Browsing 2(94)/2019-Филология by Title

Browsing 2(94)/2019-Филология by Title

Sort by: Order: Results:

 • Карипбаев, Ж. (ҚарМУ басп., 2019-06-28)
  Мақалада бүгінгі күндері жиі қолданылып, алайда зерттеушілердің назарларынан тыс қалып отырған, «руханият» ұғымы зерттеу нысанына алынған. Оған түрткі болып отырған себеп, қазақ əдебиетіндегі діни-ағартушылық ағым өкілдерінің ...
 • Кенжеғалиев, С.А.; Жакулаев, Ə.М. (ҚарМУ басп., 2019-06-28)
  Мақалада ділге (менталитетке) əр тарапты анықтамалар берілген. Қандайда болмасын діл — рухани болмыс тарихының сығымдалған жəне тұрақты негізде қордаланған, жеке адамдармен əлеуметтік топтардың дүниетанымында орын алатын ...
 • Масақова, Г.А.; Құрман, Н.Ж.; Айтбаева, Б.М. (ҚарМУ басп., 2019-06-28)
  Мақалада қазақ тілін жоғары оқу орындарында қашықтан оқыту жүйесінің дидактикалық негіздері қарастырылды. Қашықтан оқытудың дидактикалық негіздері айқын да кең арналы танылса, онда бұл күрделі жүйені жоғары оқу орнында ...
 • Мустояпова, А.Т. (Изд-во КарГУ, 2019-06-28)
  В статье автором изложены основные критические подходы, представленные в зарубежном литературоведении и отражающие содержание постмодернистской полемики второй половины ХХ в. — начала ХХI в. Автор статьи акцентирует внимание ...
 • Телғараева, Л.Б.; Мұсалы, Л.Ж. (ҚарМУ басп., 2019-06-28)
  Мақалада Мұхтар Мағауиннің «Аласапыран» тарихи дилогиясының мол этномəдени ақпараттан тұратын прецеденттік мəтін ретіндегі ерекшелігі туралы сөз қозғалды. «Прецеденттілік» ұғымының мəніне назар аударылды, сондай-ақ аталмыш ...
 • Оспанова, Б.Р.; Касенова, Н.А.; Тюрина, С.Ю. (Изд-во КарГУ, 2019-06-28)
  Статья посвящена особенностям формирования профессиональных и общекультурных компетенций студентов в техническом вузе в условиях модернизации образовательного процесса. Раскрыта сущность понятия «компетенция», приведены и ...
 • Агманова, А.Е.; Валова, М.В. (Изд-во КарГУ, 2019-06-28)
  В статье рассмотрен культурный концепт как образовательный объект при изучении русского языка. Проанализированы место и роль культурных концептов в процессе обучения русскому языку, представлены методы и формы работы с ...
 • Жауыншиева, Ж.Б.; Киынова, Ж.К.; Веселинов, Д. (Изд-во КарГУ, 2019-06-28)
  В статье рассмотрена сакральная природа числа в мифопоэтической картине мира. На примере числовых обозначений в культурно маркированных текстах описаны их сакральная семантика и символика. Особое внимание уделено описанию ...
 • Исина, Г.И.; Ху, СиньХуа; Аманбекова, Д.Е. (ҚарМУ басп., 2019-06-28)
  Мақала тіл мен ойлаудың өзара қарым-қатынасы мəселесіне, атап айтқанда, менталдылықты білдірудің вербалды құралдарын зерттеуге арналған. Этникалық менталитет — халықтың рухани, экономикалық, этникалық жəне тарихи дамуының ...
 • Шайбакова, Д.Д. (Изд-во КарГУ, 2019-06-28)
  Две тенденции — сохранение исконного содержания и адаптация к инокультурным условиям — обусловливают специфику существования диаспоры. Они проявляются в коммуникативном поведении ее представителей. В последние годы диаспорой ...

Search DSpace


Browse

My Account