2(74)/2014-Педагогика

2(74)/2014-Педагогика

 

 • Добровольская Л.В. Особенности этногенеза и этнопсихологии казахов в контексте общего музыкального образования /Л.В.Добровольская

 • Аяған Е.С. Жəңгір ханның басшылығымен жасаған Бөкей Ордасының картасының маңыздылығы арқылы оқу-тəрбие үрдісінде патриоттыққа тəрбиелеу /Е.С.Аяған, С.Х.Медиева

 • Медиева С.Х. Отбасы мен ұрпақтар сабақтастығы тəрбиесінің тұлға қалыптастыруға бағытталған іс-əрекеті /С.Х.Медиева, М.Р.Əмірбекова

 • Каренов Р.С. Социальный менеджмент как современный этап эволюции менеджмента /Р.С.Каренов

 • Əбілқасымова Г. Мектеп жасына дейінгі балалардың эстетикалық тəрбиесінің ерекшеліктері /Г.Əбілқасымова, А.Н.Байлен

 • Кударинова А.С. Психолого-педагогическая характеристика младших школьников с нарушением слуха /А.С.Кударинова, Г.С.Ашимханова, М.М.Иманбеков

 • Bobrova V.V. Psychological and pedagogical criterion of the concept «child’s personality development» /V.V.Bobrova, Z.Ya.Oleksyuk

 • Zhetpisbaeva B.A.Teaching English language in early age /B.A.Zhetpisbaeva, T.Е.Eralinova

 • Балабеков К.Н.Технология обучения компьютерному моделированию физических процессов /К.Н.Балабеков, З.К.Жалгасбекова

 • Қожықов Ж.А.«Сəулет дизайны» мамандануындағы сабақтарда мультимедиалық көрсетілімдерді қолдану /Ж.А.Қожықов, С.Ж.Бодықов, Қ.Т.Көшкімбаев

 • Буканов М.У. Состояние проблемы формирования компьютерно-графической подготовки будущих педагогов в условиях информатизации образования /М.У.Буканов, С.А.Муликова, Д.А.Казимова

 • Қыздарбекова М.Ж. Жол-көлік саласы мамандарын даярлауда оқыту əдістерінің рөлі /М.Ж.Қыздарбекова

 • Əбілқасымова Г. Болашақ кəсіптік оқыту педагогтарының кəсіби құзыреттілігін қалыптастыру жолдары /Г.Əбілқасымова, Д.Е.Əлімбеков

 • Қосыбаева У.А. Математикадан сыныптан тыс оқытуды ұйымдастырудағы мұғалімнің рөлі /У.А.Қосыбаева, И.С.Қауымбек, Р.А.Оразбекова

 • Дарабаева Р.М. Роль концептуального мышления в специальности «Дизайн» /Р.М.Дарабаева, С.И.Шалабаев, К.С.Кошенов

 • Zengin О. Planning Science Lessons Using 5E Instructional Model /О.Zengin, Zh.S.Kalkabekova, А.А.Ganyukova

 • Beisenbaeva B.A.Using games in vocabulary teaching /B.A.Beisenbaeva, U.I.Kopzhasarova

 • Салкимбаева С.А.Условия формирования колористического восприятия в подготовке бакалавров образования по специальности «Профессиональное обучение» /С.А.Салкимбаева, И.С.Утебаев, П.З.Ишанов

 • Шкутина Л.А.Воспитание и формирование личности студента в условиях вуза на современном этапе развития общества /Л.А.Шкутина, А.В.Кубанов

 • Recent Submissions