2(66)/2012-Филология

2(66)/2012-Филология

 

 • Мирзоева Л.Ю. Категориальные особенности оценки и их представление в современной лингвистике

 • Қазанбаева А.З. Этнофразеологизмдердің тілдік сипаты

 • Қанабекова М.Қ. Көркем мəтіндегі тарихи стилизация құбылысы

 • Мажитаева Ш. Сан компонентті кейбір киелі ұғымдардың қалыптасу тарихынан

 • Мусина Р.С. Көркем мəтін жəне баяндау формалары

 • Пірімбетов Т.Т. Производное слово (виды) — основная проблема в области словообразования

 • Тұрсынова М.А. Түркі тілдеріндегі ілік септігінің сипаты

 • Ескеева М.Қ. Қазіргі қыпшақ тобындағы тілдердің қыпшақтық белгілерінің қалыптасуы жəне этногенез мəселелері

 • Машкова С.Н. Поэма О.Сулейменова «Кактус»: к истории текста

 • Əбдиманұлы Ө. Мағжанның ақындық əлемі

 • Бейсентай Б. Мағжан шығармашылығындағы Абай дəстүрі

 • Жарылғапов Ж.Ж. Ұлттық прозадағы неомифологизм ағымына тəн үрдістер

 • Каренов Р.С. Сал-серілер поэзиясының қалыптасуы мен дамуына сүбелі үлес қосқан ерен тұлға

 • Каренов Р.С. Арқаның ақиығы Біржан салдың Жетісу бұлбұлы ақын Сарамен айтысы

 • Смағұлов Ж.Қ. Қазіргі қазақ прозасындағы романтикалық сарын

 • Жұмағұл С.Б. 2000 жылдардағы қазақ əдеби сынындағы полемикалық мақалалар

 • Жұмағұлов А.Б. ХХ ғасыр басындағы əдебиет тарихының зерттелуі

 • Нургали К.Н. Мотив пути в казахстанской прозе XX века

 • Кішкенбаева Ж.Қ. Көркем мəтіндегі «автор», «баяншы», «əңгімеші» ұғымы

 • Кервенова М.М. Білім беру жүйесінде заманауи технологияларды пайдалану — заман талабы

 • Темирова А.А. Компетентностный подход к обучению русскому языку и литературе в условиях полиязычия

 • Recent Submissions

  • Темирова, А.А. (Изд-во КарГУ., 2012-06-27)
   В статье описана разработка компетентностного подхода к обучению русскому языку и литературе в условиях полиязычия как решение формирования навыков, способностей и личностных характери- стик, которые должны непосредственно ...
  • Кервенова, М.М.; Абенова, К.М. (ҚарМУ баспасы, 2012-06-27)
   Мақалада шетел тілін оқытуда қазіргі заманауи технологиялардың қолдану жолдары, олардың тіл дамытуға тигізетін ықпал-əсерлері қарастырылады жəне оқушылардың сын тұрғысынан ойлау қабілетін қалыптастыру мəселелері зерделенеді. ...
  • Кішкенбаева, Ж.Қ. (ҚарМУ баспасы, 2012-06-27)
   Мақалада көркем шығармадағы баяншы жəне əңгімешінің ролі мен орны, олардың ортақ жəне ерекше белгілері қарастырылады. Мақала авторы баяншының кейіпкер бейнесін оқырманға жеткізу жəне оның өмір сүретін ортасын суреттеу ...
  • Нургали, К.Н. (Изд-во КарГУ., 2012-06-27)
   В статье рассматриваются исторические романы Казахстана, посвященные уходящей истории ХХ ве- ка, а также проблемам, стоящим перед современным обществом сегодня. Автор всесторонне исследу- ет мотив Родины и мотив дороги ...
  • Жұмағұлов, А.Б. (ҚарМУ баспасы, 2012-06-27)
   Мақалада бүгінгі əдебиеттану ғылымындағы ХХ ғасыр басындағы əдебиет тарихының зерттелуіне қатысты күрделі мəселе қарастырылған. Қазақ əдебиеті тарихын дəуірлеуде зерттеуші-ғалымдар əдебиеттанудағы қандай ғылыми қағидаларды ...
  • Жұмағұл, С.Б.; Жетібаева, Ə.Ж. (ҚарМУ баспасы, 2012-06-27)
   Мақалада полемикалық мақалалардың əдеби сынның күрделі жанр ретіндегі ерекшеліктері қарастырылады. Нақты айтатын болсақ, көркемдік дамудың тенденциясы, жазушының шеберлігі, көркемдік шындық пен тарихи шындықтың сəйкестігі, ...
  • Смағұлов, Ж.Қ.; Төребекова, Б. (ҚарМУ баспасы, 2012-06-27)
   Мақалада Т.Ахметжанның «Сұлу мен суретші» повесі материалы негізінде қазақ прозасындағы көркемдік бейнелеу принциптері қарастырылады. Романтизм теориясын түсіндіре отырып, авторлар бұл көркемдік əдістің белгілерін ...
  • Каренов, Р.С. (ҚарМУ баспасы, 2012-06-27)
   Біржан салдың үлкен жетістігі — ақын-жыршылардың өлеңмен жарысы — айтыс өнерінің дəстүрлі мектебінің негізін қалаушылардың бірі болғаны көрсетілген. Айтыстың бірқатар өнердің — поэзияның, музыканың, орындаушылық шеберліктің ...
  • Каренов, Р.С. (ҚарМУ баспасы, 2012-06-27)
   XIX ғасырдың екінші жартысы қазақ даласындағы музыка өнерінің гүлденген кезеңі болғаны көрсетілген. Біржан Қожағұлұлының шығармашылығы бұл кезеңнің қазақ музыкасындағы келелі құбылыс болғандығы дəлелденген. Біржан салдың ...
  • Жарылғапов, Ж.Ж. (ҚарМУ баспасы, 2012-06-27)
   Мақалада қазақ əдебиетінің тарихында ерекше орын алатын іргелі мəселе — ұлттық прозадағы неомифологизм ағымына тəн үрдістер ерекшеліктері қарастырылады. Неомифологизм эстетикасының басты сипаттары 1970–80 жж. прозасы ...
  • Бейсентай, Б. (ҚарМУ баспасы, 2012-06-27)
   Мақалада қазақ əдебиетінің тарихында ерекше орын алатын іргелі мəселе — ұлттық прозадағы неомифологизм ағымына тəн үрдістер ерекшеліктері қарастырылады. Неомифологизм эстетикасының басты сипаттары 1970–80 жж. прозасы ...
  • Əбдиманұлы, Ө. (ҚарМУ баспасы, 2012-06-27)
   Мақалада Мағжан Жұмабаевтың шығармашылығы мен поэтикалық əлемі қарастырылады. Əйгілі ақынның шығармаларын талдау негізінде оның ақындық шеберлігі, дүниетаным ерекшеліктері, эстетикалық жəне рухани құндылықтары зерделенеді. ...
  • Машкова, С.Н. (Изд-во КарГУ., 2012-06-27)
   В статье рассмотрены две последовательные редакции поэмы «Кактус». При этом учтены и проанали- зированы все варианты сокращений и дополнений, внесенные О.Сулейменовым при подготовке раз- ных редакций произведения. Основной ...
  • Ескеева, М.Қ. (ҚарМУ баспасы, 2012-06-27)
   Мақалада түркілік ескерткіштер материалдары қазақ тілі грамматикасымен байланыстырыла қарастырылады. Автор қазіргі қыпшақ тобындағы тілдердің қыпшақтық белгілерінің қалыптасуы, эт- ногенез мəселелеріне тоқталады. Қыпшақ ...
  • Тұрсынова, М.А. (ҚарМУ баспасы, 2012-06-27)
   Мақалада қазіргі түркі тілдеріндегі ілік септігі салыстырмалы-тарихи негізде қарастырылады. Автор түркі тілдеріне тəн жалпы ерекшеліктерді анықтайды, оларға тілдік материал негізінде талдау жасай- ды. Қыпшақ, оғыз, бұлғар, ...
  • Пірімбетов, Т.Т. (ҚарМУ баспасы, 2012-06-27)
   Мақалада дериватологияның түрлі аспектілері бойынша, атап айтқанда, қазіргі қазақ тілінде ерекше терминдердің қолданылу мəселелері бойынша ғылыми еңбектерге шолу жасалған. Мақаланың зерттеу бөлімінде қазіргі қазақ тілінің ...
  • Мусина, Р.С.; Мəретбаева, М.Ə. (ҚарМУ баспасы, 2012-06-27)
   Мақалада көркем мəтіннің коммуникативтік, тілдік жəне көркемдік ерекшеліктері негізге алына оты- рып, баяндау формаларының тұтас мəтін жүйесіндегі орны мен қызметі, тілдік-құрылымдық сипаты басшылыққа алынған. Жалпы ...
  • Мажитаева, Ш.; Абдразақова, А. (ҚарМУ баспасы, 2012-06-27)
   Мақалада қазақ жəне ағылшын тілдеріндегі сан компонентті кейбір киелі ұғымдардың қалыптасу та- рихы қысқаша қарастырылады. Киелі сандардың мағыналық-мəндік өрісі əр халықтың ұғым- түсініктеріне байланысты қалыптасқанын ...
  • Қанабекова, М.Қ. (ҚарМУ баспасы, 2012-06-27)
   Мақалада автор көркем мəтіндегі стилизация құбылысының орнын, оның белгілі бір кезендегі тарихи дамуын, прагматикалық сипаты мен танымдық жағын анықтайды. Көркем əдебиеттің тілін тек қана лингвостилистикалық қырынан ғана ...
  • Қазанбаева, А.З. (ҚарМУ баспасы, 2012-06-27)
   Мақалада қазақ тілі этнофразеологизмдерінің көркем мəтіндегі қызметі қарастырылады. Этно- фразеологизмдер этнос мəнімен тікелей байланысты фразеологиялық бірліктердің ерекше қатпары болып айқындалады. Бұндай фраеологизмдерде ...

  View more