2019

2019

Recent Submissions

  • (ТОО «Tengri», 2019)
    «Алтыншоқыдағы Темірдің белгісі» мақалалар жинағы Алтыншоқы тарихи-мәдени кешенінің (Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Ұлытау ауданы) пәнаралық зерттелуіне арналған. Алтыншоқыдағы қорғанды 1391 ж. Темірдің әскерлері ...
  • Попов, Ю.Г.; Шотбакова, Л.К.; Смагулова, Г.М. (Караганда: Изд-во ТОО «САНАТ-Полиграфия», 2019)
    Монография представляет собой дополненное переиздание двух книг, вышедших ранее в разные годы. В ней на богатом архивном и документальном материале прослеживаются людей, отношение к истории Каркаралинска в прошлые два ...
  • Аршабеков, Т.Т.; Жұмабеков, Ж.А.; Жұманова, А.З. (Тенгри баспасы, 2019-01-01)
    Ел тағдырын ӛз тағдырынан биік қойған, ұлтының тұтастығын, жерінің бүтіндігін мұрат еткен қазақ батырларының ерен ерліктері қай кезде болмасын үлгі ӛнеге. Тәуелсіздік жолында қазақ халқы басынан ӛткерген тарихи оқиғалар ...