3(95)/2019-Филология

3(95)/2019-Филология

 

 • Кадина Ж.З. Психологиялық ілімнің қайнар көздері жəне бүгінгі қоғамдағы қолданылу аясы /Ж.З. Кадина, Ə. Жақан, Б.С. Сатеева, Ж. Зенгин/

 • Mazhitayeva Sh. The features of the updated education program /Sh. Mazhitayeva, T. Baizhigitova/

 • Нурпеисова С.К. Об основных принципах обучения языку делового общения в неязыковом вузе /С.К. Нурпеисова, Б.К. Тунгушбаева/

 • Төлеубаева К.А. Əбіш Кекілбаевтің «Абылай хан» шығармасындағы авторлық ұстаным /К.А. Төлеубаева, Н.Р. Аккулова/

 • Toleubayeva K.A. The character of the nation in Abay's edification words /K.A. Toleubayeva/

 • Жұмабекова А.Қ. М. Əуезовтің «Көксерек» шығармасын ағылшын тіліне аудару барысындағы аудармашылық трансформациялардың салыстырмалы талдауы С.О. Чоракаев пен С. Гейган, С. Холлингсворт аудармалары негізінде /А.Қ. Жұмабекова, Ф. Аманбаева/

 • Дьяков Д.В. Вопросы теории фольклорного цикла /Д.В. Дьяков/

 • Yskakuly S. Sh. Ualikhanov and theories of mythological school in russian literal study /S. Yskakuly, Zh.K. Smagulov, K.S. Kalybekova/

 • Абдуллина Н.У. Концептуалдау жəне категориялау мəселелері когнитивтік құрылымдар негізі ретінде /Н.У. Абдуллина, Қ.Ж. Айдарбек/

 • Аzharbekova A.N. Fixed comparisons with zoonym component describing human qualities /A.N. Аzharbekova, U.М. Bakhtikereyeva/

 • Tleumbetova D.B. Metaphorical nomination in term formation (based on medical terms) /D.B. Tleumbetova, S.A. Ivanova, M.A. Tugambekova/

 • Amanbaeva G.Yu. Social and ethnocultural components of a linguistic personality /G.Yu. Amanbaeva, Zh.S. Jumadildinova/

 • Pak M.K. Historiographical aspect of the research for lexical item «life» /M.K. Pak, T.V. Dolgova/

 • Бахтикиреева У.М. «Жақсылық»/«жамандық» концептілерін құрушы тұрақты тіркестер жəне олардың стильдік қызметі /У.М. Бахтикиреева, А.Ш. Каппасова, А.Е. Капанова, А.Ж. Абдикадирова/

 • Recent Submissions