Browsing 2(74)/2014-Филология by Issue Date

Browsing 2(74)/2014-Филология by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Каренов, Р.С. (ҚарМУ басп., 2014-06-29)
  Мақалада он бірінші ғасырда өмір сүрген ғұлама филолог, түркі тілдерінің тұңғыш сөздігін құрастырушы, энциклопедист-ғалым Махмұт Қашқаридың өмірі мен шығармашылығы зерттелген. Оның өзінің ұлы мұрасы «Диуани лұғат ат-түрк» ...
 • Жұмағұл, С.Б.; Еримова, М.М. (ҚарМУ басп., 2014-06-29)
  Мақалада ХХ ғасыр басындағы қазақ əдебиетінің айтулы тұлғасы Сəбит Дөнентайұлының саяси-əлеуметтік лирикасы қарастырылды. Поэзиясындағы елдік мəселелер отаншылдық рухтағы Алаш əдебиетінің көркемдік-эстетикалық арнасымен ...
 • Рүстемова, Ж.А.; Шəкірова, Қ.М. (ҚарМУ басп., 2014-06-29)
  Мақалада драмалық шығармалардағы мінез мəселесінің зерттелуіне қатысты ұлттық əдебиеттану ғылымындағы пікірлер мен кереғар көзқарастар зерделенді. Зерттеушілердің əдеби мінездің эстетикалық мəнін анықтауда оның бойындағы ...
 • Жумабеков, М.К.; Мурзинцева, В.В.; Богомолова, Т.Л. (Изд-во КарГУ, 2014-06-29)
  В статье рассмотрены проблемы, с которыми сталкиваются журналисты на телевидении, особенности поведения перед камерой, правильной подачи информации и внешнего вида — главных факторов успешного выступления. Актуальность ...
 • Акишева, Ж.С. (Изд-во КарГУ, 2014-06-29)
  Статья посвящена жанровой форме лирического цикла в поэзии М. Цветаевой. Автор обращается к проблеме значения адресата в художественном тексте. Цель работы — показать на материале анализа конкретных лирических циклов ...
 • Кенжебекова, Ж.А. (ҚарМУ басп., 2014-06-29)
  Мақалада көркем туындыдағы сал-сері бейнесі қарастырылған. Қазақ қоғамында өзіндік орны бар тарихи тұлға Мəди Бəпиұлының ұлттық болмысы, «сал-сері» атанған болмыс-бітімі туралы ғылыми ой қорытылған. Мақала авторы қазақ ...
 • Каренов, Р.С. (ҚарМУ басп., 2014-06-29)
  Мақалада ХХ ғасырдың басындағы өткір саяси оқиғаларда айтулы рөл атқарған Халел Досмұхамедұлының өмірі мен шығармашылық қызметі суреттелген. Оның əрдайым маңызды оқиғалардың бел ортасында жүргендігі, қазақ мемлекеттілігінің ...
 • Мажитаева, Ш.; Нығметова, Н.; Хамзина, Г.; Бодық, Г. (ҚарМУ басп., 2014-06-29)
  Мақала көркем əдебиетте, оның ішінде прозалық шығармаларда актив қолданылатын троптардың бірі — метафораның стильдік қызметін қарастыруға арналды. Авторлар метафораның жасалу жолдарына, түрлеріне жан-жақты тоқталды. Тіл ...
 • Пірімбетов, Т.Т. (ҚарМУ басп., 2014-06-29)
  Мақалада қазіргі қазақ тілі білімінде өзекті саналатын сөзжасам саласындағы туынды сөз бен туынды түбір мəселелері қарастырылды. Автор кейбір ғылыми еңбектердегі пікірлерге талдау жасай отырып, морфология мен сөзжасам ...
 • Əбдуова, Н.М. (ҚарМУ басп., 2014-06-29)
  Мақалада өлеңмен шығарылған шежірелік шығармалардың мəні мен маңызы, əдебиеттегі алатын орны жан-жақты айқындалған. Шежіренің фольклорлық сипатта дəлелді түрде көрсетіліп, мазмұнына қарай жүйелеудің жолдары анықталған. ...
 • Əбдуов, М.І. (ҚарМУ басп., 2014-06-29)
  Мақалада ХХ ғасырдың 20–30-жылдарында аты шыққан өздерінің жалынды жырларымен ақиқатты əшкерелеген ақындардың бір топ шоғыры туралы айтылды. Олар Дия, Сарынжіп, Бабас, Тəшен тəрізді керемет тұлғалар еді. Халықтың айта ...
 • Түйте, Е.Е.; Блялова, А.А.; Қадырова, Л.Б. (ҚарМУ басп., 2014-06-29)
  Мақалада тіл білімі ғылымы жəне оның қарастыратын негізгі мəселелері, адамзат баласы тілінің шығуы туралы теориялар берілген. Тіл жайында анықтамалар, оның негізгі қызметтері, ежелгі дəуірден бастап күні бүгінге дейінгі ...
 • Қазанбаева, А.З. (ҚарМУ басп., 2014-06-29)
  Мақалада Т.Айбергенов лирикасы тілінің лингвистикалық табиғаты қарастырылған. Ақын лирикасындағы сөзқолданыстар бейнелігімен, айшықты мəнерлігімен айқындалып, əрбір ұлт тілінің көрінісі болып табылатындығы айтылған. Олардың ...
 • Сапарова, К.О. (ҚарМУ басп., 2014-06-29)
  Мақалада морфология саласында бұрыннан сөз болып келген еліктеуіш сөз табының жасалу жолдары сөзжасамдық жүйе тұрғысынан қарастырылды. Морфологияда еліктеуіш сөз табының жасалу жолдары грамматикалық мағына, форма тұрғысынан ...
 • Матейко, Л.; Цингерова, Н. (Изд-во КарГУ, 2014-06-29)
  Статья посвящена образу России и русского в сознании словаков. Авторами рассмотрена динамика отношений к русским как на историческом, так и на современном языковом материале, представленном в средствах массовой информации. ...
 • Ажарбекова, Э.Н. (ҚарМУ басп., 2014-06-29)
  Мақалада түркі тіл біліміндегі белгілілік/белгісіздік категориясының берілу жолдары қарастырылды. Автор белгілілік/белгісіздік мəннің түркі тіл біліміне де тəн категория екендігін түркітанушылардың зерттеулеріне сүйене ...
 • Харитонова, Л.М. (Изд-во КарГУ, 2014-06-29)
  В статье представлен обзор современной карагандинской поэзии на материалах двух поэтических сборников. Автор попытался осмыслить генезис карагандинской поэзии и показать ее современное состояние. Представлен анализ ...
 • Rapisheva, Zh.D.; Tazhikeyeva, A.; Seidakhmetova, Z.K. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publishing house, 2014-06-29)
  In article questions of the translation of the borrowed terms on the Kazakh language are considered. Authors of article on concrete examples show, from what languages the terminological lexicon, and also ways of transfer ...
 • Əділова, А.С.; Бейсен, Ф. (ҚарМУ басп., 2014-06-29)
  Мақалада қазақ ономастикасының маңызды жəне елеулі бір саласы — топонимдердің табиғи жəне жасанды түрлері қарастырылып, жасанды атаулар көбіне идеологиялық мақсаттарға қызмет ететіні көрсетілді. Қала ономастикалық кеңістігінің ...
 • Əбдуов, М.І.; Қазбеков, Т.Б. (ҚарМУ басп., 2014-06-29)
  Сын мақалада монографияда қазақ даласының əр сүйем жері үшін қасықтай қаны қалғанша күрескен халықтың қаhарман ұл-қыздары əрдайым жұртшылық жадында екені ескертілген. Еңбекте ұзақ жылдар бойы партия-кеңес қызметінде басшылық ...

Search DSpace


Browse

My Account