Материалы XV Региональной научно-практической конференции студентов и магистрантов "Новое поколение и современные проблемы экономического развития Республики Казахстан" посвященной 95- летию академика Е. А. Букетова

Материалы XV Региональной научно-практической конференции студентов и магистрантов "Новое поколение и современные проблемы экономического развития Республики Казахстан" посвященной 95- летию академика Е. А. Букетова

 

 • Алькеева А.А. Сыртқы экономикалық қауіпсіздік және оны қамтамасыз ету бағыттары/А.А. Алькеева

 • Абденбек Г.М Қазақстандағы жұмыссыздық мәселесі және оны шешу жолдары/Г.М. Абденбек, Д.Н.Əбілахатова

 • Abdullin A.N. Digital economy as a mechanism for effective environmental and economic policy/A.N. Abdullin

 • Аитова А.Ф. Проблемы диверсификации структуры казахстанской экономики/А.Ф. AАитова

 • Акбаева А.Е. Трансұлттық компаниялардың орналасушы және қабылдаушы елдер эконмикасына әсері/ А.Е. Акбаева

 • Акбаева А.Е. Шетелдік инвестициялары бар кәсіпорындарды қалыптастырудың теориялық аспектілері/ А.Е. Акбаева

 • Амангельды Ж. Қарағанды облысындағы шағын және орта кәсіпкерліктің дамуының аймақтық ерекшеліктері/Ж. Амангельды

 • Аширбекова Ж.С. Analysis of the causes and consequences of unemployment in Kazakhstan/Ж.С. Аширбекова

 • Boranbayeva M. Export of agricultural products of the Republic of Kazakhstan to foreign countries in 2019/M. Boranbayeva

 • Жаксыбаева А. Қазақстандағы инновациялық кәсіпкерліктің даму ерекшелігі/А. Жаксыбаева, А. Кожыкова, Б.Ж. Талғат

 • Жарылғап А. Грейдовая система оценивания должностей и оплаты труда/А. Жарылғап

 • Қабдраш Д.Б. Кәсіпкерлік құрылым стратегияларын қалыптастыру экономикалық дамудың негізі ретінде/Д.Б. Қабдраш

 • Қоғабаева Ш.А. Қазақстан республикасының нарық жағдайындағы басқарылу құрылымын жетілдіру/Ш.А.Қоғабаева

 • Moldakarimov A.R. Creating a base for the implementation of industry 4.0 in Kazakhstan/A.R. Moldakarimov

 • Мұханбетжан Р.М. Ұйымның даму стратегиясын жетілдірудің мәселелері мен даму болашағы/ Р.М. Мұханбетжан

 • Мұқаш Ұ. Foreign economic activity of the republic of Kazakhstan: participation in international trade and investment processes/Ұ. Мұқаш

 • Мұқаш Ұ.Development of online insurance in Kazakhstan/Ұ. Мұқаш

 • Sabirova A.External labor migration of Kazakhstan: analysis of the state and trends of development/A. Sabirova

 • Талғат Б.Ж. Қарағанды облысының агроөнеркәсіп кешенінің даму мәселелерімен оларды шешу жолдары/Б.Ж. Талғат, Ф. Булегенова, А. Кожыкова

 • Талғат Б.Ж. Жұмыссыздықты мемлекеттік реттеудің тиімділігін арттыру/Б.Ж. Талғат, Ұ. Мұқаш

 • Талғат Б.Ж. Қазақстандағы жастар жұмыссыздығы мәселелерін шешу/Б.Ж. Талғат, Н. Масаинова, А. Кожыкова,

 • Талғат Б.Ж. Проблема молодежной безработицы в Казахстане/Ж.У. Токтоналиев, А.С Терликов

 • Абдраманова Ғ.С. Ұйымда жарнамалық қызметті басқару және оны жетілдіру/Ғ.С. Абдраманова

 • Аханұлы А. Цифрлық экономика жағдайындағы әлеуметтік саясатты басқару/ А. Аханұлы

 • Бурахан М. Сервистік ұйымдарда персоналды ынталандыру/М. Бурахан

 • Баймурзаев Ф.Создание открытой цифровой экономики и предпосылки развития интеллектуальных городов/Ф. Баймурзаев

 • Байчукурова И.Б. Развитие социально-экономического потенциала регионов в Республике Казахстан/И.Б. Байчукурова

 • Баймурзаев Ф.Б. Перспективы развития риск менеджмента в казахстане/Ф.Б. Баймурзаев

 • Байчукуров Р.Б. Теоретические аспекты развития региональной экономики и оценки функционирования системы управления/Р.Б. Байчукуров

 • Ғұмарова С. Формирование инновационной политики АПК Казахстана/С. Ғұмарова

 • Жансакалова А. Б. Мұнай-газ саласындағы инновациялық жүйенің дамуы/А.Б. Жансакалова

 • Кapбозов A. Состояние развития инновационных процессов в Республике Казахстан/A. Кapбозов

 • Кapбозов A. Сиcтeмa "Кaйдзeн" — ключeвaя концeпция японcкого мeнeджмeнтa/A. Кapбозов

 • Макишева Д.Г. Қарағанды облысының еңбек нарығының конъюнктурасын талдау/Д.Г. Макишева

 • Нысанов Е.Е. Мемлекеттік әлеуметтік саласын реттеудің ерекшелігі/Е.Е. Нысанов

 • Нуримбетова А.А. Қазақстандағы қазіргі таңдағы менеджменттің рөлі, басымдықтары және даму болашағы/А.А. Нуримбетова

 • Оразалина А.К.Теневая экономика как признак конфликта в экономической системе общества/А.К. Оразалина

 • Сакенова Г.Б. Цифрландырудың жаhандық трендтері және халықаралық тәжірибе/Г.Б. Сакенова

 • Смагулова А.К. Инновационный процесс и управление программами и проектами в Республике Казахстан/А.К. Смагулова

 • Сакенова Г.Б. Менеджмент в наше время/ Г.Б. Сакенова

 • Скакова Д.А.Влияние цифровых инноваций в системе управления стратегиями маркетинга/ Д.А. Скакова

 • Серік А. Кәсіпорынның инновациялық қызметін басқару/А. Серік

 • Темирханова А. Қазақстан республикасының аграрлық-өнеркәсіп кешенін басқару/А. Темирханова

 • Ускенбаева А.Е. Қазақстанның мұнай-газ секторы дамуы және дамытудың мәселелері/А.Е. Ускенбаева

 • Тажіхан Е.Д. Экономикадағы сандық технологиялар: шет елдер мен Қазақстан/ Е.Д. Тажіхан

 • Шестюк В. Лидерство/Шестюк В.

 • Əбдіғасыр Б.А. 2020 жылға таза жалақыны есептеудін тиімді жолы/Б.А. Əбдіғасыр

 • Əбеуова И.С. Қаржылық бақылаудың жүргізілу маңыздылығы/И.С. Əбеуова

 • Əбеуова И.С. Негізгі құралдар амортизациясы есебінің дұрыстығының аудиті/И.С. Əбеуова

 • Akhmetova A.B. Technological audit in the system of anti-crisis management of innovative enterprises/A.B. Akhmetova

 • Абилова Б.О. Aнализ и оценка инвестиционного проекта в здравохранении/Б.О. Абилова

 • Айтбаев Ə.Б. Үстеме шығындардың есебі мен аудиті/Ə.Б. Айтбаев

 • Аубакиров А.Е. Анализ основных причин оттока студентов из Казахстана/А.Е. Аубакиров

 • Бабкина Е.А. Налоговый учет расходов на рекламу в Республике Казахстан/Е.А. Бабкина

 • Байлина А.Д.Аудит эффективности использования бюджетных средств и управления государственными активами/А.Д. Байлина

 • Бакирова А.М. Влияние одного человека на экономику/А.М. Бакирова

 • Гинаятова К.К. Қазақстандағы өлім-жітім және оған әсер ететін себептер/К.К. Гинаятова

 • Есмурзина Х.К. Проблемы эмиграции граждан. Влияние данного процесса на экономику Казахстана/Х.К. Есмурзина, К.А. Архипова

 • Зекенов А.Т. Актуальность функционального калькулирования себестоимости/А.Т. Зекенов

 • Игенбаева А.Ж. Қорларды есепке алудың ерекшеліктері/А.Ж. Игенбаева

 • Кайроллаев Р.А. Қорлардың есепке алу мәселелері/ Р.А. Кайроллаев

 • Қабыкен К.Қ. Бюджеттік ұйымдардағы еңбекақыны есептеу және талдау/К.Қ. Қабыкен

 • Канжанова Ж.К. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік аудит жайлы/Ж.К. Канжанова

 • Касимова Д.К. Жарғылық капитал және ЖШС қатысушыларының үлесі/Д.К. Касимова

 • Касымова Н.А. Салықтық есептілік нысандарын электронды түрде ұсыну/Н.А. Касымова

 • Касымханова Г.С. Кәсіпорын қызметін талдаудың ұйымдастыру ерекшеліктері/Г.С. Касымханова

 • Касымханова Г.С. Қаржы-шаруашылық қызметтегі аудитті жүргізу қажеттігі/Г.С. Касымханова

 • Ложкина К.В. Налог на добавленную стоимость в Казахстане/К.В. Ложкина

 • Маратова А. Нарықтық қатынастардағы Қазақстанда кәсіби бухгалтердің рөлі мен даму болашағы/А. Маратова

 • Маратов Т.М. Кәсіпорынның қаржы-экономикалық жағдайын бағалау және оны жақсарту жолдары/Т.М. Маратов

 • Нілтай Ə.Н. Особенности развития электронной коммерции/Ə.Н. Нілтай

 • Саакян М.А. Статистический анализ дохода Казахстанской семьи/М.А. Саакян, И.Х. Коханова

 • Саленова И.Б. Волонтёрство, как особый вид трудовой занятости/И.Б. Саленова, Д.Р.Кайратова

 • Серіков Ə. Тәуекелге бағытталған мемлекеттік аудит жүйесі/Ə. Серіков

 • Смолик Е.М. Эпидемии, держащие мир в страхе/Е.М. Смолик, В.В. Власова

 • Сулейманова Р.Ф. Анализ рисков и оценка эффективности инвестиционных проектов/Р.Ф. Сулейманова

 • Сулейменова И.А. Кәсіпорынның меншікті капитал есебі/И.А. Сулейменова

 • Тəжібай Н.Б. Негізгі құралдар қозғалысының аудиті/Н.Б. Тəжібай

 • Тобагабулова М.А. Кәсіпорынның қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді кредиторлық берешек есебін талдау/М.А. Тобагабулова

 • Төлеутай Д.С. Қазақстандағы некелесу және ажырасуды статистикалық зерттеу/Д.С. Төлеутай

 • Тұрмағанбет З.Ж. Понятие и классификация затрат в управленческом учете/З.Ж. Тұрмағанбет

 • Узакова А.Б.Салық салу бойынша жеңілдетілген тәртіппен жұмыс істейтін субъектілердегі бухгалтерлік және салық есебінің ерекшеліктері/А.Б. Узакова

 • Химади Т.С. Зейнетке ерте шығу мәселесі/Т.С. Химади

 • Шакирова Г.А. Понятие определения готовой продукции и оценка ее cебеcтоимоcтиі/ Г.А. Шакирова

 • Амангелдинова З.Ж. ҚҚС-ы әкімшіліктендіруде блокчейн технологиясын қолданудың маңызы/З.Ж. Амангелдинова

 • Амантай С.С. Қазіргі таңдағы Қазақстан экономикасының әлеуметтік экономикалық мәселелері/С.С. Амантай, А.Қ. Қанат, А.Т. Қысатай

 • Амирова П.К.Бюджет-қаржы саясатының негізгі тұжырымдамасы/П.К. Амирова

 • Амирова П.К.Бюджет саясатының теориялық аспектілері/П.К. Амирова

 • Айтпекова А.М .Қазіргі таңдағы Қазақстан экономикасының әлеуметтік экономикалық мәселелері және даму болашағы/А.М. Айтпекова

 • Болатбек Ж.Ж. Коммерциялық банктердің қаржылық тұрақтылығын арттыру шаралары/Ж.Ж. Болатбек, А.А. Қарпықов

 • Болатбек Ж.Ж. Экономиканың цифрлық трансформациясы: жаңа бизнес-модельдер,технологиялар және құзыреттіліктер/Ж.Ж. Болатбек, А.А. Қарпықов

 • Гневшев Е.М. Перспективы развития единого финансового рынка стран-участниц евразийского экономического союза/Е.М. Гневшев

 • Есебаева Г.Б. Қазіргі экономикалық жағдайдағы банк нарығындағы инвестициялық салымдар/Г.Б. Есебаева

 • Жансейтов А.Т. Финансовые менеджеры и финансовые инновации/А.Т. Жансейтов

 • Кайрберлина К.Ж. Критерий оценки эффективности инвестиционных проектов/К.Ж. Кайрберлина

 • Мырзагерей Р.Н. Еуразиялық экономикалық ынтымақтастықты дамыту жағдайындағы Қазақстанның салық саясаты/Р.Н. Мырзагерей

 • Мырзагерей Р.Н. Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің салық жүйелері/Р.Н. Мырзагерей

 • Татиева Д.Т. К вопросу о признании криптовалюты в мировой экономике/Д.Т. Татиева

 • Тəңірберген С.С. Қазақстан Республикасында сақтандыру нарығының даму болашағы/С.С. Тəңірберген

 • Toktassova S.S. The importance of tax control in modern conditions/S.S. Toktassova

 • Шакмурат У.Н. Еліміздің экономикасын дамытудағы қаржы мен несиенің рөлі/У.Н. Шакмурат

 • Zhanseitov A.T.Why digital transformation is needed/A.T. Zhanseitov

 • Абдуғап Ұ.Н. Қазақстанның тасымалдау саласындағы темір жол көлігінің рөлі/Ұ.Н. Абдуғап

 • Абилова Д.Р. Влияние блокчейн технологии на логистические операции и транспортировку грузов/Д.Р. Абилова

 • Əбдікарім М.С. Қазақстанда қоймалық логистиканың даму қарқыны/М.С. Əбдікарім

 • Батырбек Н.С. Сандық экономика жағдайындағы туризмнің даму тенденцияларын зерттеу/Н.С. Батырбек

 • Batyrbek N.S. Research on the development of the tourism industry in Kazakhstan/N.S. Batyrbek

 • Гребенюк Д.Д. Smart-city как инструмент повышения конкурентоспособности городского туризма/Д.Д. Гребенюк

 • Ердавлат А.М. Қазақстанда логистиканың дамуы/А.М. Ердавлат

 • Кулдеева А.Т. Ақылы жолдардың экономикалық тиімділіктері/А.Т. Кулдеева

 • Кульжамбекова Б.Ш. Ключевые показатели развития железнодорожного транспорта в Республике Казахстан/Б.Ш. Кульжамбекова

 • Ныгыметолла А.К.Қазақстан Республикасында логистиканың даму мәселелері және болашағы/А.К. Ныгыметолла

 • Раздобудько М.Е. Развитие казахстанской туристской отрасли/М.Е. Раздобудько

 • Caйлaубaй Н.И. Қазақстан Республикасында логистиканың дамуын тежеуші негізгі мәселелер/Н.И. Caйлaубaй

 • Стожарова К.А. Роль маркетинговой стратегии в социальных сетях/К.А. Стожарова

 • Сұлтан Н.Қ. Қазақстан Республикасының ұлттық көліктік жүйесінің даму ерекшеліктері,мәселелері және болашағы/Н.Қ. Сұлтан

 • Цонев И.Е. Современное состояние кинопроизводства в Республике Казахстан/И.Е. Цонев

 • Шанықұл Д.Е. Қазақстан эканомикасындағы каспий теңіз портының маңызы/Д.Е. Шанықұл

 • Recent Submissions

  View more