3(71)/2013-Филология

3(71)/2013-Филология

 

 • Пак, М.К. Этнопедагогический аспект народных праздников / М.К.Пак, Т.Н.Витковская

 • Какжанова, Ф.А. Структурно-семантические признаки пословиц и поговорок с зоонимами в казахском языке / Ф.А.Какжанова, Ж.М.Омашева

 • Benčič, S. Eponyms in teaching of politics and international relations / S.Benčič

 • Ewertowski, T. Images of Rome in Polish and Serbian literature of the Romantic Period / T.Ewertowski

 • Əділова, А.С. Қазақ толғауларындағы қаратпа сөздер / А.С.Əділова, М.Ш.Қабанов

 • Жүнісова, М.Қ. Əңгіме жанрының бастапқы жəне соңғы сөйлемдерінің авторлық баяндаумен берілуі / М.Қ.Жүнісова, Б.М.Рахимова

 • Каренов, Р.С. А.Байтұрсынов өмірі мен қызметінің салмақты саласы — ақындық, аудармашылық еңбектері / Р.С.Каренов

 • Рүстемова, Ж.А. Көркем шығармадағы «мінез» бен «жағдай» мəселесі / Ж.А.Рүстемова, Қ.М.Шəкірова

 • Kаренов, Р.С. Ахмет Байтұрсынов — халықтың ой-санасын биік белеске көтерген қайраткер / Р.С.Каренов

 • Сатова, З.К. Қасым Аманжоловтың шығармаларындағы ұлттық өршіл рух / З.К.Сатова

 • Абишева, В.Т. Профессиональный кодекс как инструмент саморегулирования / В.Т.Абишева

 • Асанов, Қ.Д. Халық шығармашылығының ақпараттық табиғаты / Қ.Д.Асанов

 • Recent Submissions

  • Асанов, Қ.Д. (ҚарМУ басп., 2013-09-27)
   Мақалада халық шығармашылығының деректілік, насихатшылдық қырлары нақты мысалдар арқылы айқындалды. Халық шығармашылығының көне түрлеріндегі наным-сенімдер мен сол уақыттағы халықтың тұрмыс-тіршілігі, дəстүр-салты оның ...
  • Абишева, В.Т. (Изд-во КарГУ, 2013-09-27)
   В статье рассмотрен процесс развития журналистской практики, где обнаруживается всё больше областей, нуждающихся не в законодательных, а в этических нормах, не в государственном контроле, а в журналистском саморегулировании. ...
  • Сатова, З.К. (ҚарМУ басп., 2013-09-27)
   Мақалада Қасым Аманжоловтың шығармалары бүгінгі уақыт талабы тұрғысынан қарастарылды. Ақынның қазақ поэзиясына қосқан жырлары күн өткен сайын əрбір жаңа буын, жас ұрпақпен бірге жаңғырып, əр қырынан жарқырай көрінуде. ...
  • Kаренов, Р.С. (ҚарМУ басп., 2013-09-27)
   Мақалада А.Байтұрсыновтың ХХ ғасырдың басында баспа ісіне қосқан үлесі көрсетілген. Патша үкіметінің үстемдігіне қарсы күреске халықтың көкірегін ояту ісінде өзі бас редактор болған «Қазақ» газетінің рөліне баға берілген. ...
  • Рүстемова, Ж.А.; Шəкірова, Қ.М. (ҚарМУ басп., 2013-09-27)
   Мақалада көркем шығармадағы «мінез» бен «жағдай» ұғымдарының мəні мен қызметі жəне олардың өзара ара қатынасы қарастырылды. «Мінез» бен «жағдайдың» өнерде бейнеленуі зерделеніп, олардың тұтас жүйе екендігі аталып көрсетілді. ...
  • Қаренов, Р.С. (ҚарМУ басп., 2013-09-27)
   Мақалада Ахмет Байтұрсыновтың аударма ісінің майталман шебері екендігі көрсетілген. Ең алдымен, ол ұлы орыс жазушысы И.А.Крыловтың мысалдарының негізгі бөлігін қазақ тіліне аударып, оларды «Қырық мысал» кітабында жариялады. ...
  • Жүнісова, М.Қ.; Рахимова, Б.М. (ҚарМУ басп., 2013-09-27)
   Мақалада əңгіме жанрының бастапқы сөйлемдеріндегі авторлық баяндауда нақ осы шақ формасы жиірек жəне сөйлемге экспрессивті реңк бере қолданылатындығы айтылды. Етістік баяндауыштардың сөйлемді шартты түрде аяқтап, мағыналық ...
  • Əділова, А.С.; Қабанов, М.Ш. (ҚарМУ басп., 2013-09-27)
   Мақалада жыраулар туындыларында жиі қолданылатын қаратпа сөздер арнау түрінде болатындығы жайлы айтылды. Авторлар жыраулар өмір сүрген замандағы хандардың жəне басқа да тұлғалардың аттарының шығарма ішінде пайдалануынан ...
  • Ewertowski, T. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publishing house, 2013-09-27)
   The main aim of the paper is to analyze and interpret various images of Romein Polish and Serbian literature of the Romantic period. The main concepts are based on imaginary geography. Michael Foucault's concept to ...
  • Benčič, S. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publishing house, 2013-09-27)
   This article explains the concept of eponym from the linguistic point of view to give an idea how to get know history and the content of international relations through eponyms. It presents various examples from American ...
  • Какжанова, Ф.А.; Омашева, Ж.М. (Изд-во КарГУ, 2013-09-27)
   Статья посвящена изучению структурно-семантических признаков пословиц и поговорок с зоонимами в казахском языке. Каждый язык имеет свою структуру в соответствии с типом языка. Авторы статьи на основе анализа исследуемого ...
  • Пак, М.К.; Витковская, Т.Н. (Изд-во КарГУ, 2013-09-27)
   В статье рассмотрен вопрос об этнопедагогическом богатстве празднично-обрядовой культуры. В народной педагогике праздники являются не только важным средством воспитательного воздействия, способствующим приобретению знаний ...