2(70)/2013-Филология

2(70)/2013-Филология

 

 • Фурсанова, Т.В. Реализация презентационных стратегий в рекламном дискурсе / Т.В.Фурсанова

 • Жақыпов, Ж.А. Көркем сөз мəдениетінің үлгісі (О.Бөкейдің «Атау кере» повесі мысалында) / Ж.А.Жақыпов

 • Əділова, А.С. Қазақ толғауларындағы «редиф» құбылысы / А.С.Əділова, М.Ш.Қабанов

 • Жалмаханов, Ш.Ш. Лингвистикалық сараптаманың негізгі нысаны — сөйлеудегі даулы мəтіндер / Ш.Ш.Жалмаханов, Ж.Ш.Жалмаханова

 • Қазанбаева, А.З. Қазақ тіліндегі этномəдени лексиканы зерттеудің ғылыми негіздері / А.З.Қазанбаева, А.Е.Қапанова

 • Түйте, Е.Е. Психикалық жай-күйлердің танымдық сипаты / Е.Е.Түйте

 • Мұратова, А.Н. Қазақ тіліндегі құпия түсініс тəсілдерінің бейвербалды амалдар, таңба, жаргон арқылы берілуі / А.Н.Мұратова

 • Каренов, Р.С. Алаштың алдаспан ақыны Мағжанның поэзиясы — өлмес-өшпес мəңгіліктің жыры / Р.С.Каренов

 • Золтан, А. Легенда о святой Урсуле в русской переводной литературе XVII века / А.Золтан

 • Мaтeйко, Л. В. Ягич и начала исследования славянской гимнографии / Л.Мaтeйко

 • Дəулеткелдіұлы, Н. Əсет ақынның термелері / Н.Дəулеткелдіұлы

 • Жарылғапов, Ж.Ж. Т.Кəкішев зерттеулеріндегі əдебиеттің теориялық мəселелері / Ж.Ж.Жарылғапов

 • Каренов, Р.С. Қазақтың ұлы ақыны Мағжанның əрқилы тақырыпта жазған поэмалары / Р.С.Каренов

 • Такиров, С.У. Шет елдегі қазақ əдебиетінің қазіргі зерттелу үдерісі / С.У.Такиров, А.Р.Акеева

 • Ayazbayeva, B.K. Sententia in the literary translated text / B.K.Ayazbayeva

 • Əбдірахманова, Г.Х. Кредиттік жүйемен оқытудағы студенттермен өздік жұмысын жүргізу мəселелері / Г.Х.Əбдірахманова

 • Recent Submissions

  • Əбдірахманова, Г.Х. (ҚарМУ басп., 2013-06-26)
   Мақалада соңғы жылдары оқу үдерісіне енгізілген кредиттік жүйедегі студенттердің оқытушымен өздік жұмысы туралы айтылды. Қазақ тілін үйрету мақсатындағы студенттердің оқытушымен өздік жұмысының маңызы, мақсат, міндеттері, ...
  • Ayazbayeva, B.K. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publishing house, 2013-06-26)
   The article considers author’s digression in translated text in a feature article on the historical Trilogy «Nomads» by I. Esenberlin. The author notes that author’s digression is a necessary method of receiving text ...
  • Абишева, В.Т. (Изд-во КарГУ, 2013-06-26)
   В статье рассмотрены проблемы медиатекста, связанные с интенсификацией процессов в языке СМИ на разных уровнях его формирования в условиях конвергенции. Актуальность исследования предопределена современным контекстом ...
  • Такиров, С.У.; Акеева, А.Р. (ҚарМУ басп., 2013-06-26)
   Мақалада қазіргі қазақ сөз өнерінің асыл арнасын құрайтын шетел қазақ əдебиетінің зерттелу үрдісі мен даму барысы қарастырылды. Шет елдегі қазақтардың əдеби-мəдени жетістіктерінің ерекшеліктері мен көріністеріне сипат ...
  • Қаренов, Р.С. (2013-06-26)
   Мақалада Мағжан поэмалары арқылы шығармашылығы халықтың рухани қазынасына енгендігі талданған. Ақынның шығармаларында əлеуметтік саланың үлкен бөлігіне — қазақ халқының рухани даму тарихына жəне басқарудың отаршылдық ...
  • Жарылғапов, Ж.Ж. (ҚарМУ басп., 2013-06-26)
   Мақалада əдебиеттанушы-ғалым Тұрсынбек Кəкішұлының əдебиеттің жанры, əдеби ағымдар, көркемдік əдіс сынды категорияларына қатысты тұжырымдарының ғылыми маңызы қарастырылды. Ұлттық əдебиеттегі романтизм, көркемдік ойлаудың ...
  • Дəулеткелдіұлы, Н. (ҚарМУ басп., 2013-06-26)
   Мақалада қазақтың терме өнері халқымыздың бағзы заманнан жеткен жауһар өнері екендігі айтылды. Автор сонымен бірге ақын Əсеттің əдеби мұрасындағы терме мəтіндерінің ғылыми тұрғыда жанрлық ерекшеліктеріне қарай бөлінуін ...
  • Мaтeйко, Л. (Изд-во КарГУ, 2013-06-26)
   В статье исследована ранняя история гимнографических исследований в славистике. Славянская гимнография в течение долгого периода была забыта в славянской филологии, несмотря на огромные издания русских манускриптов, ...
  • Золтан, А. (Изд-во КарГУ, 2013-06-26)
   В статье рассмотрен перевод одного из памятников западноевропейской средневековой культуры - легенды о святой Урсуле. Опираясь на исторические источники и труды исследователей прошлых веков и современности, автор статьи ...
  • Қаренов, Р.С. (ҚарМУ басп., 2013-06-26)
   Өткен ғасырдағы қазақтың ұлы ақыны жəне көрнекті саяси қайраткері Мағжан Жұмабаевтың əдеби мұрасы зерттелген. Оның туған елінің тарихын терең білетіндігін, адамдар арасында сирек кездесетін оқымыстылығын жəне өзіндік ой ...
  • Мұратова, А.Н. (ҚарМУ басп., 2013-06-26)
   Мақалада қоғам мүшелерінің кейбірі арасында болып жататын құпия түсініс үдерісі (процесі) көбіне тек жеке адамдарға ғана қатысты жай құбылыс болуымен бірге кей тұстарда мемлекеттік те сипаты бар проблема екенін ескере келе, ...
  • Түйте, Е.Е. (ҚарМУ басп., 2013-06-26)
   Мақалада психикалық жай-күйлер лексикасының танымдық ерекшеліктері, олардың ұлттық сипаты сөз болады. Психикалық жай-күй мəселесінің адамтану ғылымында маңызы зор, себебі психикалық жай-күй адам іс-əрекетінің сипатын ...
  • Қазанбаева, А.З.; Қапанова, А.Е. (ҚарМУ басп., 2013-06-26)
   Мақалада қазақ тіліндегі этнолексиканың қалыптасу, даму тарихы қарастырылып, ғалымдардың пікірлеріне шолу жасалған. Этносты, этнос болмысын оның тілі арқылы танып-білудегі тілдің көрінісін нақты мысалдар негізінде айқындап ...
  • Жалмаханов, Ш.Ш.; Жалмаханова, Ж.Ш. (ҚарМУ басп., 2013-06-26)
   Мақалада юрислингвистиканы (заңнамалық лингвистиканы) лингвистикалық зерттеу барысында мəтіндерді редакциялау, аудару, сараптама жасау жəне кеңестер беру деген аспектілер іске асырылды, яғни құқықтық кеңістікте лингвистикалық ...
  • Əділова, А.С.; Қабанов, М.Ш. (ҚарМУ басп., 2013-06-26)
   Мақалада поэзиялық шығармаларда кездесетін редиф құбылысының өзіндік табиғаты қарастырылды. Редиф ұйқастан кейін келетін ерекшелік əрі толғау мəтіндерінде жиі кездесетін заңды құбылыс тұрғысынан талданды. Толғауларда күрделі ...
  • Жақыпов, Ж.А. (ҚарМУ басп., 2013-06-26)
   Мақалада көркем шығарма мысалында сөз мəдениетінің коммуникативтік сапасы қарастырылды. Көркем мəтін авторы мен оқырманның арасындағы қатысым көркем сөз мəдениетінің жоғары болуына ықпал етеді. Сөздің коммуникативтік сапасы ...
  • Фурсанова, Т.В. (Изд-во КарГУ, 2013-06-26)
   Объектом описания в статье выступает рекламный дискурс как особая разновидность массовой коммуникации. Актуальность проблемы заключается в том, что рекламный дискурс характеризуется со стороны его презентационной сущности, ...