Использование концепции контроллинга для поддержки процесса управления инновационными проектами

Show simple item record

dc.contributor.author Сланов, Е.К.
dc.date.accessioned 2019-12-10T05:12:35Z
dc.date.available 2019-12-10T05:12:35Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Сланов Е.К. Использование концепции контроллинга для поддержки процесса управления инновационными проектами /Сланов Е.К.// Қарағанды универисетінің хабаршысы. Экономика сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия Экономика.= Bulletin of the Karaganda University. Economy Series.-2011.-№3.С.70-75 ru_RU
dc.identifier.issn 0142-0843
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz//handle/data/8894
dc.description.abstract Инновациялық қызметті ұйымдастыру жəне мақсатты басқару түрі ретіндегі инновациялық жобаның маңызы жəне мəні бөлініп көрсетілген. Жобаның формалды берілуі келтірілген. Жобаның функционалды сызбасы басқарудың тұйық жүйелерінің терминдерімен ұсынылған. Жобаларды басқарудың ұйымдық түрлері талданған. Контроллинг — жобаның негізгі міндеті ашылып көрсетілген. Жобаның контроллингіндегі жəне оны жоспарлаудағы қызметтерін оның параметрлеріне сəйкес бөлу мəселесі талданған. Инновациялық жобаны басқаруды ұйымдастыру сызбасы қарастырылған. Инновациялық жобаларды басқару үдерісін қолдау үшін бақылаушыларды тарту мəселесіне көңіл бөлінген. Value of the innovative project as forms of the organization and a goals management of innovative activity is allocated. The formalized representation of the project is given. The project function chart in terms of the closed control systems Is offered. The organizational forms of government are analyzed by projects. The primary goal the project — controlling reveals. Distribution of functions at planning and controlling of the project concerning its parameters is studied. The scheme of the organization of management is considered by the innovative project. The attention to a question of attraction of controlers for managerial process support by innovative projects is paid. ru_RU
dc.language.iso en ru_RU
dc.publisher Изд-во КарГУ ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды универисетінің хабаршысы. Экономика сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия Экономика.= Bulletin of the Karaganda University. Economy Series;№3(63)/2011
dc.title Использование концепции контроллинга для поддержки процесса управления инновационными проектами ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account