2(74)/2014-Филология

2(74)/2014-Филология

 

 • Мажитаева, Ш. Көркем мəтіндегі метафораның стильдік қызметі / Ш. Мажитаева, Н. Нығметова, Г. Хамзина [т.б.]

 • Əділова, А.С. Годонимдер — халық өмірінің тарихи, мəдени жəне ақпараттық коды / А.С. Əділова, Ф. Бейсен

 • Пірімбетов, Т.Т. Сөзжасам саласындағы туынды сөз бен туынды түбір мəселелері / Т.Т. Пірімбетов

 • Тұрсынова, М.А. Көне ескерткіштердегі септік жалғауларының қазіргі түркі тілдеріндегі сипаты / М.А. Тұрсынова, З.Н. Жуынтаева

 • Rapisheva, Zh.D. About the borrowed terms in modern Kazakh language / Zh.D. Rapisheva, A. Tazhikeyeva Z.K. Seidakhmetova

 • Рахымберлина, С.Ə. Қазақ ономастикалық кеңістігіндегі бейресми кісі есімдерінің орны / С.Ə. Рахымберлина, М.Қ. Жүнісова

 • Қазанбаева, А.З. Төлеген Айбергенов лирикасы тілінің көркемдігі / А.З. Қазанбаева

 • Түйте, Е.Е. Тілдің шығуы туралы теориялар / Е.Е. Түйте, А.А. Блялова, Л.Б. Қадырова

 • Ажарбекова, Э.Н. Түркі тіл біліміндегі белгілілік/белгісіздік мəселесі / Э.Н. Ажарбекова

 • Сапарова, К.О. Еліктеуіш сөздердің сөзжасамның лексика-семантикалық тəсілдер арқылы жасалуы / К.О. Сапарова

 • Каренов, Р.С. ХХ ғасырдың басындағы қазақ зиялылары ұлы өкілдері бірінің ғылыми жəне ағартушылық қызметі : Халел Досмұхамедовтың қайтыс болғанына 75 жыл толуына орай / Р.С. Каренов

 • Əбдуов, М.І. Ақиқатты жырлаған ақындар мұрасы / М.І. Əбдуов

 • Каренов, Р.С. Түркі филологиясының атасы Махмұт Қашқари жəне оның дүниеде теңдесі жоқ «Диуани лұғат ат-түрк» атты мұрасы / Р.С.Каренов

 • Жұмағұл, С.Б. Сəбит Дөнентайұлының саяси-əлеуметтік лирикасы / С.Б. Жұмағұл, М.М. Еримова

 • Қазиұлы, Е. Қытай жазушысы Лау Шы мен Қаусылқан Қозыбайұлының жасампаздық шеберлігіндегі салалас ұқсастықтар туралы / Е. Қазиұлы

 • Stanciu, N. Spiritual quests and obstacles — an interdisciplinary approach / N. Stanciu

 • Матейко, Л. Oбраз России в Словакии: стереотипы и современная политическая метафора в СМИ / Л. Матейко, Н. Цингерова

 • Рүстемова, Ж.А. Драмалық шығармалардағы мінез мəселесінің зерттелуі / Ж.А. Рүстемова, Қ.М. Шəкірова

 • Акишева, Ж.С. Циклообразующая функция адресата в поэзии М.Цветаевой / Ж.С. Акишева

 • Кенжебекова, Ж.А. Мəди Бəпиұлының мəдени мұрасы жəне азаматтық ұстанымы / Ж.А. Кенжебекова

 • Əбдуова, Н.М. Өлең-шежіренің өзекті қырлары / Н.М. Əбдуова

 • Харитонова, Л.М. Несколько штрихов к портрету поэтической Караганды / Л.М. Харитонова

 • Жумабеков, М.К. Специфика выступления в телевизионном эфире / М.К. Жумабеков, В.В. Мурзинцева, Т.Л. Богомолова

 • Əбдуов, М.І. Елім, жерім деп өмір сүрген нар тұлғаға арналған құнды зерттеу / М.І. Əбдуов, Т.Б. Қазбеков

 • Recent Submissions

  • Əбдуов, М.І.; Қазбеков, Т.Б. (ҚарМУ басп., 2014-06-29)
   Сын мақалада монографияда қазақ даласының əр сүйем жері үшін қасықтай қаны қалғанша күрескен халықтың қаhарман ұл-қыздары əрдайым жұртшылық жадында екені ескертілген. Еңбекте ұзақ жылдар бойы партия-кеңес қызметінде басшылық ...
  • Жумабеков, М.К.; Мурзинцева, В.В.; Богомолова, Т.Л. (Изд-во КарГУ, 2014-06-29)
   В статье рассмотрены проблемы, с которыми сталкиваются журналисты на телевидении, особенности поведения перед камерой, правильной подачи информации и внешнего вида — главных факторов успешного выступления. Актуальность ...
  • Харитонова, Л.М. (Изд-во КарГУ, 2014-06-29)
   В статье представлен обзор современной карагандинской поэзии на материалах двух поэтических сборников. Автор попытался осмыслить генезис карагандинской поэзии и показать ее современное состояние. Представлен анализ ...
  • Əбдуова, Н.М. (ҚарМУ басп., 2014-06-29)
   Мақалада өлеңмен шығарылған шежірелік шығармалардың мəні мен маңызы, əдебиеттегі алатын орны жан-жақты айқындалған. Шежіренің фольклорлық сипатта дəлелді түрде көрсетіліп, мазмұнына қарай жүйелеудің жолдары анықталған. ...
  • Кенжебекова, Ж.А. (ҚарМУ басп., 2014-06-29)
   Мақалада көркем туындыдағы сал-сері бейнесі қарастырылған. Қазақ қоғамында өзіндік орны бар тарихи тұлға Мəди Бəпиұлының ұлттық болмысы, «сал-сері» атанған болмыс-бітімі туралы ғылыми ой қорытылған. Мақала авторы қазақ ...
  • Акишева, Ж.С. (Изд-во КарГУ, 2014-06-29)
   Статья посвящена жанровой форме лирического цикла в поэзии М. Цветаевой. Автор обращается к проблеме значения адресата в художественном тексте. Цель работы — показать на материале анализа конкретных лирических циклов ...
  • Рүстемова, Ж.А.; Шəкірова, Қ.М. (ҚарМУ басп., 2014-06-29)
   Мақалада драмалық шығармалардағы мінез мəселесінің зерттелуіне қатысты ұлттық əдебиеттану ғылымындағы пікірлер мен кереғар көзқарастар зерделенді. Зерттеушілердің əдеби мінездің эстетикалық мəнін анықтауда оның бойындағы ...
  • Матейко, Л.; Цингерова, Н. (Изд-во КарГУ, 2014-06-29)
   Статья посвящена образу России и русского в сознании словаков. Авторами рассмотрена динамика отношений к русским как на историческом, так и на современном языковом материале, представленном в средствах массовой информации. ...
  • Stanciu, N. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publishing house, 2014-06-29)
   In article the phenomenon low-studied in science «quest» is considered. The author of article undertakes original research of sources of a quest and finds them in antique mythology, national culture. Addressing to comparative ...
  • Қазиұлы, Е. (ҚарМУ басп., 2014-06-29)
   Мақалада Лау Шы мен қазақ əдебиетінің негізін қалаған Қаусылқан Қозыбайұлының шығармашылықтарындағы дəуір сипатын, кейіпкер характерін, ұлттық, қоғамдық салт-сананы бейнелеу жəне сөз саптау өнері жақтарындағы ұқсастықтарды ...
  • Жұмағұл, С.Б.; Еримова, М.М. (ҚарМУ басп., 2014-06-29)
   Мақалада ХХ ғасыр басындағы қазақ əдебиетінің айтулы тұлғасы Сəбит Дөнентайұлының саяси-əлеуметтік лирикасы қарастырылды. Поэзиясындағы елдік мəселелер отаншылдық рухтағы Алаш əдебиетінің көркемдік-эстетикалық арнасымен ...
  • Əділова, А.С.; Бейсен, Ф. (ҚарМУ басп., 2014-06-29)
   Мақалада қазақ ономастикасының маңызды жəне елеулі бір саласы — топонимдердің табиғи жəне жасанды түрлері қарастырылып, жасанды атаулар көбіне идеологиялық мақсаттарға қызмет ететіні көрсетілді. Қала ономастикалық кеңістігінің ...
  • Мажитаева, Ш.; Нығметова, Н.; Хамзина, Г.; Бодық, Г. (ҚарМУ басп., 2014-06-29)
   Мақала көркем əдебиетте, оның ішінде прозалық шығармаларда актив қолданылатын троптардың бірі — метафораның стильдік қызметін қарастыруға арналды. Авторлар метафораның жасалу жолдарына, түрлеріне жан-жақты тоқталды. Тіл ...
  • Каренов, Р.С. (ҚарМУ басп., 2014-06-29)
   Мақалада он бірінші ғасырда өмір сүрген ғұлама филолог, түркі тілдерінің тұңғыш сөздігін құрастырушы, энциклопедист-ғалым Махмұт Қашқаридың өмірі мен шығармашылығы зерттелген. Оның өзінің ұлы мұрасы «Диуани лұғат ат-түрк» ...
  • Əбдуов, М.І. (ҚарМУ басп., 2014-06-29)
   Мақалада ХХ ғасырдың 20–30-жылдарында аты шыққан өздерінің жалынды жырларымен ақиқатты əшкерелеген ақындардың бір топ шоғыры туралы айтылды. Олар Дия, Сарынжіп, Бабас, Тəшен тəрізді керемет тұлғалар еді. Халықтың айта ...
  • Каренов, Р.С. (ҚарМУ басп., 2014-06-29)
   Мақалада ХХ ғасырдың басындағы өткір саяси оқиғаларда айтулы рөл атқарған Халел Досмұхамедұлының өмірі мен шығармашылық қызметі суреттелген. Оның əрдайым маңызды оқиғалардың бел ортасында жүргендігі, қазақ мемлекеттілігінің ...
  • Сапарова, К.О. (ҚарМУ басп., 2014-06-29)
   Мақалада морфология саласында бұрыннан сөз болып келген еліктеуіш сөз табының жасалу жолдары сөзжасамдық жүйе тұрғысынан қарастырылды. Морфологияда еліктеуіш сөз табының жасалу жолдары грамматикалық мағына, форма тұрғысынан ...
  • Ажарбекова, Э.Н. (ҚарМУ басп., 2014-06-29)
   Мақалада түркі тіл біліміндегі белгілілік/белгісіздік категориясының берілу жолдары қарастырылды. Автор белгілілік/белгісіздік мəннің түркі тіл біліміне де тəн категория екендігін түркітанушылардың зерттеулеріне сүйене ...
  • Түйте, Е.Е.; Блялова, А.А.; Қадырова, Л.Б. (ҚарМУ басп., 2014-06-29)
   Мақалада тіл білімі ғылымы жəне оның қарастыратын негізгі мəселелері, адамзат баласы тілінің шығуы туралы теориялар берілген. Тіл жайында анықтамалар, оның негізгі қызметтері, ежелгі дəуірден бастап күні бүгінге дейінгі ...
  • Қазанбаева, А.З. (ҚарМУ басп., 2014-06-29)
   Мақалада Т.Айбергенов лирикасы тілінің лингвистикалық табиғаты қарастырылған. Ақын лирикасындағы сөзқолданыстар бейнелігімен, айшықты мəнерлігімен айқындалып, əрбір ұлт тілінің көрінісі болып табылатындығы айтылған. Олардың ...

  View more