Тіл этникалық менталитеттің туындысы ретінде

Show simple item record

dc.contributor.author Исина, Г.И.
dc.contributor.author Ху, СиньХуа
dc.contributor.author Аманбекова, Д.Е.
dc.date.accessioned 2019-09-23T10:31:22Z
dc.date.available 2019-09-23T10:31:22Z
dc.date.issued 2019-06-28
dc.identifier.citation Исина, Г.И. Тіл этникалық менталитеттің туындысы ретінде / Г.И. Исина, С. Ху, Д.Е. Аманбекова // Қарағанды университетінің хабаршысы. Филология сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия Филология.=Bulletin of the Karaganda University. Philology series. – 2019. - № 2. – 15-20 б. ru_RU
dc.identifier.issn 2518-198X
dc.identifier.issn 2663-5127
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz//handle/data/7846
dc.description.abstract Мақала тіл мен ойлаудың өзара қарым-қатынасы мəселесіне, атап айтқанда, менталдылықты білдірудің вербалды құралдарын зерттеуге арналған. Этникалық менталитет — халықтың рухани, экономикалық, этникалық жəне тарихи дамуының барлық қиындығы бар ерекше белгілер мен мінез-құлық жиынтығы. Қазіргі заман дəуірінде мəдениетаралық байланыстардың қарқындылығына байланысты, негізгі мəдени проблемалардың бірі — халықтардың ұлттық өзіндік болмысын жоғалтуға қатысты мəселе туындайды. Мұндай құбылысқа жол бермеудің ең жақсы кепілі — ұлттық менталитеттердің туындысы ретінде қайталанбас ойлау қоймаларының көрінісі ретінде ұлттық тілдердің өзін-өзі бағалауын ұғыну болып табылады. Тіл мəдениет феномені ретінде құндылықтар жүйесін, көңіл-күйді, бағалауды белгілейді жəне көрсетеді, яғни, қандай да бір мəдениетті тасымалдаушы бейнесінің жүйелілігін анықтайды. Тілдік ментализм типтерін зерттеу мінез-құлық стереотиптері адамдардың санасында қандай да бір халық үшін тəн барлық белгілер кешеніне қатысты бар стереотиптермен қалай тұйықталатынын жəне оның менталитетінің негізін құрайтынын түсінуге мүмкіндік береді. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher ҚарМУ басп. ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды университетінің хабаршысы. Филология сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия Филология.=Bulletin of the Karaganda University. Philology series.;№ 2(94)/2019
dc.subject тіл ru_RU
dc.subject менталдық ru_RU
dc.subject сана ru_RU
dc.subject этникалық менталитет ru_RU
dc.subject ұлттық бейнелер ru_RU
dc.subject мəдениет ru_RU
dc.subject құндылықтар ru_RU
dc.title Тіл этникалық менталитеттің туындысы ретінде ru_RU
dc.title.alternative Язык как производное этнического менталитета ru_RU
dc.title.alternative Language as a derivative of ethnic mentality ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account