4(96)/2019-Экономика

4(96)/2019-Экономика

 

 • Аллахвердиева Л.М. Тұрақты даму жағдайында ауылдық аумақтардың экономикасын əртараптандырудың ерекшеліктері

 • Bolyssov T.K. Possibilities of using biogas in agriculture

 • Baktymbet A.S. Problems and prospects of development of the Shanghai cooperation organization

 • Сатпаева З.Т. Анализ деятельности региональных технопарков Казахстана

 • Bugubayeva R.O. Analyses of the oil industry and its impact on the economy of the Republic of Kazakhstan

 • Shaushenova S.G. The current state of road constructionproduction in Zhambyl region

 • Искендирова C.Қ. Ауыл шаруашылығын субсидиялау мəселелері

 • Tasmaganbetov A.B. Theoretical and methodological bases of assessment of sustainable development of rural areas

 • Daribekov S.S. Assessment of the role of fuel and energy resources in ensuring the energy security of Kazakhstan

 • Коптаева Г.П. Приоритетные направления модернизации системы регионального управления

 • Utepkaliyeva K.M. Іmprovement of the economic efficiency of vegetable production in the agrarian sector

 • Zhiyentayev S. State regulation of agriculture in Kazakhstan within the framework of the Eurasian Economic Union (EAEU)

 • Манасбай А.Е. Привлечение частного сектора в портовую отрасль Казахстана

 • Temirbayeva D.M. Analysis of social support for households with children in Kazakhstan

 • Ахметжанов Б. Анализ и оценка экономического эффекта использования углей для производства ферросплавов и аглопроизводства

 • Smailov B.T. Innovative vector of development of modern healthcare system in Kazakhstan: organizational and economic mechanisms and extrapolation of foreign experience

 • Spanova B.K. Social policy of modern Kazakhstan: problems and prospects

 • Tashenova L.V. Digital transformation of industrial production in the context of Industry 4.0

 • Kozhabayeva S.A. Problems of formation and development prospects of small innovative business in Kazakhstan

 • Ахметова Г.Ж. Инновационная деятельность как основа развития региона

 • Gelashvili N.N. Problems of development of social entrepreneurship in the Republic of Kazakhstan: solutions and tools

 • Zhussupov Y.A. Innovative development in the agricultural sector of the Republic of Kazakhstan

 • Курманов Н.А. Еуразиялық экономикалық одақ елдерінде инновациялық қызметтің тиімділігін талдау

 • Бейсембай Е. Цифровая экономика как фундаментальная основа интенсивного развития постиндустриального общества

 • Kunyazov E.K. Ways to intensify innovation and import substitution in macrologistic systems of the Republic of Kazakhstan in the context of international integration

 • Жабытай Б.Н. Қалалық инфрақұрылымның инновациялық дамуын басқарудың негізгі бағыттары мен жетілдіру жолдары

 • Дарибаева А.К. Совершенствование механизма управления инвестиционными рисками

 • Шінет Г.Ғ. Жұртшылық шаруашылығының ұжымдық кəсіпорындармен өзара қарым-қатынастарын дамытудың жолдары

 • Jazykbayeva B.K. Calculation methods for cost management in the construction industry

 • Nurgalieva S.Zh. Mechanisms for improving corporate capital structure management in the Republic of Kazakhstan

 • Omarkhan D.N. Main factors analysis of bank staff labor motivation

 • Ниязбекова Р.К. Қазіргі жағдайда тауарлардың бəсекеге қабілеттілігін бағалау көрсеткіштерін қолдану ерекшеліктері

 • Укубасова Г.С. Факторы конкурентоспособности продукции промышленных предприятийі

 • Үсенбаев Т.М. Қазақстан Республикасындағы шағын жəне орта бизнестің даму ерекшеліктері

 • Bauer M.Sh. Formation and development of the concept of social entrepreneurship

 • Жартай Ж.М. Қазақстандағы жастар кəсіпкерлігін дамытудың сандық жəне сапалық параметрлерін талдау

 • Петренко Е.С. Оценка образования как фактор развития креативной экономики: маркетинговый аспект

 • Байгиреева Ж.З. Человеческий капитал Акмолинской области: анализ и перспективы развития

 • Kurbanov F. Features of risk assessment of energy saving projects

 • Mussipova L.K. Integrated reporting: formation and evolutionary development

 • Talimova L.A. Main trends in development and regulation of long-term bank lending in the Republic of Kazakhstan

 • Сыздықова А. Түркияда туризм кірістері жəне экономикалық өсу арасындағы қарым-қатынасты талдау

 • Трункина Л.В. Басқару есебінің теориялық мəні жəне оның кəсіпорынды басқаруда алатын орны

 • Абенова М. Анализ основных показателей деятельности ЖКХ Казахстана и Болгарии

 • Uspambaeva M.K. Development of the state audit system in Kazakhstan and the possibility of applying the experience

 • Салимбекова Д.И. Оценка экономического положения ТОО «Автотранспорт» в Казахстане

 • Recent Submissions

  View more