Финансовый менеджмент как теоретическая и практическая область знаний

Show simple item record

dc.contributor.author Каренов, Р.С.
dc.date.accessioned 2019-11-07T09:40:18Z
dc.date.available 2019-11-07T09:40:18Z
dc.date.issued 2012-03-30
dc.identifier.citation Каренов Р.С. Финансовый менеджмент как теоретическая и практическая область знаний/Р.С. Каренов//Қарағанды университетінің хабаршысы. Экономика сериясы = Вестник Карагандинского университета. Серия Экономика. -2012. №1. С.116-130. ru_RU
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz//handle/data/8705
dc.description.abstract Мақалада қаржылық менеджменттің мəні ашылған, оны заманауи механизмдерімен жəне тəсілдерімен игеру қажеттігі негізделген. Қаржылық менеджментте қаржылық басқарудың екі түрін бөліп қарастыру қажеттігіне көңіл бөлінген: оперативтік (қысқа мерзімді) жəне стратегиялық (ұзақ мерзімді) қаржылық менеджмент. Кəсіпорынның қаржылық қызметінің материалдық негізі ретіндегі қаржылық ресурстардың көздерінің құрамы қарастырылған. Дербес ғылым ретіндегі қаржылық менеджменттің даму эволюциясы келтірілген. Қаржылық менеджменттің мақсаттары, міндеттері жəне функциялары талданған. Фирманың (корпорацияның) қаржылық персоналының орны жəне рөлі талданған. Қаржылық менеджердің қызметінің өзекті салаларына көңіл бөлінген. 2020 жылға дейінгі болашақта Қазақстандағы қаржылық секторды нығайту басымдылықтары көрсетілген. Reveal essence of financial management, necessity for mastering by its modern mechanisms and methods is proved. The expediency of allocation in financial management of two kinds of a finance administration is underlined: operative (short-term) and strategic (long-term) financial management. The structure of sources of financial resources as material basis of financial activity of the enterprise is considered. Evolution of financial management as independent science is traced. The purposes, problems and functions of financial management are analyzed. The place and a role of financial firm personnel (corporation) are allocated. The attention to key spheres of activity of the financial manager is paid. Priorities of strengthening of financial sector of Kazakhstan are outlined in expected prospect till 2020. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Изд-во КарГУ. ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды университетінің хабаршысы. Экономика сериясы = Вестник Карагандинского университета. Серия Экономика.;№1(65)/2012
dc.subject финансовый менеджмент ru_RU
dc.subject теоретическая область знаний ru_RU
dc.subject практическая область знаний ru_RU
dc.subject Сущность финансового менеджмента ru_RU
dc.subject зарождение, эволюция финансового менеджмента ru_RU
dc.subject цели, задачи финансового менеджмента ru_RU
dc.subject функции финансового менеджмента ru_RU
dc.subject место, роль финансового персонала фирмы ru_RU
dc.title Финансовый менеджмент как теоретическая и практическая область знаний ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account