3(67)/2012-Филология

3(67)/2012-Филология

 

 • Аманбаева Г.Ю. Психолингвистические параметры типологии текстов

 • Исина Г.И. Способы образования неологизмов в английских газетных текстах

 • Kakzhanova F.A. The Рroblem of Рarticiple in Еnglish

 • Нефедова Л.А. Когнитивные особенности статуса имплицитного и эксплицитного смыслов

 • Антонова Е.М. Опыт семантико-когнитивного моделирования концепта «синий»

 • Аймолдина А.А. Особенности функционирования английского языка в современном казахстанском деловом сообществе

 • Акынова Д.Б. Функционирование английского языка в образовательном пространстве Казахстана

 • Əділова А.С. Д.Исабеков шығармаларындағы «əйел» концептісінің вербалдануы

 • Саметова Ф.Т. Қазақ сөйлеу этикетінің ерекшеліктері

 • Каренов Р.С. Ыбырай Сандыбайұлының өнерпаздық өмір жолының зерттелуі, жиналуы жайлы ой-толғау

 • Асанов Қ.Д. Айтыс жырларының əсерлілік ықпалы

 • Ысқақұлы С. XX ғасырдың алғашқы жартысындағы қытай қазақ əдебиетіндегі əдеби үрдіс пен жаңашылдық

 • Жанбозұлы К. «Байбөрі баласы Бəмсі Байрақ туралы жырда» бейнеленген ежелгі қазақы салттар

 • Такиров С.У. ХХ ғасырдың 40-жылдарындағы əдеби сындағы ізденістер

 • Антонова Е.М. К вопросу об изучении латинского языка в системе университетской подготовки

 • Бахтикиреева У.М. О казахской филологии: взгляд извне

 • Recent Submissions

  • Бахтикиреева, У.М. (Изд-во КарГУ, 2012-09-27)
   В данной статье автором осмыслены некоторые актуальные вопросы казахской филологии и языково- го строительства на современном этапе. Изучая научную литературу в основном на русском и английском языках, автор выстроил ...
  • Антонова, Е.М. (Изд-во КарГУ, 2012-09-27)
   В статье рассмотрены возможности преподавания латинского языка как условия формирования про- фессиональных и общекультурных компетенций студентов различных специальностей. Обоснована актуальность изучения дисциплины ...
  • Такиров, С.У. (ҚарМУ басп., 2012-09-27)
   Мақалада ХХ ғасырдың қырқыншы жылдарындағы қазақ əдеби сынының өзекті мəселелері сөз етілді. Көркемдік даму үдерісін, қаламгерлер шығармашылығын сын талқылауынан өткізудегі, тоталитарлық жүйе қысымындағы сын табиғаты ...
  • Жанбозұлы, К. (ҚарМУ басп., 2012-09-27)
   Мақалада қазақ əдебиетінің көркемдік дамуының аса маңызды асыл арнасын құрайтын ежелгі дəуір рухани мұрасы жан-жақты қарастырылған. «Қорқыт ата кітабының» үлкен тарауы «Байбөрі баласы Бəмсі Байрақ туралы жырда» бейнеленген ...
  • Ысқақұлы, С. (ҚарМУ басп., 2012-09-27)
   Мақалада XX ғасырдың бірінші жартысындағы қытай қазақ əдебиетіндегі əдеби үрдістің негізін қалаған ақындар шығармашылығындағы ыңғайластық жəне үндестік мəселелері қарастырылып, олардың бір бағытта, бір мақсатта қалам ...
  • Асанов, Қ.Д. (ҚарМУ басп., 2012-09-27)
   Мақалада айтыс жырларының публицистикаға тəн ақпаратты, насихатшылдық қырлары сөз болып, оның тілдік-көркемдік ерекшелігі əсерлілік тұрғысынан қарастырылады.Сондай-ақ ұлттық тіліміздің ажарын көтерудегі айтыс жырларының ...
  • Каренов, Р.С. (ҚарМУ басп., 2012-09-27)
   Дарынды ақын, əнші жəне композитор Ыбырай Сандыбайұлының өмірі мен қызметі жөніндегі деректер жалпыланған. Оның жан-жақты таланты ерте байқалғаны көрсетілген. Өзінің суырып салма ақындық талантының, керемет даусының, ...
  • Саметова, Ф.Т. (ҚарМУ басп., 2012-09-27)
   Əрбір халықтың салт-дəстүрі, эстетикалық талғамы, əдеп нормалары уақыт өте өзгеріп отыратын тарихи құбылыс. Олар тілде көрінеді жəне сөйлеу əдебінің арнайы ережелері ретінде сөйлеу этикетін анықтайды. Ауызекі қатысым, ...
  • Əділова, А.С.; Хасенов, Б. (ҚарМУ басп., 2012-09-27)
   Мақалада қазіргі қазақ жазушысы Д.Исабековтің шығармаларындағы «əйел» концептісінің репрезентациясы қарастырылды. Бір жағынан, ол əмбебап концепт ретінде ментальді əлем бейнесінің барлығына тəн болса, екінші жағынан, ол ...
  • Акынова, Д.Б. (Изд-во КарГУ, 2012-09-27)
   В статье проанализированы вопросы языковой политики в Республике Казахстан. Определены основные тенденции языковой ситуации.
  • Аймолдина, А.А. (Изд-во КарГУ, 2012-09-27)
   В статье исследованы проблемы функционирования английского языка в современном деловом сообществе. Определены функции английского языка в современной деловой коммуникации.
  • Антонова, Е.М.; Галяутдинова, А.Н. (Изд-во КарГУ, 2012-09-27)
   В статье представлен опыт семантико-когнитивного анализа единиц номинативного и ассоциативного полей концепта «синий», осуществленного с целью его целостного лингвоконцептологического опи- сания. Авторами сформулирована ...
  • Kakzhanova, F.A.; Temirbulatova, A.K.; Zharkynbay, T.B. (KSU Publ., 2012-09-27)
   The problem of participle in English language is considered in the article. Further it is mentioned that this grammatical phenomenon is one of the relevant topics at the present stage of English language studying. ...
  • Исина, Г.И.; Сикиотова, А. (Изд-во КарГУ., 2012-09-27)
   Статья посвящена изучению способов образования новых слов в современном английском языке в рамках газетного текста. Показано, что газета является сферой, наиболее быстро реагирующей на появление новых объектов, явлений ...
  • Аманбаева, Г.Ю.; Пастарнак, М.И. (Изд-во КарГУ., 2012-06-27)
   В данной статье представлен обзор теоретической литературы по проблематике. Осуществлен анализ текстов различной функционально-стилистической характеристики. Представлены когнитивные мо- дели текстов различных типов структур.
  • Нефедова, Л.А. (Изд-во КарГУ., 2012-09-27)
   В статье рассмотрены вопросы импликативной коммуникации, понимаемой как акт коммуникации, базирующийся на неявно выраженном смысле в результате когнитивной обработки получаемой ин- формации. Определен статус имплицитного ...