3(59)/2010-Филология

3(59)/2010-Филология

 

 • Жакупова А.Д. Стратегия осмысления мотивированной лексики носителями русского и казахского языков: сопоставительно-мотивологический подхода

 • Бейсенова Ж.С. Мотивационная аспектность системного описания терминологии

 • Агадилова Л.Ж. Формирование биязыковой способности переводчика и ее уровней

 • Медетова М.Е. Основные направления в переводоведении

 • Байсарина Ж.С. Символдың зерттелуіне қысқаша шолу

 • Жұмақанова Л.Т. Қазақ жəне француз тілдеріндегі соматикалық фразеологиялық синонимдердің салыстырмасы

 • Қожахметова Г.А. Қазіргі қазақ тіліне шетелдік лексиканың кіру жолдары

 • Сыздықова Г.О. Зат есімдердің тіркесімділігі мен семантикалық валенттілігі

 • Оймаутов Р. Дiн аясындағы шешендік сөздер

 • Балтабаева Ж.Қ. Ұнамды кейіпкер сомдау мəселесі жəне дəстүр жалғастығы

 • Бейсентай А.Б. Мағжан поэзиясындағы символизм

 • Демеуғалиева Н.Ə. Ұлттық тарихи драматургиядағы Абылай тақырыбы

 • Каренов Р.С. Айтыс өнерін дамытуға мол үлес қосқан кемеңгер ақын

 • Каренов Р.С. Арқалы жырдың кең сабазы Орынбай ақын Туғанына 190 жыл толуына орай

 • Савченко Т.Т. Художественное бытие невымышленного: проза Е.А.Букетова

 • Оралбаев Ө. Ақындық жауапкершілік жəне тəуелсіздік тынысы

 • Шыныбекова А.С. Көркем-драмалық коммуникация онтологиясы

 • Əшірбекова Г.Е. Діни дастандардағы антропогондық мифтердің көрінісі

 • Бəделхан М. Қытай тілін оқытуда назар аударатын кейбір мəселелер

 • Жапек М.С. Формирование региональной молодежной печати Казахстана На примере Карагандинской областной газеты «Пятница»

 • Жұмағали З. Өмірін күреспен өткізген Алаштың ардақты арысы туралы құнды зерттеу

 • Хамзин М. Өрен жүйрік Ахметбек ақынның құрметіне

 • Recent Submissions

  • Агманова, А.Е. (Изд-во КарГУ., 2010-12-30)
   Мақалада қазақ тілін екінші тіл ретінде меңгеру үрдісіне ықпал етуші сыртқы лингвистикалық факторлар талданады. Қостілді тұлғаның қалыптасуына əсер ететін əлеуметтік лингвистикалық көрсеткіштер Еуразия ұлттық университетінің ...
  • Хамзин, М.; Қазбеков, Т.Б. (ҚарМУ баспасы, 2010-09-30)
   Ахметбек Байсалбайұлының шығармаларының ерекшелігі жан –жақты ашылған, сондай-ақ қоғамдық өмірімен табиғаттағы көкей тесті мəселелер оның шығармаларының басты тақырыптарына айналғандығы көрсетіледі. Ақынның негізгі ...
  • Жұмағали, З.; Қазбеков, Т.Б. (ҚарМУ баспасы, 2010-09-30)
   Алашорданың танымал қайраткері Имам Əлімбековтің өмірі мен шығармашылық жолы осы мақалада жан-жақты көрсетілген. Алашорда қозғалысының көсемдері: А.Бөкейхановпен, А.Байтұрсыновпен, М.Дулатовпен, А.Ермековпен, М.Жұмабековпен ...
  • Жапек, М.С.; Голубцова, Т.А. (Изд-во КарГУ., 2010-09-30)
   В статье рассмотрены новые факты о региональный молодежной печати «Молодежь Караганды» — «Пятница». Авторами дана оценку по широте охвата поднятой темы региональной статьи, как образцу республиканской молодежной печати. ...
  • Бəделхан, М. (ҚарМУ баспасы, 2010-09-30)
   Мақалада қытай тілін шетел тілі ретінде оқыту мəселелері қарастырылды. Мақала авторы əлемдік жаһандану жағдайында аталған тілді оқытудың əдістері мен ұстанымдарына басты назар аударады. Сондай-ақ қытай тілін оқытуда ...
  • Əшірбекова, Г.Е. (ҚарМУ баспасы, 2010-09-30)
   Мақалада қазақтың діни эпосындағы антропогондық мифтердің қолданысы жан-жақты зерттеліп жазылған. Сонымен қатар осы жанрдағы көркемдік сипаттарды қалыптастырудағы рөлі де айқындалған.
  • Шыныбекова, А.С. (ҚарМУ баспасы, 2010-09-30)
   Драма əлемінің тарихында екі мың жыл өтсе де құндылығын жоймайтын ежелгі дəстүрлі драмалар Эсхил, Софокл, Еврипид есімімен байланысты. Олар драма əдебиетінің тегі мен өнердің түрінсіз ақылға сыймайды деген ядроны құрайды, ...
  • Оралбаев, Ө. (ҚарМУ баспасы, 2010-09-30)
   Мақалада белгілі ақын, Қазақстан Республикасы сыйлығының иегері Нұрлан Оразалиннің шығармашылық лабораториясы, оның көркемдік-тақырыптық ізденістері мен шығармашылығының көркемдік əдіснамасына тəн белгілер контексінде ...
  • Савченко, Т.Т. (Изд-во КарГУ., 2010-09-30)
   В основе повести Е.А.Бөкетова «Досыма алты хат» лежит автобиография самого автора. В статье проанализировано произведение. Исследованы художественный мир, прозаические качества текста, а именно изложение, портрет, композиция.
  • Каренов, Р.С. (ҚарМУ баспасы, 2010-09-30)
   Мақалада XIX ғасырдың əйгілі ағартушы ақыны Орынбай Байқожаұлының өмірі мен қызметі зерттел- ген. Əр түрлі түпнұсқа деректерін талдау нəтижесінде оның дүниеге келген жəне дүние салған уақыты нақтыланып, шыққан тегі ...
  • Каренов, Р.С. (ҚарМУ баспасы, 2010-09-30)
   Мақала XIX ғасырдың əйгілі ақыны Орынбай Байқожаұлының қайталанбас шығармашылық қызметіне арналды. Ақынның сол кезең ірі ағартушыларымен кездесуі жайлы баяндалды. Орынбайдың басқа ақындармен поэтикалық айтыстарына, осындай ...
  • Демеуғалиева, Н.Ə. (ҚарМУ баспасы, 2010-09-30)
   Мақалада Абылай хан тұлғасына арналған тарихи драмалардағы бостандық жəне тəуелсiздiк идеялары ашылған. Автор тарихты, дəуiрдiң болмысын ұлы тарихи тұлғаның армандары мен қызметін зерттеп, оның ой-арманы мен əрекеттерін ...
  • Бейсентай, А.Б. (ҚарМУ баспасы, 2010-09-30)
   Мақалада М.Жұмабаев поэзиясындағы символизм мəселесі қарастырылды. Еуропалық, орыс ақындар поэзиясына ұқсамайтын, өзіне тəн ұлттық ерекшеліктері сараланып, поэзиялық салыстырулар жасалды.
  • Балтабаева, Ж.Қ. (ҚарМУ баспасы, 2010-09-30)
   Мақалада қазақ əдебиетіндегі ұнамды кейіпкер сомдау формаларының қалыптасу негіздері қарастырылды. Сондай-ақ кейіпкер сомдау дəстүрінің даму жолдарына талдау жасалды.
  • Оймаутов, Р. (ҚарМУ баспасы, 2010-09-30)
   Мақалада діни шешендіктің табиғатына қатысты мəселелер қарастырылған. Автор шешендік өнердің негізгі теориялық ережелерін зерделей отырып, оның қазақ халқының сөз өнері тарихындағы орнын, қазақ сот шешендігінің қалыптасуы ...
  • Сыздықова, Г.О. (ҚарМУ баспасы, 2010-09-30)
   Мақалада зат есімдердің тіркесімділігі мен семантикалық валенттілігі қарастырылды. Автор ғылыми ойды, ғылыми ойлауды, тілді бейнелейтін жəне анықтайтын синтаксистік құрылымды қазіргі тіл мəселесіндегі жетістіктерді ескере ...
  • Қожахметова, Г.А. (ҚарМУ баспасы, 2010-09-30)
   Мақалада кірме сөздердің тілге ену жолдары мен сипаты қарастырылды. Келесі мəселелер: кірме сөздердің тілдегі ассимиляциялануы, олардың тілдің грамматикалық құрылымына жəне фонетикалық нормасына бағынуы, олардың өз ...
  • Жұмақанова, Л.Т.; Мұхамеджанова, Ш.Т. (ҚарМУ баспасы, 2010-09-30)
   Мақалада қазақ жəне француз тілдердің соматикалық фразеологиялық тіркестерінің құрылымы қарастырылды. Авторлар қазақ жəне француз соматизмдерді жіктеп, оларды топтарға бөлді. Ана тілі арқылы француз тілді оқып үйрену ...
  • Байсарина, Ж.С. (ҚарМУ баспасы, 2010-09-30)
   Мақалада символды қарастырудың жолдары ұсынылған, оның анықтамасы, ғылымдағы зерттеулердегі лингвистер, философтар жəне тағы басқа зерттеушілердің символ туралы көзқарастары, сондай-ақ оның қасиеті талданып, қалыптасу ...
  • Агадилова, Л.Ж. (Изд-во КарГУ., 2010-09-30)
   В статье исследовано развитие переводческих способностей. Отмечено, что по мнению исследователей, способность говорить на родном языке является врожденной и развивается как неизменная часть человеческого сознания. В ...

  View more