3(95)/2019-История.Философия

3(95)/2019-История.Философия

 

 • Yeleuhanova, S.V. Women of Kazakhstan during the Great Patriotic War in the Soviet historiography (1941–1964) / S.V. Yeleuhanova, A.D. Utebayeva

 • Жораева, Г.Т. Ұлт интеллигенциясының қуғындалу тарихы (ХХ ғасырдың 20-ж. соңы – 30 ж. басы) / Г.Т. Жораева

 • Zhumabayev, B.Е. Sacralization of the Kazakhs’ consciousness / B.Е. Zhumabayev, R.R. Bayazitova

 • Kassimova, S.S. Saken Seifullin — the organizer of national education in Kazakhstan / S.S. Kassimova

 • Козина, В.В. Повседневная жизнь людей в промышленных городах Центрального Казахстана в конце советской эпохи / В.В. Козина, С.В. Елеуханова, Ж.А. Джумабеков

 • Nurligenova, Z.N. History of formation and development of the Karaganda State Technical University / Z.N. Nurligenova

 • Ualiyeva, G.K. The main ways of creating a state in A. Bokeikhan's works / G.K. Ualiyeva, A.D. Utebayeva, N.Zh. Akhmetzhanova [et al.]

 • Григоркевич, А.А. Кеңес Одағы қалаларының күнделікті өмірінде дене шынықтыру мен спорттың жаппай сипат алуының алғышарттары / А.А. Григоркевич, З.Г. Сактаганова

 • Shormanbayeva, D.G. Communicative nature of information society and the main trends of its social and cultural transformation / D.G. Shormanbayeva, G.B. Alzhanova, E.N. Ivleva [et al.]

 • Стамбулов, С.Б. ХХ ғасырдың 50–90 жж. Қытай мен Пəкістан арасындағы қарым-қатынастардың қалыптасуы / С.Б. Стамбулов, Ж.М. Кенжеғали, В.В. Горовой

 • Uskembayeva, А.А. Formation of national identity in Central Asia / А.А. Uskembayeva

 • Калыш, А.Б. Этнодемографические процессы среди украинцев Казахстана в 1920-е годы / А.Б. Калыш, А.И. Исаева, А.З. Жуманова

 • Razumov, V.I. System of education as space of forming of skills of tolerance and ethnic consolidation / V.I. Razumov, B.I. Karipbayev

 • Recent Submissions