2(78)/2015-Педагогика

2(78)/2015-Педагогика

 

 • Үсембаева, И.Б. «Электр жəне магнетизм» бөлімінен есеп шығаруда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану тəсілдері / И.Б. Үсембаева, Ə.Х. Сарыбаева, К.М. Беркімбаев

 • Қожықов, Ж.Ə. «Инженерлік графика» пəнінің құрылымы мен əдістемесін жетілдіру / Ж.Ə.Қожықов, Қ.Т.Көшкімбаев, А.Кароглы [т.б.]

 • Беркімбаев, К.М. Білімді ақпараттандыру жағдайында «Оптика» пəнін оқыту үдерісінде болашақ физика мұғалімдерінің шығармашылығын қалыптастыру / К.М.Беркімбаев, Г.К.Орманова, Ш.Ж.Раманқұлов

 • Байзақ, Ү.А. Медициналық биофизика пəнін кəсіби бағыт бойынша оқытудың жалпы қағидалары / Ү.А.Байзақ

 • Бepкімбaeв, Қ.М. Мaтeмaтикaлық білім бepуді гумaнитapлaндыpу мaқcaттapы / Қ.М.Бepкімбaeв, Г.A.Caпapбeкoвa, Г.Ж.Ниязoвa

 • Ишанов, П.З. Бастауыш сынып оқушыларын əлеуметтендіру мен олардың адами қарым-қатынасқа үйренуі / П.З.Ишанов, Г.Ж.Жамалиева, Н.Т.Қалмағанбетова

 • Белгібаева, Г.Қ. Мектепке дейінгі ұйымдардың оқу-тəрбие үдерісіндегі денсаулық сақтау технологияларының ерекшеліктері / Г.Қ.Белгібаева, Ж.Т.Жакенова

 • Кopzhassarova, U.I. Peculiarities of teaching junior schoolchildren foreign-language oral speech / U.I.Кopzhassarova, Е.V.Аntontseva

 • Безденежных, Л.В. Структура педагогической культуры студентов-бакалавров факультета иностранных языков / Л.В.Безденежных

 • Rinemhota, G.T.M. Language Portfolio as a tool for the development of communicative culture of students in upper secondary school / G.T.M. Rinemhota, G.N.Akbayeva, A.Z.Aliyeva

 • Sellger, M. Mit der silbenanalytischen Methode Deutsch lernen — Das Haus-Garagen-Modell im Unterricht / M.Sellger

 • Yakhina, S.B. Organization of independent work of students in teaching a foreign language at a non-lingual higher educational institution / S.B.Yakhina, L.T.Zhumakanova

 • Zhetpisbayeva, B.A. Principles of innovative pedagogical process in the sphere of polylingual education / B.A.Zhetpisbayeva, G.T.Smagulova

 • Каренов, Р.С. Проблемы подготовки и переподготовки специалистов с высшим образованием в мире и Казахстане / Р.С.Каренов

 • Жетписбаева, Б.А. Стандартизированное обучение языкам в условиях полиязычного образования / Б.А.Жетписбаева

 • Тажигулова, Г.О. Педагогическая система подготовки студентов к информационно-профессиональной деятельности / Г.О.Тажигулова

 • Калыбекова, А.А. Воспитательный потенциал народной педагогики казахов в формировании экологической культуры школьников / А.А.Калыбекова, И.А.Корнилко, А.Б.Айтжанова

 • Бұзаубақова, К.Ж. Педагогикалық кадрларды дайындауда дуалды оқыту жүйесін енгізу жəне жүзеге асыру / К.Ж.Бұзаубақова, Ж.Н.Күмісбекова, С.А.Əубəкірова

 • Василюк, В.Н. Научно-методические основы аксиологического подхода в формировании здорового образа жизни студенческой молодежи / В.Н.Василюк

 • Бабушкин, Г.Д. Концепция интеллектуально-психологического развития спортсменов / Г.Д.Бабушкин, Н.Р.Рамашов, К.М.Сулеева

 • Баймұқанова, М.Т. Қазақстан Республикасындағы 12 жылдық білім беруге көшудің қазіргі ерекшеліктері / М.Т.Баймұқанова, Т.М.Омашева

 • Əшімханова, Г.С. Инновациялық технологияларды қолдану арқылы мүмкіндігі шектеулі балалардың сөйлеу тіліндегі дыбыстық кемшіліктерді түзету мəселелері / Г.С.Əшімханова, А.С.Құдаринова, Н.А.Сəдуақасова

 • Бабушкин, Г.Д. Формирование компетенций рекламирования ценностей физической культуры и спорта у студентов физкультурного вуза / Г.Д.Бабушкин, Н.А.Шакина, Н.Р.Рамашов

 • Спирина, Е.А. Реализация элективных дисциплин в ходе подготовки студентов информационного профиля / Е.А.Спирина, М.А.Смирнова, И.А.Самойлова

 • Martynova, I.N. Peculiarities of concept «politeness» in Russian and English languages and its influence on forming foreign and cross-cultural competence / I.N.Martynova

 • Болатбекова, А.Қ. Педагогикалық ғылым мен практиканың өзара қатынасы туралы мəселе / А.Қ.Болатбекова, А.С.Жантуғанова

 • Шəушекова, Б.Қ. Бастауыш мектепте «Информатика» пəнін оқытудың маңыздылығы / Б.Қ.Шəушекова, Б.Дəлелхан

 • Smirnova, M.A. Implementation of E-learning in the organizations of secondary education / M.A.Smirnova, Ye.А.Spirina, E.Riger

 • Vagner, M.V. To the question of cultural approach in foreign language teaching / M.V.Vagner, M.A.Rakhmetullina

 • Балабеков, Қ.Н. Мультимедиалық оқу əдісінің бірі ретінде физикалық процестерді модельдеуді қолдану мүмкіндіктері / Қ.Н.Балабеков, Ж.Қ.Зеилбекова, З.Қ.Жалғасбекова

 • Золотарева, Л.Р. Теоретические и практические проблемы истории материальной культуры и дизайна / Л.Р.Золотарева, С.А.Кипшаков

 • Аkhmetzhanova, G.А. The necessity of professional computer teaching of the future designers / G.А.Аkhmetzhanova, D.A.Kazimova, S.S.Ayazbayeva

 • Kultanova, Zh.M. Development of students’ socio-cultural competence studying at specialized foreign language secondary schools / Zh.M.Kultanova, Zh.А.Yeskazinova

 • Золотарева, Л.Р. Приоритетные направления художественного образования в Казахстане / Л.Р.Золотарева, М.С.Калмаханов

 • Боброва, В.В. Особенности восприятия и понимания невербальной информации детьми с нарушениями интеллекта / В.В.Боброва, З.Я.Олексюк, Н.В.Сюй-фу-шун

 • Жубанова, Б.Х. О проблемах научно-методического обеспечения гендерного образования / Б.Х.Жубанова

 • Айтжанова, А.Б. Использование идей народной педагогики казахов в семейном воспитании / А.Б.Айтжанова, И.А.Корнилко

 • Бəкірова, А.Ж. Ұлттық тəрбиенің бала өміріндегі маңызы / А.Ж.Бəкірова

 • Медиева, С.Х. Ұлттық тəрбиенің тарихи-педагогикалық алғышарттары / С.Х.Медиева, Ж.Б.Əсетова

 • Mazacova, N. Hochschulsystem der Tschechischen Republik / N.Mazacova, O.Andreyeva

 • Жантуғанова, А.С. Қазақстан Республикасындағы көптілді білім берудің дамуы / А.С.Жантуғанова, Р.К.Ысқақова

 • Нурпеисова, С.К. Внедрение полиязычного образования: опыт, проблемы и перспективы / С.К.Нурпеисова, Ж.А.Азимбаева

 • Ахметжанова, Г.А. Компьютерлік технологияларды қолдану арқылы дизайн мамандардың кəсіби даярлаудағы маңызы / Г.А.Ахметжанова

 • Khadjayeva, Zh.B. Efficiency of leadership development in teaching / Zh.B.Khadjayeva

 • Dyusembinova, R.K. The processes of internationalization and globalization in the modern higher education / R.K.Dyusembinova, B.K.Maudarbekova

 • Ibrayeva, E.S. Features of E-learning in language training of students in higher educational institutions / E.S.Ibrayeva

 • Kutbayeva, B.Zh. Lexical-semantic analysis of address components in Russian language / B.Zh.Kutbayeva, N.Stanciu

 • Mackenzie, A. Some peculiarities of developing critical thinking skills in children through the process of teaching English as a second language / A.Mackenzie, N.V.Denivarova, A.K.Kitibayeva

 • Нуркеева, Б.А. Полиязычное образование студентов вуза как фактор эффективности межкультурного общения / Б.А.Нуркеева

 • Жанұзақов, Н.Б. Көптілді білім берудің болашағы / Н.Б.Жанұзақов, Б.А.Бейсенбаева

 • Temirbulatova, A.K. The role of bilingual education in modern school in Kazakhstan / A.K.Temirbulatova, T.V.Em

 • Zhankina, B.Zh. Intercultural competence: subject matter and particular nature / B.Zh.Zhankina, Kh.K.Zhankina

 • Recent Submissions

  View more