1(57)/2010-Филология

1(57)/2010-Филология

 

 • Аманбаева Г.Ю. Этнокультурная вариативность семантики фразеологизмов

 • Григорьева И.В. К вопросу об изучении цвета в современной лингвистике

 • Г.К. Образное сравнение: его структура и ассоциативные типы

 • Э.Н. Белгілілік/белгісіздік мəннің белгісіз жақ, белгісіз мүше арқылы берілуі жəне контекстке қатысы

 • Досжанов Б. Қазақ тіліндегі антропонимжасамдық қосымшалардың тілдік ерекшеліктері

 • Жуынтаева З.Н. Тарихи ескерткіштердегі бастауышсыз толымсыз сөйлемдердің қолданылу сипаты

 • Ш. Көркем проза тіліндегі эвфемизмдер мен дисфемизмдердің қолданылу ерекшеліктері

 • Əлмашұлы Ж. М. Əуезовтің отызыншы жылдардағы шығармалары жөнінде

 • Золотарева Л.Р. Взаимодействие изобразительного искусства и литературы

 • Жұмағали З.Т. Тарихи-құжаттық жанр жөнінде

 • Каренов Р.С. Сəбит Бексейіт — бүгінгі қазақ поэзиясындағы шоқтығы биік ақындарымыздың бірі. 60 жасқа толуына орай

 • Каренов Р.С. Жұмабек Ташенев — жиырмасыншы ғасырдың Кенесарысы Туғанына 95 жыл толуына орай

 • Рүстемова Ж.А. ХХ ғасыр басындағы қазақ ақын-жазушылары жəне Абай, Ыбырай дəстүрлері

 • Хамзин М.Х. С.Сматаевтың «елім-ай» романындағы тарихи тұлғалардың сомдалуы

 • Recent Submissions