4(96)/2019-Филология

4(96)/2019-Филология

 

 • Қожахметова Л.Т. Digital-технологиялар дəуірінде медианы дамытудың негізгі үрдістері /Л.Т. Қожахметова, Б.Ж. Омаров/

 • Ayazbayeva B.K. Forming of communicative competence in teaching languages /B.K. Ayazbayeva, M.K. Serikova, Zh.N. Rymkulova/

 • Kharitonova L.M. Terminosystems of literature as an object of comparative study /L.M. Kharitonova, K. Kaletkenova/

 • Shevlyakova L.R. Russian Classic in Postmodern Coordinate System: Pushkin 's Personality and Creativity in Terz 's Assessment /L.R. Shevlyakova, K. Suvorina/

 • Abdikulova R.M. National originality of I. Esenberlin’s artistic style (based on the trilogy «The nomads») /R.M. Abdikulova, A.M. Ospanova/

 • Насипов И.М. Əуезов поэтикасындағы сентиментализм /И. Насипов, Ж. Жарылғапов/

 • Жарылғапов Ж.Ж. Қазіргі қазақ прозасындағы мифтің поэтикалық қызметі /Ж.Ж. Жарылғапов, Б.Е. Сыздықова/

 • Ekici M. The meaning of mytho-archetypal motifs in the story of Sh. Aitmatov «Teniz zhagalai zhurgen targyl tobet» /M. Ekici, Zh.A. Aimuhambet, A.A. Mirzakhmetov/

 • Muratova A.N. .Verbal values of a secret language /A.N. Muratova, U.M. Bakhtikereyeva/

 • Nurken Aubakir. Translation Quality Assessment of popular science material (on the material of the «National Geographic» article): Juliane House’s model /Nurken Aubakir/

 • Əділова А.С. Қазіргі заманғы лингвистика туралы /А.С. Əділова/

 • Түйтe Е.Е. Жасанды тілдер /Е.Е. Түйтe, Р. Салтанмұрат/

 • Аюпова Г.К. Фреймовое моделирование концепта «богатство» /Г.К. Аюпова, Е.Н. Степанов/

 • Recent Submissions

  • Қожахметова, Л.Т.; Омаров, Б.Ж. (ҚарМУ басп., 2019-12-30)
   Журналистиканың трансформацияға ұшырауына цифрлану, яғни технологиялық фактор мен ғаламдық интернет желісінің пайда болуы əсер етіп отыр. Коммуникацияның жаңа арнасының пайда болуы журналистика функциясына да өзгерістер ...
  • Ayazbayeva, B.K.; Serikova, M.K.; Rymkulova, Zh.N. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publishing house, 2019-12-30)
   In the modern world, pedagogical practice and science solve the problem of improving language teaching methods and forms aimed at solving the problems of modernizing education, improving the quality and efficiency of ...
  • Shevlyakova, L.R.; Suvorina, K. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publishing house, 2019-12-30)
   The article considers features of postmodern representation of personality and creativity of A.S. Pushkin in A. Terz's work «Walks with Pushkin». The authors of the article focuses on aesthetic and philosophical principles of ...
  • Kharitonova, L.M.; Kaletkenova, K. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publishing house, 2019-12-30)
   The study of various aspects of terminal science, such as the status, functioning and scientific description of thermosystems formed in different cultural, linguistic and scientific traditions, is becoming increasingly ...
  • Abdikulova, R.M.; Ospanova, A.M. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publishing house, 2019-12-30)
   The article discussesthe issues of national originality of the artistic style of the Kazakh writerI. Esenberlin. The object of the research is the epic trilogy «The Nomads» (1978) by I. Esenberlin, whichdescribes the ...
  • Насипов, И.; Жарылғапов, Ж. (ҚарМУ басп., 2019-12-30)
   Мақалада қазақ прозасының қалыптасу кезеңінде əлемдік əдебиетте бой көрсетіп, əдебиеттегі ірі ағымдардың біріне айналған сентиментализм поэтикасы қарастырылып, олардың типологиялық сипаттары ғылыми тұрғыдан дəйектеледі. ...
  • Жарылғапов, Ж.Ж.; Сыздықова, Б.Е. (ҚарМУ басп., 2019-12-30)
   Мақалада қазіргі қазақ прозасындағы мифопотикалық ізденістер жан-жақты сараланды. Миф пен жазба əдебиетінің арақатынасы, мифопоэтика мен экспрессияның байланысы, мифопоэтика мен дүниетанымның байланысы туралы көзқарастар ...
  • Ekici, M.; Aimuhambet, Zh.A.; Mirzakhmetov, A.A. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publishing house, 2019-12-30)
   The focus is on the archetypical plots and images which lie in the basis of story the writer Chingiz Aitmatov's «Spotted dog, running the edge of the sea». Tasks of work: to characterize the literary process of the ...
  • Muratova, A.N.; Bakhtikereyeva, U.M. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publishing house, 2019-12-30)
   In article the author analyzes the sphere of the use of a jargons in the speech, describing the confidential speech in Kazakh. Explains their essence and Proves existence of own feature of the use of jargons in the speech. ...
  • Aubakir, Nurken (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publishing house, 2019)
   The article presents analysis and translation quality assessment of world-famous popular science magazine National Geographic article translations into Kazakh language. The original materials in the American version of ...
  • Əділова, А.С. (ҚарМУ басп., 2019-12-30)
   Мақала жаңа парадигмаларға негізделген интегративті лингвистиканың қазіргі жай-күйіне арналған. Экспансионизм, антропоцентризм, функционализм жəне экспланаторлық қағидаттары тіл біліміне тілді тікелей адаммен, оның ...
  • Түйтe, Е.Е.; Салтанмұрат, Р. (ҚарМУ басп., 2019-12-30)
   Тілді үйрену əрдайым өзекті. Тіл коммуникацияның басты құралы болғандықтан, мəселені жан-жақты шешу табиғи тілдерді қолданумен ғана шектелмейді, жасанды тілдер арқылы да тілдік қарым-қатынас орнайды, себебі ол түрлі ...
  • Аюпова, Г.К.; Степанов, Е.Н. (Изд-во КарГУ, 2019-12-30)
   Статья посвящена проблемам исследования одного из ключевых концептов понимания мира — кон- цепта «богатство». Фреймовый анализ позволяет выделить стандартные знания о богатстве, репрезен- тируемые вокруг понятия «богатство». ...