Личность в системе соотношения природы и культуры

Show simple item record

dc.contributor.author Жусупова, Б.Ж.
dc.date.accessioned 2019-10-25T05:28:14Z
dc.date.available 2019-10-25T05:28:14Z
dc.date.issued 2011-12-26
dc.identifier.citation Жусупова, Б.Ж. Личность в системе соотношения природы и культуры / Б.Ж.Жусупова // Қарағанды универисетінің хабаршысы. Тарих.Философия сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия История.Философия. – 2011. - № 4. – С. 81-86. ru_RU
dc.identifier.issn 0142-0843
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz//handle/data/8407
dc.description.abstract Автор адамды қоршаған табиғи жəне жасанды əлем ретіндегі табиғат пен мəдениеттің арақатынасы мəселесін қарастыруды өзіне мақсат еткен. Философиялық ойлардың тарихында осы мəселені шешуде алуан түрлі əдістер болған. Бұл мақалардағы негізгі мəселе адам пайда болғанға дейінгі табиғи əлем мен адам пайда болғаннан кейінгі өзінің бастамасын алған жасанды əлемнің жəне оның өзінің жасампазы болып табылатын үйлесімінің жүйесінде бір-бірімен өзара əрекеттесетін тұлғаның қалыптасу ерекшелігі байланысты екендігінде. Мəселе тұйыққа тірелмес үшін осы шекараны табу керек, яғни адамзат тұлғасының үйлесімді дамуы үшін алғышарттарды іздестіру қажет. The author seeks to understand the problem of the relation of nature and culture of both natural and artificial worlds surrounding the person. In the history of philosophical thought there were different approaches to its solution. In this paper, the key idea is that the peculiarities of the individual entirely depends on what coordinate system to interact with the natural world that existed long before humans, and the artificial world, originating after the occurrence of human invention and which is already his own. The problem is how to find the edge, so as to not rushing to extremes to find conditions for the harmonious development of human personality. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Изд-во КарГУ ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды универисетінің хабаршысы. Тарих.Философия сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия История.Философия.;№ 4(64)/2011
dc.subject философская проблема ru_RU
dc.subject бытие человека ru_RU
dc.subject жизнь ru_RU
dc.subject естественное и искусственное ru_RU
dc.subject материальное и духовное ru_RU
dc.subject космос ru_RU
dc.subject мироздание ru_RU
dc.subject идея ru_RU
dc.subject воспитание ru_RU
dc.subject культурно-исторические периоды ru_RU
dc.subject диалектика ru_RU
dc.subject понимание человека ru_RU
dc.subject философская антропология ru_RU
dc.subject философы о человеке ru_RU
dc.subject история ru_RU
dc.subject экзистенция ru_RU
dc.subject человек и природа ru_RU
dc.subject человек и общество ru_RU
dc.subject человек и мир ru_RU
dc.title Личность в системе соотношения природы и культуры ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account