№2(98)/2020-История. Философия.

№2(98)/2020-История. Философия.

 

 • Абдрахманова К.К. Женщины-медики Павлодарской области в годы Великой Отечественной войны: героизм и фронтовая повседневность

 • Абылхожин Ж.Б.К дискурсу об исторических оценках российско-имперского и советского опытов модернизации в Казахстане

 • Ахметшина Г.У. Қазақстан Республикасы Ұлттық архив қорларының сандық сипаттамаға көшуі

 • Әліпбаев А. Орталық Азиядағы халықаралық лаңкестік пен діни экстремизмге қарсы күрес мәселелері

 • Байзакова К.И. Жаһандық және аймақтық қауіпсіздік мәселелерін болжаудағы жаңа әдістемелік тәсілдер: халықаралық тәжірибе

 • Балаубаева Б.М. Ирак күрділерінің сецессионистік қозғалысының ерекшеліктері мен шектеулігі: мемлекеттік және аймақтық деңгей негізінде

 • Бейсенбекова Н.А. Ұлттық тарихнамадағы Алаш зиялылары еңбектерінің маңызы

 • Галиев А.А. Идеология чингизизма в свете теории Э. Хобсбаума «Invention of Traditions». К 750-летию Золотой Орды

 • Yedgina G.T. N.A. Nazarbayev, second secretary of the regional committee of the Communist Party of Kazakhstan

 • Жолдасов А.Т. Ғаламдық желідегі электронды кітапханалардың ресурстары

 • Зиязетдинов Р.М. «Золотая добыча» нефтяников Башкирской АССР в годы Великой Отечественной войны

 • Кукеева Ф.Т. Теоретические аспекты китайской инициативы «Пояс и путь»

 • Kuzembayeva A.B. Women’s empowerment issue: a new platform for the EU-Kazakhstan cooperation

 • Mazhitova Zh.S. A.F. Dubitsky as a sapper of the 29th Rifle Division: highlights of biography and frontline life (based on the materials of the archive of Nur-Sultan)

 • Сактаганова З.Г. Женская повседневность на фронтах Великой Отечественной войны (на основе материалов Комиссии по истории Великой Отечеcтвенной войны)

 • Смагулова Г.М. Орталық Қазақстандағы экологиялық қауіпсіздіктің кейбір мәселелері (су ресурстарының мысалында)

 • Дойков Й.С. Общая концептуальная основа понимания знаний Гегелем

 • Sagatova A.S. The Idea of Unity in the Kazakh Spirit

 • Recent Submissions