Browsing 2(94)/2019-Филология by Title

Browsing 2(94)/2019-Филология by Title

Sort by: Order: Results:

 • Filimonova, A.P.; Kharitonova, L.M.; Sonmez, M.J.M. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publishing house, 2019-06-28)
  In the article some problems of studying theatricality in the novel resulted from ambiguity of the term and the elusiveness of its possible theoretical implications are considered. It presents a cultural background to ...
 • Issaliyeva, A.A.; Iskaliyeva, A.T. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publishing house, 2019-06-28)
  In the article topical issues of interactive methods of training in higher education institution are considered. Interactive training assumes a peculiar organization of educational audience. Change of habitual educational ...
 • Sherizatova, Zh.Zh. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publishing house, 2019-06-28)
  In the article metaphorization as a way in the formation of medical terminology was analyzed. The main attention is paid to the structural and semantic analysis, the main thematic groups of metaphorical terms are highlighted ...
 • Imangazinov, M.M. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publishing house, 2019-06-28)
  In the article ancient Greece myth and hystorical facts about Rome and the Huns leader Attila are considered. This article represents about the same pronunciation of the Italian and Kazakh word «Rome» and «Urym». In this ...
 • Карипбаев, Ж. (ҚарМУ басп., 2019-06-28)
  Мақалада бүгінгі күндері жиі қолданылып, алайда зерттеушілердің назарларынан тыс қалып отырған, «руханият» ұғымы зерттеу нысанына алынған. Оған түрткі болып отырған себеп, қазақ əдебиетіндегі діни-ағартушылық ағым өкілдерінің ...
 • Кенжеғалиев, С.А.; Жакулаев, Ə.М. (ҚарМУ басп., 2019-06-28)
  Мақалада ділге (менталитетке) əр тарапты анықтамалар берілген. Қандайда болмасын діл — рухани болмыс тарихының сығымдалған жəне тұрақты негізде қордаланған, жеке адамдармен əлеуметтік топтардың дүниетанымында орын алатын ...
 • Масақова, Г.А.; Құрман, Н.Ж.; Айтбаева, Б.М. (ҚарМУ басп., 2019-06-28)
  Мақалада қазақ тілін жоғары оқу орындарында қашықтан оқыту жүйесінің дидактикалық негіздері қарастырылды. Қашықтан оқытудың дидактикалық негіздері айқын да кең арналы танылса, онда бұл күрделі жүйені жоғары оқу орнында ...
 • Мустояпова, А.Т. (Изд-во КарГУ, 2019-06-28)
  В статье автором изложены основные критические подходы, представленные в зарубежном литературоведении и отражающие содержание постмодернистской полемики второй половины ХХ в. — начала ХХI в. Автор статьи акцентирует внимание ...
 • Телғараева, Л.Б.; Мұсалы, Л.Ж. (ҚарМУ басп., 2019-06-28)
  Мақалада Мұхтар Мағауиннің «Аласапыран» тарихи дилогиясының мол этномəдени ақпараттан тұратын прецеденттік мəтін ретіндегі ерекшелігі туралы сөз қозғалды. «Прецеденттілік» ұғымының мəніне назар аударылды, сондай-ақ аталмыш ...
 • Оспанова, Б.Р.; Касенова, Н.А.; Тюрина, С.Ю. (Изд-во КарГУ, 2019-06-28)
  Статья посвящена особенностям формирования профессиональных и общекультурных компетенций студентов в техническом вузе в условиях модернизации образовательного процесса. Раскрыта сущность понятия «компетенция», приведены и ...
 • Агманова, А.Е.; Валова, М.В. (Изд-во КарГУ, 2019-06-28)
  В статье рассмотрен культурный концепт как образовательный объект при изучении русского языка. Проанализированы место и роль культурных концептов в процессе обучения русскому языку, представлены методы и формы работы с ...
 • Жауыншиева, Ж.Б.; Киынова, Ж.К.; Веселинов, Д. (Изд-во КарГУ, 2019-06-28)
  В статье рассмотрена сакральная природа числа в мифопоэтической картине мира. На примере числовых обозначений в культурно маркированных текстах описаны их сакральная семантика и символика. Особое внимание уделено описанию ...
 • Исина, Г.И.; Ху, СиньХуа; Аманбекова, Д.Е. (ҚарМУ басп., 2019-06-28)
  Мақала тіл мен ойлаудың өзара қарым-қатынасы мəселесіне, атап айтқанда, менталдылықты білдірудің вербалды құралдарын зерттеуге арналған. Этникалық менталитет — халықтың рухани, экономикалық, этникалық жəне тарихи дамуының ...
 • Шайбакова, Д.Д. (Изд-во КарГУ, 2019-06-28)
  Две тенденции — сохранение исконного содержания и адаптация к инокультурным условиям — обусловливают специфику существования диаспоры. Они проявляются в коммуникативном поведении ее представителей. В последние годы диаспорой ...

Search DSpace


Browse

My Account