Диалектика индивидуального и социального в художественном творчестве

Show simple item record

dc.contributor.author Столетов, И.А.
dc.date.accessioned 2019-10-25T05:42:35Z
dc.date.available 2019-10-25T05:42:35Z
dc.date.issued 2011-12-26
dc.identifier.citation Столетов, И.А. Диалектика индивидуального и социального в художественном творчестве / И.А.Столетов // Қарағанды универисетінің хабаршысы. Тарих.Философия сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия История.Философия. – 2011. - № 4. – С. 99-106. ru_RU
dc.identifier.issn 0142-0843
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz//handle/data/8410
dc.description.abstract Мақалада көркем шығармашылықтың көзқарастық негіздері мəселесі қарастырылады. Автор көркем шығарманы тудырудың шығармашылық процесіндегі жеке жəне əлеуметтік бастамалардың органикалық байланысы туралы айтайды. Көркем шығармашылық индивидуалды бастама мен əлеуметтік бастама арасындағы қоғамдық дамудағы нəзік тепе-теңдікті қолдау мүмкіндігін береді. Шеткі индивидуалдылық қоғамына тигізілетін теріс əсерлер сыналады. Субъектінің өзінің индивидуалдық жəне əлеуметтік болмысына шығармашылық қатынастың қажеттілігі негізделеді. Көркемдік шығармашылықта адамның өз-өзін жүзеге асыру қабілеттілігі əлеуметтік шындықты жандандырудың кепілдігі болып табылады. The paper considers the problem of philosophical foundations of art. The author argues the position of the organic connection of personal and social elements in the creative process of creating artwork. Performance allows you to maintain a delicate balance in social development between the individual and social beginning. Criticized the negative impact on society of extreme individualism. The necessity of a creative approach to the subject of their individual and social being. Person's ability to sell you in art is the guarantor of the spiritualization of social reality. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Изд-во КарГУ ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды универисетінің хабаршысы. Тарих.Философия сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия История.Философия.;№ 4(64)/2011
dc.subject философия культуры ru_RU
dc.subject философия творчества ru_RU
dc.subject субъект ru_RU
dc.subject мировоззрение ru_RU
dc.subject внешнее и внутреннее ru_RU
dc.subject влияние среды ru_RU
dc.subject культура ru_RU
dc.subject мораль и нравственность ru_RU
dc.subject авторство ru_RU
dc.subject эстетические принципы ru_RU
dc.subject развитие личности художника ru_RU
dc.subject история ru_RU
dc.subject опыт ru_RU
dc.subject мотивация ru_RU
dc.subject вдохновение ru_RU
dc.subject диалогичность ru_RU
dc.subject структура ru_RU
dc.subject процесс ru_RU
dc.subject система ru_RU
dc.subject стиль ru_RU
dc.title Диалектика индивидуального и социального в художественном творчестве ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account