  бұл мақалада Қазақстанның онлайн төлемдер технологияларының келешекте алатын рөліне негізделген қысқаша зерттеулер жазылған. Дамыған елдерде біз мысалға келтірген заманауи технологиялар қолданысқа еніп, қазіргі уақытқа ...
 • Асанова, М.К.; Сарсекеева, А.С. (Изд-во КарГУ., 2020-03-06)
  В данной статье рассмотрена суть электронных денег, обозначены их основополагающие функции, виды и свойства; обосновывается возрастающая роль цифровой наличности в системе безналичных платежей; отражены отличия фиатных, ...
 • Амангелдинова, З.Ж.; Жандосұлы, С.; Топшахова, Г.Р. (ҚарМУ баспасы, 2020-03-06)
  Берілген мақалада несие карточкаларының мəні, даму тарихы, еліміздегі даму кезеңдері жəне қазіргі кездегі жағдайы келтірілген жəне талдау жасалған.

Search DSpace

Browse

My Account