2(62)/2011-Филология

2(62)/2011-Филология

 

 • Ермакова В.А. Паремическая вербализация оппозицитивных концептов «свой-чужой» в разноструктурных языках

 • Саметова Ф.Т. Психолингвистический эксперимент как средство определения смыслового наполнения концепта

 • Əбдікəрим Н. Қазақ, монғол тілдерінде тұрлаулы мүшелердің берілу жолдары, ұқсастығы мен айырмашылықтары

 • Ажарбекова Э.Н. Белгісіздік мəннің модаль сөздер арқылы берілуі

 • Əділова А.С. Мəтінаралық байланыстардың танымдық-прагматикалық əлеуеті

 • Жуынтаева З.Н. Детерминанттардың тарихи ескерткіштердегі сипаты

 • Мажитаева Ш. Қазақ тіліндегі мақал-мəтелдердің уəжділігі (гендерлік қыры)

 • Түйте Е.Е. Адамның психикалық жай-күйін білдіретін лексика

 • Құсайынова Ж.А. Модальді мəнді кодтау, декодтау мəселесі

 • Насыритдинова Ə.Н. Қазақ тіліндегі ғылыми-техникалық терминдердің қалыптасу кезеңдер

 • Рахымберлина С.Ə. Бейресми есімдердің тарихи негіздері

 • Қожақметова Ə.Т. Ахмет Байтұрсыновтың көсемсөзіндегі білім мəселесі

 • Қазанбаева А.З. М.Мақатаев лирикасындағы фразеологизмдердің қолданысы

 • Сəдуақас Б.Қ. Тіл білімі теориясына «грамматикалық конверсия» терминін енгізу жайы

 • Ақжүнісова Н.Б. Көркемдік-эстетикалық ізденістер жүйесі

 • Бралина С.Ж. Жанровая природа современного устного рассказа

 • Рақымов Б.С. «Қабанбай батыр» жырының көркемдік мəселелері

 • Заикина Н.В. К проблеме перевода реалий в романе М.Ауэзова «Абай Жолы» на русский и английский языки

 • Каренов Р.С. «Сорғалаған нөсердей жырын тыңда Дулаттың...»

 • Каренов Р.С. Алаштың озық ойлы жырауларының бірі Дулат жырау Бабатайұлының 210 жылдығына орай

 • Хамзин М.Х. Орталық Қазақстан өңіріндегі кейбір ақындар шығармашылығындағы танымдық, идеялық ерекшеліктер

 • Омашева Ж.М. Сопоставительная мотивология: теория и методыс

 • Əбдірахманова Г.Х. Көптілді топтардағы «Арнайы қазақ тілі» пəні бойынша оқыту тəжірибесінен

 • Сəдуақас Б.Қ. Орыс сыныптарында қазақтың əдет-ғұрып, салт-дəстүрлерін оқыту

 • Əбдуов М.І. Діни дастандарды зерттеудің маңызы

 • Recent Submissions

  • Əбдуов, М.І. (ҚарМУ баспасы, 2011-06-30)
   Қазақ фольклорының бай мұрасының жарқын үлгілерінің бірі — діни дастандар болып табылады. Бұл бағыт шығармаларын еліміз тəуелсіздік алғаннан кейін барып қана терең жəне жан-жақты зерттеуге мүмкіндік туды, сондықтан соңғы ...
  • Сəдуақас, Б.Қ.; Ысқақов, М.Р. (ҚарМУ баспасы, 2011-06-30)
   Мақала авторлары қазіргі таңдағы шешуі күрделі мəселелерді алға тартып, өзіндік ұсыныстарымен қоса, іс-тəжірибелік, əдістемелік кеңес құруды жөн көрген. Қазақтың халық ауыз əдебиетін арнайы оқулық ретінде оқытып, оның ...
  • Əбдірахманова, Г.Х. (ҚарМУ баспасы, 2011-06-30)
   Мақалада қазақ тілін оқытудың көптілді топтардағы мəселелері қарастырылды. Оқытушының химия факультетінің студенттерін қазақ тіліне оқыту бағдарламасына арналған əдістік, кəсіби бағытталған тəжірибесі ұсынылды. Сондай-ақ ...
  • Омашева, Ж.М. (Из-во КарГУ., 2011-06-30)
   Статья посвящена теоретическим вопросам сопоставительной мотивологии. В ходе исследования данной проблемы были проанализированы работы российских и казахстанских ученых, затрагивающие теоретические вопросы номинации, ...
  • Хамзин, М.Х.; Тажина, М.А. (ҚарМУ баспасы, 2011-06-30)
   Мақалада өз шығармаларына қазақ елінің тəуелсіздік идеясын арқау еткен еліміздің Шортанбай Қанайұлы, Ахметбек Байсалбайұлы, Түскен Сартбасұлы, Мəди Бəпиұлы сынды ақындарымыздың шығармашылықтары қарастырылды. Авторлар ...
  • Каренов, Р.С. (ҚарМУ баспасы, 2011-06-30)
   Мақала XIX ғасырдың алғашқы жартысындағы көрнекті ақын Дулат Бабатайұлының өмірі мен шығармашылық қызметіне арналған. Философ-ақынның шығармаларында өзі өмір сүрген кезеңінің маңызды мəселелерін қалай жырлағаны көрсетілген. ...
  • Рақымов, Б.С.; Дəулетбаева, Ш.С. (ҚарМУ баспасы, 2011-06-30)
   Мақалада елі мен жері үшін күрескен Қабанбай батырдың эпикалық жырға айналуы, жырдың тарихқа қарым-қатынасы сөз болады. Эпикалық шығарма Қабанбай өмірінің дəуірлік жағынан батырлық бейнесін жасап, келер ұрпаққа үлгі-өнеге ...
  • Бралина, С.Ж.; Демьянова, Ю.В. (Изд-во КарГУ., 2011-06-30)
   В статье рассматривается жанровая природа современного устного рассказа как феномена, возникшего на стыке жанров традиционной народной несказочной прозы и речевых жанров современности. С этой целью характеризуются различные ...
  • Ақжүнісова, Н.Б. (ҚарМУ баспасы, 2011-06-30)
   Мақалада С.Сматаевтың «Елім-ай» жəне «Жарылғап батыр» романдары көркемдік эстетикалық ізденістер жүйесі тарапынан зерделенген. Басты кейіпкерлердің бейнесін сомдауда жазушының қолданған тəсілдері қарастырылды. Қаламгер ...
  • Сəдуақас, Б.Қ.; Ысқақов, М.Р. (ҚарМУ баспасы, 2011-06-30)
   Мақалада қазақ тіліндегі конверсиялық құбылыстың орнын анықтау мақсатында грамматикалық омониммен қатар грамматикалық конверсияның бар екендігіне ғылыми тұрғыдан теориялық тұжырым жасалды. Авторлар полисемия мен омонимдерді ...
  • Қазанбаева, А.З. (ҚарМУ баспасы, 2011-06-30)
   Мақалада қазақ тіліндегі этнофразеологизмдердің көркем мəтіндегі қызметі, этнос табиғатымен тікелей байланыстылығы, фразеологиялық бірліктердің ерекше қолданыста болатындығы қарастырылған. Мұндай фразеологизмдерде ұлттық ...
  • Қожақметова, Ə.Т. (ҚарМУ баспасы, 2011-06-30)
   Мақалада əйгілі ғалым, əдебиеттанушы, тілтанушы «Ахмет Байтұрсыновтың көсемсөзіндегі білім мəселесі» қарастырылды. Ұлт ұстазының қазақ көсемсөзін қалыптастырудағы ерен еңбегі зерттеушілік тұрғыда зерделенді. «Қазақ» ...
  • Рахымберлина, С.Ə. (ҚарМУ баспасы, 2011-06-30)
   Мақалада бейресми есімдердің, нақтырақ айтқанда, бүркеншек жəне лақап есімдердің тарихи негіздері қарастырылды. Тарихи даму барысында адам есімдері де өзгерістерге ұшырап отырады. Зерттеу еңбектеріне сүйене отырып, мақала ...
  • Насыритдинова, Ə.Н. (ҚарМУ баспасы, 2011-06-30)
   Мақалада қазақ тіліндегі ғылыми-техникалық терминдердің қалыптасу тарихы мен даму ерекшеліктері қарастырылды, себебі ғылым мен техниканың дамуы əр сала терминдерінің жасалуын талап етеді. Мақала авторы қазақ тіліндегі ...
  • Құсайынова, Ж.А. (ҚарМУ баспасы, 2011-06-30)
   Мақалада модальділік категориясы (санаты) психолингвистикалық тұрғыдан талданған. Қолданыстағы кейбір жеке морфологиялық тұлғалар мен сөйлемдердің модальділік мəнін ажырату қиындыққа соғады. Автор негізгі деректерге ...
  • Түйте, Е.Е. (ҚарМУ баспасы, 2011-06-30)
   Адамды лингвистикамен байланыстыра отырып зерттеу проблемалары тіл ғылымының аса қажет са- ласына айналып отыр. Тіл мен адам ұғымы үнемі бірлікте, бір-бірімен тығыз байланыста. Мақалада адамның психикалық жай-күйін ...
  • Мажитаева, Ш.; Тажикеева, А. (ҚарМУ баспасы, 2011-06-30)
   Мақалада мақал-мəтелдердің уəжділігі мəселесі қарастырылды. Сонымен қатар мақал-мəтелдердің қазақ тіл білімінде зерттелу тарихына қысқаша шолу жасалды. Ұлттың өзіндік ерекшелігін айқындайтын халық даналығының мол қазынасы ...
  • Каренов, Р.С. (ҚарМУ баспасы, 2011-06-30)
   Мақала XIX ғасырдың алғашқы жартысындағы көрнекті ақын Дулат Бабатайұлының өмірі мен шығармашылық қызметіне арналған. Философ-ақынның шығармаларында өзі өмір сүрген кезеңнің маңызды мəселелерін қалай жырлағаны көрсетілген. ...
  • Заикина, Н.В.; Сейдалиева, А.Ш. (Изд-во КарГУ., 2011-06-30)
   При переводе произведений М. Ауезова возникает проблема перевода казахских реалий. Реалии обозначают понятия, чуждые для других культур, всегда представляют в процессе перевода особую сложность. В данном случае изучены ...
  • Ажарбекова, Э.Н. (ҚарМУ баспасы, 2011-06-30)
   Қазақ тілі біліміне нақтылық категориялары шешілмеген мəселе болып тұр. Мақалада қазақ тіліне қатысты белгісіздік мəнінің фактілері қарастырылды жəне сараланды. Қазақ тілі материалдары шағын анық модаль сөздерінің көмегі ...

  View more