4(80)/2015-Филология

4(80)/2015-Филология

 

 • Тұрсынова, М.А. Түркі тілдеріндегі жабайы аңдарға қатысты атаулардың тарихи-салыстырмалы сипаты / М.А. Тұрсынова, Ж.Е. Тілеубек

 • Пірімбетов, Т.Т. Қазақ тіліндегі шылаулардың морфологиялық тұлғасы мен лексика-грамматикалық мəні / Т.Т. Пірімбетов, А.А. Ахметова

 • Қазанбаева, А.З. Батырлар жырындағы этномəдени лексиканың танымдық сипаты / А.З. Қазанбаева, Г. Қалыбекқызы

 • Amanbayeva, G.Yu. Modern technologies of professionally-oriented Russian language learning / G.Yu. Amanbayeva, G.B. Kasenovа

 • Нəукенұлы, Б. Балаларға арналған қазақтың халық ойындарының Қытайдағы тарихи даму барысы / Б. Нəукенұлы

 • Каренов, Р.С. Ұлы педагог Ыбырай Алтынсарин – көрнекті ақын, жаңашыл жазушы : туғанына 175 жыл толуына орай / Р.С. Каренов

 • Чи, Ш. Қытайдағы таяу заман қазақ əдебиетінің қалыптасуы мен даму үрдісі : XIX ғ. – XX ғ. алғашқы жартысындағы əдебиет мысалында / Ш. Чи, С. Ысқақұлы

 • Каренов, Р.С. Іргелі жазушы, халқымыздың асыл перзенті Ілияс Есенберлиннің əдебиетімізде алатын орны : туғанына 100 жыл толуына орай / Р.С. Каренов

 • Байгаж, А. Өзге тілде ауызша сөйлеу дағдыларын қалыптастыруда компьютерлік презентациялар мен бейнефильмдерді қолдану / А. Байгаж, Ж.З. Кадина

 • Sagyndykova, Zh. Developing intercultural competency: study abroad experience / Zh. Sagyndykova

 • Аманова, Г.М. Взаимосвязанное обучение видам речевой деятельности учащихся кыргызской школы при формировании речевой компетенции / Г.М. Аманова

 • Жумагулова, Н.С. Трехъязычие в Казахстане: pros and cons / Н.С. Жумагулова, Е.В. Жумагулова

 • Əбдуов, М.І. Асқар таудай əке мұрасын зерттеу / М.І. Əбдуов, Т.Б. Қазбеков

 • Recent Submissions