М. Мағауиннің «Аласапыран» романындағы прецедентті феномендердің ерекшелігі

Show simple item record

dc.contributor.author Телғараева, Л.Б.
dc.contributor.author Мұсалы, Л.Ж.
dc.date.accessioned 2019-09-24T03:38:55Z
dc.date.available 2019-09-24T03:38:55Z
dc.date.issued 2019-06-28
dc.identifier.citation Телғараева, Л.Б. М. Мағауиннің «Аласапыран» романындағы прецедентті феномендердің ерекшелігі / Л.Б. Телғараева, Л.Ж. Мұсалы // Қарағанды университетінің хабаршысы. Филология сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия Филология.=Bulletin of the Karaganda University. Philology series. – 2019. - № 2. – 27-33 б. ru_RU
dc.identifier.issn 2518-198X
dc.identifier.issn 2663-5127
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz//handle/data/7849
dc.description.abstract Мақалада Мұхтар Мағауиннің «Аласапыран» тарихи дилогиясының мол этномəдени ақпараттан тұратын прецеденттік мəтін ретіндегі ерекшелігі туралы сөз қозғалды. «Прецеденттілік» ұғымының мəніне назар аударылды, сондай-ақ аталмыш ұғымды зерттеген ғалымдардың еңбектеріндегі «прецеденттік мəтіннің» классификациясына сүйене отырып, романдағы прецедентті феномендер зерделенді. Осы ретте прецедентті есім, прецедентті оқиға (ситуация), прецедентті айтылым сияқты романдағы прецеденттік феноменнің мысалдары талданды. Шығармадағы прецедентті феномендердің қолданылу мақсаттары айқындалады. Романдағы этномəдени ақпарат тарихи баяндаудың стильдік тəсілі, прецедентті мəтін ретіндегі ерекшелігі екеніне аса мəн берілді. Атап айтсақ, жазушының шығармада прецедентті феномендерді тарихи шындыққа көз жүгірту, ұлттық колоритті жеткізу, эмоционалды-экспрессивтік мағына беру, оқырманның дүниетанымын кеңейту, шығармадағы этномəдени ақпараттың көрсеткіші ретінде қолдануды мақсат тұтқандығы анықталады. Мақала авторлары романда этномəдени ақпаратты құрайтын прецедентті феномендер тек тілдік қана емес, сондай-ақ қоғам мен тілдік санада болып жататын мəдениеттанулық үдерістерді білдіреді деген тұжырымға келді. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher ҚарМУ басп. ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды университетінің хабаршысы. Филология сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия Филология.=Bulletin of the Karaganda University. Philology series.;№ 2(94)/2019
dc.subject прецеденттік мəтін ru_RU
dc.subject этномəдени ақпарат ru_RU
dc.subject прецедентті есім ru_RU
dc.subject прецедентті жағдай (ситуация) ru_RU
dc.subject прецедентті айтылым ru_RU
dc.subject прецедентті феномен ru_RU
dc.subject тарихи шығарма ru_RU
dc.subject ұлттық колорит ru_RU
dc.title М. Мағауиннің «Аласапыран» романындағы прецедентті феномендердің ерекшелігі ru_RU
dc.title.alternative Особенности прецедентных феноменов в романе М. Магауина «Аласапыран» («Вешние снега») ru_RU
dc.title.alternative Features of precedent phenomena in the novel «Alasapyran» by M. Magauin ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account