3(75)/2014-Филология

3(75)/2014-Филология

 

 • Жуынтаева, З.Н. Көне түркі тіліндегі сөйлем мүшелері / З.Н. Жуынтаева, М.А. Тұрсынова

 • Ыбырайым, Ə.О. Тіл дыбыстарының стилистикалық қызметі / Ə.О. Ыбырайым

 • Каренов, Р.С. Қожа Ахмет Ясауи — сопылық поэзияның негізін салушы ақын, Күншығыс мұсылмандарының рухани ұстазы / Р.С. Каренов

 • Смағұлов, Ж.Қ. Қасым Аманжолов поэзиясы жəне əдеби-көркем сын / Ж.Қ. Смағұлов

 • Иманғазинов, М.М. Аллегориялық туындылардағы дидактика мен өткір тіл / М.М. Иманғазинов

 • Каренов, Р.С. Алаштың Мұхамеджан Тынышбайұлы жəне оның шығыстанушы, тарихшы ретіндегі зерттеулері 135 жылдығына орай / Р.С. Каренов

 • Харитонова, Л.М. Время как предмет философского анализа в поэзии модернизма и постмодернизма / Л.М. Харитонова

 • Stanciu, N. Common lexical forms for Romanian and Slovenian languages / N. Stanciu

 • Дулебова, И. Театральная метафора в языке политики Словакии и России в начале XXI столетия / И. Дулебова

 • Айтбаева, Б.М. Кəсіби қазақ тілін деңгейлеп оқытудың тиімділігі / Б.М. Айтбаева

 • Barin, Е. Yabancilara türkçe öğretiminde motivasyonun önemi / Е. Barin

 • Recent Submissions

  • Ыбырайым, Ə.О. (ҚарМУ басп., 2014-09-29)
   Мақалада функционалдық стильдер мен сөйлеу формаларының ұқсастықтары мен ерекшеліктері қарастырылды. Автор тіл дыбыстарының стилистикалық ресурстарын қарастыруды үш бағытта қарап, дыбыстық қайталамалардың ассонанс, ...
  • Жуынтаева, З.Н.; Тұрсынова, М.А. (ҚарМУ басп., 2014-09-29)
   Мақалада көне түркі тіліндегі сөйлем мүшелерінің көрінісі сөз болды. Түркі тілдеріндегі сөйлемнің құрылымдық заңдылықтарын анықтап, жекелеген түркі тілдеріндегі сөйлем құрылысының, мүшелерінің өзіндік ерекшеліктері мен ...
  • Barin, Еrol (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publishing house, 2014-09-29)
   Gelişim ve öğrenme psikolojisinin de temel kavramlarından biri olan motivasyon, bireyin öğrenmeye istekli hâle gelmesidir, diye tanımlanabilir. Motivasyon, insanı harekete geçirmek olarak da tanımlanabilir. Biz bunu «istekli ...
  • Айтбаева, Б.М. (ҚарМУ басп., 2014-09-29)
   Мақалада автор кəсіби қазақ тілін деңгейлеп оқыту тіл үйренушінің танымдық қызметін ынталандыратын, өзектендіретін ұстанымдарға негізделіп, жеңілден күрделіге қарай бағытталып, қазақ тілін коммуникативтік-прагматикалық ...
  • Дулебова, Ирина (Изд-во КарГУ, 2014-09-29)
   Целью данной статьи является изучение общих и специфических аспектов метафорической модели «политика — это зрелище» в русском и словацком языках политического дискурса, включая его содержание и формы возможного применения ...
  • Stanciu, Nicolae (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publishing house, 2014-09-29)
   The author considers meanings and forms, semanthic and pragmatic specializations, utilization differences common lexical forms for Romanian and Slovenian languages. Using the comparative method, researcher observes some ...
  • Харитонова, Л.М. (Изд-во КарГУ, 2014-09-29)
   В статье исследованы различные формы реализации художественного времени в стихотворениях В. Ходасевича и И. Бродского. Размышления о времени поэтов разных литературных эпох привели автора статьи к выводу о противоположных ...
  • Каренов, Р.С. (ҚарМУ басп., 2014-09-29)
   Мақалада қазақ халқының біртуар ұлының, тарих, мəдениет жəне қазақтар тұрмысының, қазақ рулары шежіресінің білгір алыбының сан қырлы өмірі мен қызметі суреттелген. Мұхамеджан Тынышбайұлының публицистикалық, ғылыми жəне ...
  • Иманғазинов, М.М. (ҚарМУ басп., 2014-09-29)
   Мақалада аллегориялық туындылардағы дидактика мен өткір тіл мəселесі қарастырылды. Автор əдебиеттанудағы ірі ғалымдардың аллегориялық туындылардағы дидактика мен өткір тілге қатысты пікірлеріне өз ойларын қоса отырып, мысал ...
  • Смағұлов, Ж.Қ. (ҚарМУ басп., 2014-09-29)
   Мақалада қазақ поэзиясының асқар шыңдарының бірі, дауылпаз ақын Қасым Аманжоловтың көркем əдебиетке қосқан үлесі қарастырылды. Ақын шығармаларындағы ұлттық əдебиеттану мен сында ғылыми негізделе бастаған «социалистік ...
  • Каренов, Р.С. (ҚарМУ басп., 2014-09-29)
   Мақалада Орта ғасырлардың ұлағатты ұстазы, түрік əлеміндегі сопы поэзиясының негізін қалаушы, Күншығыс мұсылмандарының рухани ұстазы жəне көшбасшысы Қожа Ахмет Ясауидің өмірі мен қызметі бейнеленген. Автор Ясауи шығармалары ...