4(76)/2014-Филология

4(76)/2014-Филология

 

 • Жетібайұлы, Ү. Тыйым жəне тыйым сөздер / Ү. Жетібайұлы

 • Ильясова, Н.Ə. Этнотанымдық мəтіндердің лингвокоммуникативтік ерекшеліктері / Н.Ə. Ильясова

 • Касипбек, Х. Метафораның зерттелу мəселесі жайында / Х. Касипбек

 • Куанышева, А.Б. Концепт «время» в русской языковой картине мира / А.Б. Куанышева

 • Кретова, Л.Н. Проблема сохранения синонимической авторской парадигмы в ранней лирике Н. Заболоцкого / Л.Н. Кретова

 • Kopzhassarova, U.I. Reflection of national culture in phraseological units of Russian and English languages / U.I. Kopzhassarova, А.Yu. Shipitsyna, А.А. Nurzhanova

 • Amanbayeva, G.Yu. Ontologic parameters of scientific research / G.Yu. Amanbayeva, А.Т. Toleubekova

 • Amanbaуeva, G.Yu. The concept of individual personality lexicon in modern psycholinguistic studies / G.Yu. Amanbaуeva, N.F. Yushko

 • Каренов, Р.С. Құйрықты жұлдыздай ағып өте шыққан Шоқан Уəлихановтың ғылыми мұрасының зерттелуі : туғанына 180 жыл толуына орай / Р.С. Каренов

 • Ысқақұлы, С. Таңжарық ақынның шығармашылық ғұмырнамасы / С. Ысқақұлы

 • Каренов, Р.С. Ғұлама ғалым Шоқан Уəлиханов құбылысы — азаматтық өркениетке қосылған мол олжа : туғанына 180 жыл толуына орай / Р.С. Каренов

 • Айтбаева, Б.М. Эпикалық шығармалардағы бейнелеу құралдарының рөлі / Б.М. Айтбаева

 • Смағұлов, Ж.Қ. Дандай Ысқақұлы жəне сын жанрлары табиғаты / Ж.Қ. Смағұлов, Б.О. Рахимбаева

 • Адаева, Е.C. Киноаударманың түрлері: субтитр жəне дубляж / Е.C. Адаева

 • Дəуренбекова, Л.Н. Ə.Сатыбалдиевтің аудармашылық шеберлігі / Л.Н. Дəуренбекова

 • Сыздық, Р. Х.М.Нұрмұхановтың «Сөз жəне сезім» атты монографиясының қолжазбасы туралы пікір / Р. Сыздық

 • Recent Submissions

  • Дəуренбекова, Л.Н. (ҚарМУ басп., 2014-12-29)
   Мақалада өзбек жазушысы Ш.Рашидовтың шығармаларын қазақ тіліне аударған Ə. Сатыбалдиевтің аудармашылық шеберлігі, өзбек тіліндегі нұсқасымен салыстырыла отырып, зерттелді. Аудармашы түпнұсқа авторының жазушылық стилін ...
  • Адаева, Е.C. (ҚарМУ басп., 2014-12-29)
   Бүгінгі таңдағы қазақ тілі, діні мен салт-дəстүр, əдет-ғұрыптың қаншалықты деңгейде сақталғанын немесе ұлт санасының қаншалықты тазалығын қазіргі кездегі кино өнерінен көруге болады. Себебі кино халыққа ақпарат берудің ең ...
  • Смағұлов, Ж.Қ.; Рахимбаева, Б.О. (ҚарМУ басп., 2014-12-29)
   Мақала қазіргі ұлттық əдебиеттануда өзекті де, жаңашыл проблема болып табылатын мəселеге арналған. Авторлар зерттеу нысанында сирек сөз болып жүрген жанр теориясы аталатын өзекті тақырыпты жан-жақты зерделеуді мақсат тұтады. ...
  • Айтбаева, Б.М. (ҚарМУ басп., 2014-12-29)
   Мақалада эпикалық шығармалардағы бейнелеу құралдары жан-жақты талданды. Сонымен қатар автор эпостағы батыр бейнесінің жасалуындағы сөз көркемдігінің атқаратын қызметі айрықша екендігін айқындаған. Сондай-ақ эпикалық ...
  • Каренов, Р.С. (ҚарМУ басп., 2014-12-29)
   Мақалада Шоқан Шыңғысұлы Уəлихановтың өмірі мен қызметі жан-жақты, жүйелі зерттелген. Оның қазақ ұлттық əдебиеттану ғылымының іргетасын қалаудағы білімпаздығы көрсетілген. Ғалымның елінің тарихын, ауыз əдебиетін, этнографиясын, ...
  • Ысқақұлы, С. (ҚарМУ басп., 2014-12-29)
   Мақалада Таңжарық ақын өлеңдерін өзінің өмірінен, бастан кешірген тағдырымен бірлестікте қарау басты мақсат ретінде алынған. Ақын туындыларының тарихи негізі, туу себептері өз өміріне, көріп-білген оқиғаларына барып ...
  • Каренов, Р.С. (ҚарМУ басп., 2014-12-29)
   Мақалада Ш. Уəлиханов тұлғасы — таусылмайтын сырға толы ғажайып тұлға екендігі туралы айтылған. Оның өмірбаянын зерттеуге, мұраларын халқымен қауыштыруға ғұмырларын арнаған орыс зиялыларына ерекше көңіл бөлінген. Шоқанды ...
  • Amanbaуeva, G.Yu.; Yushko, N.F. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publishing house, 2014-12-29)
   The article deals with the question of the definition of «personal lexicon of personality» in modern linguistics. Individual lexicon is a complex of system that is formed under the influence of both linguistic and ...
  • Amanbayeva, G.Yu.; Toleubekova, А.Т. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publishing house, 2014-12-29)
   The article deals with one of the objects of linguistic research — the category of discourse as well as its typology. The main components of the institutional dialogue are described on the basis of scientific type of ...
  • Kopzhassarova, U.I.; Shipitsyna, А.Yu.; Nurzhanova, А.А. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publishing house, 2014-12-29)
   In the article the role of the English and Russian phraseological units as a means of national cultural reflection is revealed. Specific peculiarities of the English and Russian phraseological units, reflected in imaginative ...
  • Кретова, Л.Н. (Изд-во КарГУ, 2014-12-29)
   Статья посвящена проблеме сохранения функций синонимической парадигмы при переводе ранней лирики Н. Заболоцкого на английский язык. Значимость парадигмы определяется авторской установкой на процесс восприятия реальности. ...
  • Куанышева, А.Б. (Изд-во КарГУ, 2014-12-29)
   В статье рассмотрена проблема взаимодействия языка и культуры, в частности, исследован фрагмент русской языковой картины мира — фразеологическая картина мира. Актуальность предпринятого исследования состоит в том, что ...
  • Касипбек, Хожағайын (ҚарМУ басп., 2014-12-29)
   Мақалада метафораның зерттелу тарихына қысқаша шолу жасалды. Автор метафораның жасалу жолдарын, жіктелуін қарастырған қазақ жəне орыс тіл біліміндегі еңбектерге жан-жақты тоқталды. Тіл білімінде жəне əдебиеттануда метафораға ...
  • Ильясова, Н.Ə. (ҚарМУ басп., 2014-12-29)
   Мақалада этноменталды мəтіндердің лингвокоммуникативтік маңызын ғылыми тұрғыда зерттеу басты нысанға алынған. Олардың əр түрлі жағдаяттарға байланысты айтылуы, мазмұны ұқсас болғанмен, алуан формада көрініс табатын, ...
  • Жетібайұлы, Ү. (ҚарМУ басп., 2014-12-29)
   Мақалада тыйым, тыйым сөздер жəне эвфемизм сөздерді тілге тиек етіп, тілге байланысты тыйымдар «тіл киелі», «тілдің де иесі бар» деп қарайтын ежелгі мифтiк, дiни наным-сенімнің тілдегі бейнесі, тілде реал өмір сүріп отырған ...