4(72)/2013-Филология

4(72)/2013-Филология

 

 • Пірімбетов, Т.Т. Туынды сөз (түрлері) — сөзжасам саласының өзекті мəселесі / Т.Т.Пірімбетов

 • Сапарова, К.О. Сөзжасамдық мағына түрлері мен лексикалық мағынаның арақатынасы (еліктеуіш сөз табы негізінде) / К.О.Сапарова

 • Хасенов, Б.Р. Символ — тілдік-танымдық код / Б.Р.Хасенов, А.А.Бименде, А.Б.Сатбаева

 • Смағұлов, Ж.Қ. Əл-Фараби жəне ұлттық əдебиеттану ғылымының бастаулары / Ж.Қ.Смағұлов

 • Рахымов, Б.С. Эпостағы эпикалық билеуші бейнесі / Б.С.Рахымов

 • Kаренов, Р.С. Алты Алаштан «сері» деген ат алған Ақан сері Қорамсаұлы / Р.С.Каренов

 • Бенчич, С. Произведения А.П.Чехова и их режиссерские воплощения в постановках словацких театров / С.Бенчич

 • Жарылғапов, Ж.Ж. Жаһандану үдерісіндегі əдебиеттік тəрбие / Ж.Ж.Жарылғапов

 • Шевлякова, Л.Р. Пространство дома в романе Л.Улицкой «Медея и ее дети» / Л.Р.Шевлякова

 • Əбдуов, М.І. Діни дастандардағы мифтің түрлену жолдары / М.І.Əбдуов, С.А.Сабитова

 • Каренов, Р.С. Ақан-сері — айтыс өнерінің дүлдүл көгі / Р.С.Каренов

 • Такиров, C.У. Əдебиеттегі постмодернистік құбылыстар / C.У.Такиров, А.М.Жакулаев

 • Abisheva, V.T. Advertising Slogan: History of Development in Print Media / V.T.Abisheva, D.Murashova

 • Əбдуов, М.І. Алаштың жиырма жыр алыптарының құрметіне арналған құнды зерттеу / М.І.Əбдуов, Т.Б.Қазбеков

 • Recent Submissions

  • Əбдуов, М.І.; Қазбеков, Т.Б. (ҚарМУ басп., 2013-12-24)
   Қазақ əдебиетінің қайсыбір кезеңі болмасын бəрі де белгілі тарихи-əлеуметтік жағдайларға байланысты дамитындығы айтылған. Ол өз кезеңі ұсынған басты мəселелерге үн қосып, өмірдің өзекті сұрақтарына жауап беруге атсалысқандығы ...
  • Abisheva, V.T.; Murashova, D. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publishing house, 2013-12-24)
   In article the interesting phenomenon in the modern advertizing text — a slogan is considered. Authors address to slogan history, its functioning in different conditions, to the factors forming his conceptual idea, receptions ...
  • Такиров, C.У.; Жакулаев, А.М. (ҚарМУ басп., 2013-12-24)
   Мақалада ХХ ғасырдың алпысыншы жылдарынан бастау алып, кешегі кеңестік, бүгінгі ТМД елдерінде тоқсаныншы жылдары келіп, қазіргі философияда, мəдениетте, социологияда, лингвистикада, əдебиетте жəне т.б. көптеген ғылым ...
  • Каренов, Р.С. (ҚарМУ басп., 2013-12-24)
   Ақан серінің өз заманындағы басқа ақындармен жəне жыраулармен жыр тартысына түскен айтыстарына ерекше көңіл бөлінген. Мұндай поэзиялық жыр тартыстары мен айтыстар туған жерге жəне туған елге деген махаббатқа толы екендігі ...
  • Əбдуов, М.І.; Сабитова, С.А. (ҚарМУ басп., 2013-12-24)
   Мақалада діни дастандардағы мифтің адамнан адамға, ұрпақтан ұрпаққа берілуі жəне түрлену жолдары қарастырылды. Діни дастандарда мифологиялық сарындардың қолданылуын айқындау арқылы мифтердің қаншалықты түрленгендігі туралы ...
  • Шевлякова, Л.Р. (Изд-во КарГУ, 2013-12-24)
   В статье проанализированы художественные средства воссоздания реального пространства героев произведения, выявлена динамика перерастания реального пространства дома главной героини в устойчивый мотив, играющий структурообразующую ...
  • Жарылғапов, Ж.Ж. (ҚарМУ басп., 2013-12-24)
   Мақалада қазіргі кезеңдегі əдебиет дамуы жəне қоғамда жүріп жатқан күрделі əлеуметтік-психологиялық мəселелер қарастырылды. ХХ ғасырдың соңы мен ХХІ ғасыр басындағы ғылыми-техникалық процестің əдеби шығармашылыққа тигізген ...
  • Бенчич, С. (Изд-во КарГУ, 2013-12-24)
   Cтатья посвящена сценическим постановкам драм А.П. Чехова в Словакии. Автором проанализированы различные режиссерские концепции словацких театров, раскрыты особенности режиссерской манеры В. Tаборского, Я. Бородача, И. ...
  • Kаренов, Р.С. (ҚарМУ басп., 2013-12-24)
   Мақалада XIX ғасырдың көрнекті ақыны, əншісі, композиторы — Ақан Қорамсаұлының өмірі мен қызметі баяндалған. Оның өз бойындағы тамаша дауысын, сондай-ақ ақындық жəне композиторлық дарынын ұштастыра білуі арқасында аты ...
  • Рахымов, Б.С. (ҚарМУ басп., 2013-12-24)
   Мақалада қазақ эпосындағы тұтастану құбылысы жан-жақты сараланып, оның ішінде эпикалық билеуші бейнесінің қалыптасу заңдылығы дəлелденген. Автор қазақ эпосындағы эпикалық билеуші бейнесін Абылайханға арналған тарихи ...
  • Смағұлов, Ж.Қ. (ҚарМУ басп., 2013-12-24)
   Мақалада қазақ ұлттық əдебиеттану ғылымының қалыптасу тарихы қарастырылды. Автор орта ғасырлардағы М.Хорезми, Əбу Насыр əл-Фараби, Əбу Райхан əл-Бируни, Əбуғали Ибн Сина, Ə.Фирдоуси, Рабғузи, М.Қашқари, Қ.А.Яссауи, О.Хайям, ...
  • Хасенов, Б.Р.; Бименде, А.А.; Сатбаева, А.Б. (ҚарМУ басп., 2013-12-24)
   Қазіргі қазақ тілінің антропологиялық бағыттағы зерттеулерінде түр-түске ерекше көңіл бөлініп, тың зерттеулер жасалынып жүр. Қоршаған ортадағы шындықты көп жағдайда түр-түс арқылы қабылдаймыз жəне де түр-түс атаулары əр ...
  • Сапарова, К.О. (ҚарМУ басп., 2013-12-24)
   Мақалада морфология саласында бұрыннан сөз болып келген еліктеуіш сөз табының жасалу жолдары сөзжасамдық жүйе тұрғысынан қарастырылды. Морфологияда еліктеуіш сөз табының жасалу жолдары грамматикалық мағына, форма тұрғысынан ...
  • Пірімбетов, Т.Т. (ҚарМУ басп., 2013-12-24)
   Мақалада сөзжасам мен морфология саласына қатысты «түбір» мен «негіз» терминдерінің арақатынасы мəселесі сөз болады. Бұл екі термин қазіргі таңда екі салада (сөзжасам жəне морфологияда) талғаусыз қолданыс үстінде. «Негіз» ...