1(61)/2011-Филология

1(61)/2011-Филология

 

 • Смагулова А.Б. Лингвокультурологический потенциал речевых формул Диахрониялық аспект

 • Ермекова Ж.Т. Синергетический феномен формирования образов в сознании билингва

 • Рапишева Ж.Д. Алғашқы ғылыми аударма əдебиет үлгілерінің сөздерді терминдеуге қатысы

 • Əбдуов М.І. Жаманқұл шешеннің əдеби мұрасы

 • Əбдиманұлы Ө. Абайтанудың алғашқы баспалдағы

 • Төлеубаева К.А. Халық ақындарының шығармаларындағы мазмұн мен формадағы сабақтастық

 • Ысқақұлы С. Шылбының шығармашылық шырайы

 • Каренов Р.С. «Мен өмірді жырлау үшін келгемін...» Мұқағали Мақатаевтың туғанына 80 жыл толуына орай

 • Каренов Р.С. Қуатты да терең ойға құрылған поэзиясы бар классик ақын Нарманбет Орманбетұлына 150 жыл толуына орай

 • Жұмағали З. Халық қамқоршылары

 • Төлеубаева К.А. Антиобраз жəне қаламгер тұғырнамасы

 • Ақжүнісова Н.Б. Тарихи романдағы тұлға тағылымы С.Сматаевтың «Елім-ай» тарихи романы негізінде

 • Altenbek G. On the Bi-gram Model Based Auto Proofreading of Non-word Errors in Kazakh Texts

 • Мұхамеджанова Ш.Т. Қазақ жəне француз тілдеріндегі сомафразеологиялық сөз тіркестеріндегі ұлттық-мəдени компоненттері

 • Жəпек М. Т.Рысқұловтың жарық көрген тарихи-публицистикалық кейбір еңбектеріне шолу

 • Recent Submissions

  • Ермакова, В.А. (Изд-во КарГУ., 2011-03-30)
   В статье рассматривается проблема перемической вербализации оппозитивных концептов «свой- чужой» в разноструктурных языках. На перемическом материале пословиц и поговорок русского и английского языков автор анализирует ...
  • Жəпек, М. (ҚарМУ баспасы, 2011-03-30)
   Мақала авторы мемлекет, қоғам қайраткері ғана емес, пайымды публицист Тұрар Рысқұловтың ХХ ғасырдың алғашқы жəне екінші жартысында Қазақстанда, Өзбекстанда, Мəскеуде жарық көрген кейбір еңбектерінің мазмұнын қысқаша ...
  • Мұхамеджанова, Ш.Т.; Рахметуллина, М.А. (ҚарМУ баспасы, 2011-03-30)
   Мақалада қазақ тілі мен француз тіліндегі фразеологизмдердің синоним-соматизмдердің өзара сəйкес тұстары ұсынылған. Синоним-соматизмдердің екі тілде де жалпы жəне идеологиялық мағыналары жағынан ұқсастықтары қарастырылған.
  • Altenbek, G. (KSU Publ., 2011-03-30)
   This paper discusses the Bi-gram Model based auto proofreading of non-word errors in Kazakh texts. During the process of correcting, the detections of non-word errors can be realized through syllable-based Bi-gram, that ...
  • Ақжүнісова, Н.Б. (ҚарМУ баспасы, 2011-03-30)
   Мақалада С.Сматаевтың «Елім-ай» тарихи роман-трилогиясында тарихта болған би-шешен, батырлар бейнесі арқылы ұлттың рухын ояту, азаттық идеясын дəріптеу, отансүйгіштікке тəрбиелеу сияқты қаламгердің ұстанымы сөз болды. ...
  • Төлеубаева, К.А.; Қасымова, С. (ҚарМУ баспасы, 2011-03-30)
   Мақалада басты кейіпкер бейнесі жəне автордың танымның реалистік табиғатына жаңаша көзқарасы жоғары деңгейде қарастырылды. Cондай-ақ жас зерттеуші тарапынан философиялық жəне психологиялық ой білдірудің стильдік ерекшеліктері ...
  • Жұмағали, З.; Жұмағалиева, Г. (ҚарМУ баспасы, 2011-03-30)
   Мақалада ХХ ғасыр басындағы қазақ руханиятында бірегей құбылыс болып табылатын Алаш зиялыларының əдеби мұрасы жан-жақты қарастырылды. Соның ішінде А.Байтұрсынұлы, М.Дулатұлы шығармашылығы негізінде қазақ əдебиетіндегі ...
  • Каренов, Р.С. (ҚарМУ баспасы, 2011-03-30)
   XIX ғасырдың аяғы XX ғасырдың басында өмір сүрген танымал ақын Нарманбет Орманбетұлының шығармашылығы жалпыланды. Оның шығармаларында өзінің өмір сүрген қиын-қыстау кезеңінің нақты бейнесі көрініс тапқан. Ақын өзі өмір ...
  • Төлеубаева, К.А.; Əбдуова, Н.М. (ҚарМУ баспасы, 2011-03-30)
   Көркем шығарма — бұл көркем шығармашылыққа қойылатын бүкіл талаптар өзара байланысты болып келетін өзгеше бір дүние, тұтастық. Мақалада шетелдегі қазақтың халық ақындарының шығармаларындағы түр мен мазмұн жайындағы мəселе ...
  • Əбдиманұлы, Ө. (ҚарМУ баспасы, 2011-03-30)
   Мақала абайтану тарихына арналған. Мұнда алғашқы абайтанушылар Ə.Бөкейханов, А.Байтұрсынов, М.Дулатовтардың, Абай шығармашылығы жайындағы алғашқы зерттеу мақалалары талданып, абайтанудың қалыптасуындағы «Қазақ» газетінің ...
  • Əбдуов, М.І. (ҚарМУ баспасы, 2011-03-30)
   ХІХ ғасырда қазақ қоғамында шешендік мектеп қалыптасты. Бұл мектеп дамуына қазақтың белгілі билері қалдырған əдеби мұраны зерттеуші ғалымдар үлкен үлес қосты, өйткені бұл мұра толық деңгейде зерттелмеген болатын. Зерттеу ...
  • Рапишева, Ж.Д. (ҚарМУ баспасы, 2011-03-30)
   Мақалада қазақ терминологиясы қалыптасуының алғашқы кезеңі, өзіндік ерекшеліктері қарастырылған. Алғашқы ғылыми əдебиет аудармаларындағы терминдік қолданыстар жан-жақты талданып, олардың қазақтың төл сөздерінен жасалғандығы ...
  • Ермекова, Ж.Т. (Изд-во КарГУ., 2011-03-30)
   Статья посвящена вопросу формирования образов в сознании билингвальной личности. Образ форми- руется восприятием, памятью, воображением, накопленными впечатлениями, интуицией. Предложена гипотеза о синергетической природе ...
  • Смагулова, А.Б. (Изд-во КарГУ., 2011-03-30)
   В статье раскрывается этнокультурная специфика русского речевого этикета, рассматриваемого в лингвокультурологическом и диахроническом аспектах. На примере анализа великорусских и русских речевых формул выявляется ...
  • Каренов, Р.С. (ҚарМУ баспасы, 2011-03-30)
   Өткен ғасырдың кемеңгер ақыны Мұқағали Мақатаевтың өмірі мен шығармашылық қызметі зерттелген. Ақын поэзиясындағы мəңгілік табиғат жəне адамзат өмірімен мəңгілік байланыс тақырыбы философиялық пафоста жырланатыны көрсетілген. ...
  • Ысқақұлы, С. (ҚарМУ баспасы, 2011-03-30)
   Мақала авторы ақын Шылбы Көмекұлының қаламгерлік шеберлігі мен ұлт əдебиетіндегі орнын анықтау мақсатында оның ғұмырнамасына тоқталды, өлеңдерінің жанрлық сипаты мен құрылысын талдады. Қытайдағы қазақ поэзиясында өзіндік ...