2(58)/2010-Филология

2(58)/2010-Филология

 

 • Жумагулова Н.С. К вопросу о Евразийской языковой личности идеального типа в учебном дискурсе Казахстана

 • Жумагулова Н.С. Проблема языковой личности в научном дискурсе Казахстана

 • Мырзашова А.К. Зооморфные признаки интеллектуальной концептосферы казахов и русских

 • Киынова Ж.К. Комментирование как способ экспликации культурно-исторической информации

 • Пак М.К. Особенности синонимии в диалектной системе

 • Ашкенова А.Қ. Физикалық күйді білдіретін сын есімдердің етістік сөздермен тіркескендегі семантикалық валенттілігі

 • Мажитаева Ш. ХХ ғасыр басындағы қазақша оқулықтардың тілі туралы

 • Құсайынова Ж.А. Контекст — семиотикалық бірлік

 • Қызырова Ə.М. Паремиялық бірліктер — жұмбақтардың əлемнің тілдік бейнесін образдау үдерісінде орындайтын қызметтері

 • Əшірбекова Г.Е. Космогониялық мифтердің діни дастандардағы қолданысы

 • Жарылғапов Ж.Ж. Абсурдтық идея жəне сана ағымы М.Мағауиннің «Тазының өлімі», Т.Əбдіковтың «Ақиқат» повестері негізінде

 • Жұмағұлов С.Б. Əлкей Хақанұлы Марғұлан

 • Жұмағұлов С.Б. Ұлттық əдебиеттанудағы фарабитану бастаулары

 • Жұмағұлов С.Б. Хандық дəуір əдебиетіндегі жырау тұлғасы

 • Маханов Ғ.Қ. Қазақ əйелі бейнесінің эволюциясы

 • Маханов Ғ.Қ. Баян бейнесі — қазақ мəдениетіндегі сұлулықтың, ақыл-парасаттылықтың, шынайы махаббаттың жəне тұрақтылықтың айнымас үлгісі

 • Смағұлов Ж.Қ. С.Мұқанов поэзиясына жаңаша көзқарас

 • Каренов Р.С. Қазақтың «көмекей əулиесі» — Бұқар жырау Қалқаманұлы

 • Тапанова С.Е. Жыр-дастандардағы ғашықтық сарын

 • Тілешов Е. Қазақ əдебиеті тарихын дəуірлеу хақында

 • Рамазанова Ж.С. Өнегелі өмір Сыншы, ғалым, аудармашы, түркітанушы А.Егеубаев туғанына 60 жыл

 • Байгунисова Г.И. Когнитивные основы употребления чисел в английском, казахском и русском языках

 • Əбдірахманова Г.Х. Кредиттік жүйедегі қазақ тілін деңгейлеп оқыту тəжірибесінен

 • Нурманова Ж.К. Вопросы взаимосвязей литературы и кинематографа в научно-публицистических трудах казахских писателей К истории вопроса

 • Recent Submissions

  • Байгунисова, Г.И. (Изд-во КарГУ., 2010-06-30)
   В статье проанализированы номинативные единицы английского, казахского, русского языков и выявлено их влияние на окружающую среду посредством анализа чисел.
  • Рамазанова, Ж.С. (ҚарМУ баспасы, 2010-06-30)
   Мақала танымал қазақ ақыны мен ғалымы Асқар Егеубаевтың шығармашылығына арналған. Жұмыста кейбір лирикалық өлеңдердің мазмұнына талдау жасалып, тақырып таңдауға назар аударылған. Қазіргі уақыттағы өзекті мəселелерге ақын ...
  • Тілешов, Е. (ҚарМУ баспасы, 2010-06-30)
   Мақалада қазақ əдебиеті дəуірлерін топтастырудың бірнеше ғылыми тəжірибесі қарастырылған. ХХ ғасырдан басталатын ғылыми ізденістер пайдаланылған. Сонымен қатар осы сала бойынша əлемдік əдебиеттанудағы ғылыми ізденістер ...
  • Тапанова, С.Е. (ҚарМУ баспасы, 2010-06-30)
   Мақалада əдеби шығармаларда жырланған ғашықтық сарынның «Қозы Көрпеш» эпикалық поэмасынан бастап Шəкəрім поэмаларына дейін көрініс табуы қарастырылды. Өз бастауын халықтық мұрадан алатын ғашықтық сарын, қиялдар мен ...
  • Каренов, Р.С. (ҚарМУ баспасы, 2010-06-30)
   Мақалада XVIII ғасырдағы көрнекті ақын-ағартушы жəне саяси қайраткер Бұқар жырау Қалқаманұлының өмірі мен қызметі сипатталды. Оның жоңғар шапқыншыларына қарсы күресте қазақ жасақтарын біріктірудегі рөлі көрініс табады. ...
  • Смағұлов, Ж.Қ.; Асан, М. (ҚарМУ баспасы, 2010-06-30)
   Мақалада С.Мұқанов лирикасындағы жаңашылдық мəселелері мен заман шындығын жырлау бүгінгі күн тұрғысынан қарастырылды. Аталған тақырыпқа қатысты əр түрлі көзқарастар мен пікірлерді салғастыра отырып, жаңа бағыттағы ғылыми ...
  • Маханов, Ғ.Қ. (Маханов Ғ.Қ. Баян бейнесі — қазақ мəдениетіндегі сұлулықтың, ақыл-парасаттылықтың, шынайы махаббаттың жəне тұрақтылықтың айнымас үлгісі/Ғ.Қ. Маханов//, 2010-06-30)
   Мақалада «Қозы Көрпеш — Баян Сұлу» эпосының бас кейіпкері Баян Сұлу бейнесі негізінде қазақ əйелі бейнесін психофизикалық, гендерлік жəне əлеуметтік ракурста зерттеу нəтижелері келтірілді.
  • Маханов, Ғ.Қ. (ҚарМУ баспасы, 2010-06-30)
   Мақалада қазақ мəдениетінде əйел бастауын қабылдау ерекшеліктерімен байланысты терең мағыналарды ашатын, «қазақ əйелі бейнесі» ұғымына əлеуметтік-философиялық талдау жасалған.
  • Жұмағұлов, С.Б.; Жолданова, Д. (ҚарМУ баспасы, 2010-06-30)
   Мақалада көркем-эстетикалық хандық дəуір əдебиетіндегі жырау бейнесін дамытуды зерттеуге арналған ғылыми-зерттеушілік идеялар қарастырылды. Əдеби-теориялық анықтамаларды қарасты- ратын, жырау бейнесінің көркем сипатын ...
  • Жұмағұлов, С.Б.; Жүнісов, С.Т. (ҚарМУ баспасы, 2010-06-30)
   Мақалада ұлттық əдебиеттану ғылымындағы фарабитанудың қалыптасу жолдары жан-жақты қарастырылған. Қазақстан ғалымдарының əлемдік деңгейдегі ұлы ғалымның ауқымды ғылыми мұрасын зерттеу ерекшеліктеріне ерекше көңіл бөлінген. ...
  • Нурманова, Ж.К. (Изд-во КарГУ., 2010-06-30)
   Статья посвящена анализу трудов литературоведов, предпринявших попытку теоретически осмыслить исскуство кино. За основу анализа взяты труды таких ученых, как И.Жансугиров, М.Ауэзов, Г.Мусрепов, И.Есенберлин, К.Мухамеджанов, ...
  • Əбдірахманова, Г.Х. (ҚарМУ баспасы, 2010-06-30)
   Мақала қазіргі таңдағы өзекті мəселелердің бірі болып табылатын, оқытудың көп деңгейлі жүйесіне арналған. Осы мақсатта деңгейлі оқытудың міндеттері, қағидалары мен ерекшеліктері қарастырылды. Мысал ретінде ҚарМУ-да арнайы ...
  • Жұмағұлов, С.Б. (ҚарМУ баспасы, 2010-06-30)
   Мақалада көрнекті қазақ энциклопедист-ғалымы, отандық ғылымның титаны Əлкей Хақанұлы Марғұланның ғылыми-зерттеу шығармашылығының қайталанбас қырлары қарастырылды. Əдебиеттанудағы ғылыми ізденістердің жаңалығы мен өзектілігі ...
  • Құсайынова, Ж.А. (ҚарМУ баспасы, 2010-06-30)
   Мақалада контекстінің семиотикалық бірлік сияқты қызметтері қарастырылды, сонымен қатар грамматикалық бірліктердің семантикалық жəне құрылымдық тұстарының өзара əрекеттестігі заңдылықтарына талдау жасалды. Контекст арқылы ...
  • Мажитаева, Ш.; Қалыбаева, С.Б. (ҚарМУ баспасы, 2010-06-30)
   Мақалада ХХ ғасыр басындағы қазақ тілінде жазылған алғаш оқулықтар мен оқу құралдарының тілдік ерекшеліктері қарастырылды. Авторлар қазақ интеллигенциясының А.Байтұрсынов, М.Жұмабайұлы, Ж.Аймауытов сияқты көрнекті ...
  • Ашкенова, А.Қ. (ҚарМУ баспасы, 2010-06-30)
   Мақалада классикалық қазақ əдебиеті негізінде сын есімдер тіркестерінің семантикалық, грамматикалық ерекшеліктері қарастырылды. Автор талданатын сөздердің семантикалық валенттілігіне ерекше назар аударды.
  • Пак, М.К. (Изд-во КарГУ., 2010-06-30)
   В статье рассмотрен синонимический ряд существительных русского языка, описывающих взаимосвязь предметов и явлений окружающей среды, органическую связь семантических сходств и различий, особенности структуры семантического ...
  • Киынова, Ж.К. (Изд-во КарГУ., 2010-06-30)
   Статья посвящена проблемам комментирования архаизмов и славянизмов. Рассмотрены разные виды комментариев, приведенные в классических литературных произведениях, и выявлена современная необходимость в них. Приведены ...
  • Мырзашова, А.К. (Изд-во КарГУ., 2010-06-30)
   Исследование посвящено анализу зооморфных образов, нашедших отражение в интеллектуальной концептосфере человека. Этнокультурные особенности зооморфных образов определены посредством лингвокогнитологического исследования.
  • Жумагулова, Н.С. (Изд-во КарГУ., 2010-06-30)
   Статья посвящена анализу проблем языковой личности в научном дискурсе Казахстана. Данная проблема широко представлена в Российской лингвистике, в то время как в отечественной лингвистике это направление находится на ...

  View more