Философия педагогической компетентности и профессионализма педагога в современных условиях

Show simple item record

dc.contributor.author Туктарова, Р.И.
dc.contributor.author Зиатдинова, Ф.Н.
dc.date.accessioned 2019-10-25T05:38:05Z
dc.date.available 2019-10-25T05:38:05Z
dc.date.issued 2011-12-26
dc.identifier.citation Туктарова, Р.И. Философия педагогической компетентности и профессионализма педагога в современных условиях / Р.И.Туктарова, Ф.Н.Зиатдинова // Қарағанды универисетінің хабаршысы. Тарих.Философия сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия История.Философия. – 2011. - № 4. – С. 93-98. ru_RU
dc.identifier.issn 0142-0843
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz//handle/data/8409
dc.description.abstract Мақалада қазіргі заманғы білім беру жүйесіндегі əлеуметтік-философиялық жəне гносеологиялық мəселелер зерттелді. Педагогикалық құзыреттілік жəне педагогикалық кəсіби біліктілік ұғымдарына əлеуметтік-философиялық талдау жасалды. Теориялық білімдегі осы ұғымдардың қалыптасуының əлеуметтік-мəдени факторына назар аударылды. Педагогикалық еңбекке кəсіби біліктілік талаптарын гуманизациялау талабы дəлелденді, өйткені нақ осы педагогикалық құзыреттілік үшін тұлғаның адамгершілік сапалары маңызды мəнге ие. Педагогтың адамгершілік тұлғалық сапаларының дамуы педагогикалық қызметтің ішкі мəнін толықтырады жəне шынайы педагогикалық кəсіби біліктіліктің негізін құрайды. This article investigates the socio-philosophical and epistemological problems of the modern educational system. Given the social and philosophical analysis of concepts and pedagogical competence of pedagogical expertise. Draws attention to the socio-cultural factors in forming these concepts in theoretical knowledge. It is argued requirement humanization of professional requirements for the pedagogical work, as it is for the teaching profession is crucial moral qualities of the individual. Moral development of personal qualities of the teacher fills the inner meaning of educational activities and provides the basis of genuine teacher professionalism. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Изд-во КарГУ ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды универисетінің хабаршысы. Тарих.Философия сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия История.Философия.;№ 4(64)/2011
dc.subject российское общество ru_RU
dc.subject трансформации ru_RU
dc.subject переходный период ru_RU
dc.subject теории развития личности ru_RU
dc.subject субъективность ru_RU
dc.subject свобода выбора ru_RU
dc.subject бытие человека ru_RU
dc.subject феноменология человека ru_RU
dc.subject специалист ru_RU
dc.subject педагог ru_RU
dc.subject формирование компетенций ru_RU
dc.subject знание ru_RU
dc.subject профессиональный ru_RU
dc.subject умения ru_RU
dc.subject навыки ru_RU
dc.subject педагогический ru_RU
dc.subject дисциплина ru_RU
dc.subject преподавание ru_RU
dc.subject обучение ru_RU
dc.subject школа ru_RU
dc.subject концепция образования ru_RU
dc.title Философия педагогической компетентности и профессионализма педагога в современных условиях ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account