1(65)/2012-Педагогика

1(65)/2012-Педагогика

 

 • Юлина Г.Н. Студентоцентрированность как необходимая характеристика современного образовательного процесса

 • Исаева К.Р. Педагогическая проблема подготовки творческой активности учащихся колледжа

 • Беркімбаев К.М. Болашақ шетел тілі пəні мұғалімдерінің шығармашылық қабілетін қалыптастыру

 • Назарова Ю.М. Педагогические и морально-этические аспекты физической культуры и спорта

 • Рамашова Г.Н. Мəдениетаралық қатысым теориясы студенттердің дəрісханалық жəне өзіндік жұмысынұйымдастырудың əдіснамалық негізі ретінде

 • Иманбетов А.Н. Жаттығу жасау процесінде əйелдер футболындағы базалық жəне кəсіби дайындығы

 • Сабанбаев Н.И. Жоғары мектептің оқу-тəрбие процесіне педагогикалық инновацияны ендіру жолдары

 • Өтемісов Е.Е. Ойындар арқылы шетел тілін оқытуды ынталандыру

 • Мырзабаев А.Б. Биологияны оқытудағы танымдық құзыреттілікті дамытуға бағытталған

 • Хасенов М.М. «Графика жəне жобалау» пəні бойынша оқу жəне шығармашылық графикалық тапсырмалар жүйесінің ерекшеліктері

 • Мырзабаев А.Б. Деңгейлік тапсырмалардың оқушы белсенділігін арттырудағы рөлі

 • Турсынова Ж.Ж. Развитие системы среднего образования в период Советской власти в Карагандинской области (1917–1991 гг.)

 • Турсынова Ж.Ж. Современная система образования Карагандинской области

 • Баймуканова М.Т. Особенности подготовки социальных работников к гендерной работе с семьей

 • К.С. Развитие мыслительной деятельности детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития на уроках математики

 • Баймуканова М.Т. Этносоциальный аспект социальной работы

 • Шүнкеева С.А. Коммуникативтік айтылымдарды оқыту мəселесі

 • Recent Submissions