2014

2014

Recent Submissions

 • Дəуренбекова, Л.Н. (ҚарМУ басп., 2014-12-29)
  Мақалада өзбек жазушысы Ш.Рашидовтың шығармаларын қазақ тіліне аударған Ə. Сатыбалдиевтің аудармашылық шеберлігі, өзбек тіліндегі нұсқасымен салыстырыла отырып, зерттелді. Аудармашы түпнұсқа авторының жазушылық стилін ...
 • Адаева, Е.C. (ҚарМУ басп., 2014-12-29)
  Бүгінгі таңдағы қазақ тілі, діні мен салт-дəстүр, əдет-ғұрыптың қаншалықты деңгейде сақталғанын немесе ұлт санасының қаншалықты тазалығын қазіргі кездегі кино өнерінен көруге болады. Себебі кино халыққа ақпарат берудің ең ...
 • Смағұлов, Ж.Қ.; Рахимбаева, Б.О. (ҚарМУ басп., 2014-12-29)
  Мақала қазіргі ұлттық əдебиеттануда өзекті де, жаңашыл проблема болып табылатын мəселеге арналған. Авторлар зерттеу нысанында сирек сөз болып жүрген жанр теориясы аталатын өзекті тақырыпты жан-жақты зерделеуді мақсат тұтады. ...
 • Айтбаева, Б.М. (ҚарМУ басп., 2014-12-29)
  Мақалада эпикалық шығармалардағы бейнелеу құралдары жан-жақты талданды. Сонымен қатар автор эпостағы батыр бейнесінің жасалуындағы сөз көркемдігінің атқаратын қызметі айрықша екендігін айқындаған. Сондай-ақ эпикалық ...
 • Каренов, Р.С. (ҚарМУ басп., 2014-12-29)
  Мақалада Шоқан Шыңғысұлы Уəлихановтың өмірі мен қызметі жан-жақты, жүйелі зерттелген. Оның қазақ ұлттық əдебиеттану ғылымының іргетасын қалаудағы білімпаздығы көрсетілген. Ғалымның елінің тарихын, ауыз əдебиетін, этнографиясын, ...
 • Ысқақұлы, С. (ҚарМУ басп., 2014-12-29)
  Мақалада Таңжарық ақын өлеңдерін өзінің өмірінен, бастан кешірген тағдырымен бірлестікте қарау басты мақсат ретінде алынған. Ақын туындыларының тарихи негізі, туу себептері өз өміріне, көріп-білген оқиғаларына барып ...
 • Каренов, Р.С. (ҚарМУ басп., 2014-12-29)
  Мақалада Ш. Уəлиханов тұлғасы — таусылмайтын сырға толы ғажайып тұлға екендігі туралы айтылған. Оның өмірбаянын зерттеуге, мұраларын халқымен қауыштыруға ғұмырларын арнаған орыс зиялыларына ерекше көңіл бөлінген. Шоқанды ...
 • Amanbaуeva, G.Yu.; Yushko, N.F. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publishing house, 2014-12-29)
  The article deals with the question of the definition of «personal lexicon of personality» in modern linguistics. Individual lexicon is a complex of system that is formed under the influence of both linguistic and ...
 • Amanbayeva, G.Yu.; Toleubekova, А.Т. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publishing house, 2014-12-29)
  The article deals with one of the objects of linguistic research — the category of discourse as well as its typology. The main components of the institutional dialogue are described on the basis of scientific type of ...
 • Kopzhassarova, U.I.; Shipitsyna, А.Yu.; Nurzhanova, А.А. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publishing house, 2014-12-29)
  In the article the role of the English and Russian phraseological units as a means of national cultural reflection is revealed. Specific peculiarities of the English and Russian phraseological units, reflected in imaginative ...
 • Кретова, Л.Н. (Изд-во КарГУ, 2014-12-29)
  Статья посвящена проблеме сохранения функций синонимической парадигмы при переводе ранней лирики Н. Заболоцкого на английский язык. Значимость парадигмы определяется авторской установкой на процесс восприятия реальности. ...
 • Куанышева, А.Б. (Изд-во КарГУ, 2014-12-29)
  В статье рассмотрена проблема взаимодействия языка и культуры, в частности, исследован фрагмент русской языковой картины мира — фразеологическая картина мира. Актуальность предпринятого исследования состоит в том, что ...
 • Касипбек, Хожағайын (ҚарМУ басп., 2014-12-29)
  Мақалада метафораның зерттелу тарихына қысқаша шолу жасалды. Автор метафораның жасалу жолдарын, жіктелуін қарастырған қазақ жəне орыс тіл біліміндегі еңбектерге жан-жақты тоқталды. Тіл білімінде жəне əдебиеттануда метафораға ...
 • Ильясова, Н.Ə. (ҚарМУ басп., 2014-12-29)
  Мақалада этноменталды мəтіндердің лингвокоммуникативтік маңызын ғылыми тұрғыда зерттеу басты нысанға алынған. Олардың əр түрлі жағдаяттарға байланысты айтылуы, мазмұны ұқсас болғанмен, алуан формада көрініс табатын, ...
 • Жетібайұлы, Ү. (ҚарМУ басп., 2014-12-29)
  Мақалада тыйым, тыйым сөздер жəне эвфемизм сөздерді тілге тиек етіп, тілге байланысты тыйымдар «тіл киелі», «тілдің де иесі бар» деп қарайтын ежелгі мифтiк, дiни наным-сенімнің тілдегі бейнесі, тілде реал өмір сүріп отырған ...
 • Ыбырайым, Ə.О. (ҚарМУ басп., 2014-09-29)
  Мақалада функционалдық стильдер мен сөйлеу формаларының ұқсастықтары мен ерекшеліктері қарастырылды. Автор тіл дыбыстарының стилистикалық ресурстарын қарастыруды үш бағытта қарап, дыбыстық қайталамалардың ассонанс, ...
 • Жуынтаева, З.Н.; Тұрсынова, М.А. (ҚарМУ басп., 2014-09-29)
  Мақалада көне түркі тіліндегі сөйлем мүшелерінің көрінісі сөз болды. Түркі тілдеріндегі сөйлемнің құрылымдық заңдылықтарын анықтап, жекелеген түркі тілдеріндегі сөйлем құрылысының, мүшелерінің өзіндік ерекшеліктері мен ...
 • Əбдуов, М.І.; Қазбеков, Т.Б. (ҚарМУ басп., 2014-06-29)
  Сын мақалада монографияда қазақ даласының əр сүйем жері үшін қасықтай қаны қалғанша күрескен халықтың қаhарман ұл-қыздары əрдайым жұртшылық жадында екені ескертілген. Еңбекте ұзақ жылдар бойы партия-кеңес қызметінде басшылық ...
 • Жумабеков, М.К.; Мурзинцева, В.В.; Богомолова, Т.Л. (Изд-во КарГУ, 2014-06-29)
  В статье рассмотрены проблемы, с которыми сталкиваются журналисты на телевидении, особенности поведения перед камерой, правильной подачи информации и внешнего вида — главных факторов успешного выступления. Актуальность ...

View more