3(63)/2011-Филология

3(63)/2011-Филология

 

 • Оспанова Ж.М. Ментальность: языковая интерпретация мира

 • Сабитова З.К. Тюркский кентавр: языковые свидетельства в русском языке

 • Жұмақанова Л.Т. Мəдениет контексіндегі тілдік құбылыстар

 • Түйте Е.Е. Психикалық жай-күйлердің іс-əрекет пен қалыпқа қатыстылығы

 • Тұрсынова М.А. Қырғыз тіліндегі екінші дəрежелі созылыңқы дауыстылар

 • Сейілхан А.Қ. Ғаламның тілдік бейнесіндегі қазақтың көркемдік танымы

 • Жұмагелдин Ж.Ш. 1940–1950-жылдары əдеби мұраны игерудегі ізденістер

 • Ж.Қ. ХХ ғасырдың 1930-жылдарындағы көркемдік əдіс мəселелері

 • Рахимбаева Б.О. Сын сапарында сомдалған сыншы

 • Р.С. Халқымыздың əдеби өмірінде елеулі із қалдырған айтыс ақыны Сүйінбай Аронұлы

 • Каренов Р.С. Ұрпақтан ұрпаққа өнегесі жайылған ұлағатты ұстаз ақын

 • Ысқақұлы С. Шарғын Əлғазыұлы жəне оның Қытайдағы қазақ əдебиетінен алатын орны

 • Абишева В.Т. Деонтология журналистики: к истории вопроса

 • Əбдуов М.І. Сегіз қырлы, бір сырлы телегей дарын иесі Құлтума ақын туралы құнды зерттеу

 • Recent Submissions

  • Əбдуов, М.І.; Қазбеков, Т.Б. (ҚарМУ баспасы, 2011-09-30)
   Белгілі ақын Құлтума Өтемісұлының өмірі мен қызметін қорытындылауға талпыныс жасалған. Оның ХIХ жүзжылдықтың екінші жартысы мен ХХ ғасыр басындағы қазақ поэзиясы дамуына қосқан үлесі қарастырылды. Өзінің айрықша таланты ...
  • Абишева, В.Т. (Изд-во КарГУ., 2011-09-30)
   В условиях политического, идеологического, научного плюрализма систем возникла потребность вы- работать комплекс норм и принципов, которыми руководствуется представитель журналистского со- общества в различных формах ...
  • Ысқақұлы, С. (ҚарМУ баспасы, 2011-09-30)
   Мақалада ақын Шарғының ұлттық əдебиеттің дамуына, Қазақстанда тұратын қазақ диаспорасы əдебиеті тарихындағы азаттық жəне демократиялық бағыттардың қалыптасуына қосқан үлесі қарастырылды. Ғылыми тұрғыда ақын шығармаларының ...
  • Каренов, Р.С. (ҚарМУ баспасы, 2011-09-30)
   Мақала ХІХ ғасырда өмір сүрген белгілі ақын Сүйінбай Аронұлының өмірі мен шығармашылығына арналған. Қазақ поэзиясының тарихында оның туындылары өлең құрлысындағы өзіне тəн ерекшелігімен дараланды. Сондай-ақ үлкен ойшыл, ...
  • Каренов, Р.С. (ҚарМУ баспасы, 2011-09-30)
   Макалада XIX ғасырдағы ұлттық поэзияның дамуы мен гүлденуіне Сүйінбай Аронұлының шығармашылық қызметі ерекше əсер еткені айқындалды. Оның шығармашылығының көркемдік ерекшеліктері таза ұлттық сипатта жəне бірегей. Əйгілі ...
  • Смағұлов, Ж.Қ. (ҚарМУ баспасы, 2011-09-30)
   Мақалада қазақ əдебиеттануындағы С.Мұқановтың, М.Қаратаевтың жəне басқа ғалым əдебиеттанушылардың еңбектерінде баяндалатын социалистік реализм əдісінің қалыптасуының ғылыми-методологиялық мəселелері қарастырылады. Сондай-ақ ...
  • Жұмагелдин, Ж.Ш. (ҚарМУ баспасы, 2011-09-30)
   Мақалада тоталитарлық жүйе жағдайындағы қазақ əдеби сынының 1940–1950-жылдардағы даму жолдары ғылыми тұрғыда сараланып, қазіргі жаңа зерттеушілік көзқарас талабына сай қарастырылған. Əдеби даму үрдісіндегі сынның ықпалын, ...
  • Сейілхан, А.Қ. (ҚарМУ баспасы, 2011-09-30)
   Мақалада қазақ халқының адам санасындағы көрініспен тығыз байланысты көркемдік танымындағы ғаламның тілдік бейнесі сөз болады. Əрбір ұлт ғаламның бейнесін сол халықтың географиялық, этнографиялық, тілдік-мəдени мəнімен ...
  • Тұрсынова, М.А. (ҚарМУ баспасы, 2011-09-30)
   Мақалада түркі тілдеріндегі созылыңқы дауыстыларға шолу жасалды жəне қырғыз тіліндегі «екінші» дəрежедегі созылыңқы дауыстылар жан-жақты қарастырылды. Автор қырғыз тіліндегі «екінші» дəрежедегі созылыңқы дауыстыларды сөз ...
  • Түйте, Е.Е. (ҚарМУ баспасы, 2011-09-30)
   Қоғам мен табиғаттағы ең күрделі құбылыс адамзаттың ой-санасы мен тілі болғандықтан, адамның ойлау жүйесі де, сөйлесе білу қабілеті де ерекше мəні бар үдерістер. Осы орайда адамды толығымен танып-білуде психикалық ...
  • Жұмақанова, Л.Т.; Мұхамеджанова, Ш.Т. (ҚарМУ баспасы, 2011-09-30)
   Мақалада жалпы ғылыми концепциялар – жүйенің теориясы; космологияның антрологиялық принцип, толықтырулар, екіұштылық, страттар теориясы, психиканың тарихи-мəдени дамуы; əлеуметтік-экономикалық парадигмалар идеясын ...
  • Сабитова, З.К. (Изд-во КарГУ., 2011-09-30)
   В статье рассматривается критический взгляд Турсынбека Какишева — одного из ученых- литераторов, который внес огромный вклад в развитие научно-исследовательских работ и критико- эстетических взглядов и идей, несмотря на ...
  • Оспанова, Ж.М. (Изд-во КарГУ., 2011-09-30)
   В статье раскрывается ментальность как интерпретация мира. Выявляется связь языковой ментальности и менталитета, также дается описание соотношения языка и ментальности с точки зрения разных исследователей. В лингвистических ...
  • Рахимбаева, Б.О.; Аметова, А.Ж. (ҚарМУ баспасы, 2011-09-30)
   Мақалада қазақ əдебиеттануы мен сынының ауыр жүгін көтерген, халықтық мүддеге сай өркен жаюына еңбек еткен, кер замандағы кереғар қағидалардың таяғын жей жүрсе де ұлттық ғылыми зерттеушілік жəне сыншылдық-эстетикалық ...