Browsing 3(79)/2015-Филология by Issue Date

Browsing 3(79)/2015-Филология by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Рахымберлина, С.Ə. (ҚарМУ басп., 2015-09-29)
  Мақалада қазақ есімдерінің, оның ішінде бейресми есімдерінің тарихы жайлы сөз болады. Автор аңыз-ертегі кейіпкерлері мен ру, тайпа атауларынан бастау алатын бейресми есімдер тарихын тілші, тарихшы, этнолингвист-ғалымдардың ...
 • Такиров, С.У. (ҚарМУ басп., 2015-09-29)
  Мақалада ХХ ғасырдың қырқыншы жылдарындағы қазақ əдеби сынының өзекті мəселелері мен жазушы С.Мұқановтың шығармашылығы ғылыми тұрғыда зерделенді. Көркемдік даму үдерісін, қаламгер шығармашылығын сын талқылауынан өткізудегі, ...
 • Abduova, N.М. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publishing house, 2015-09-29)
  Mongolia Kazakh the population living in the works of poets between the content and form of the problem of succession in the article thoroughly investigated. Poets, poems dealt with the tolgau modern appearance, it shows ...
 • Абишева, В.Т. (Изд-во КарГУ, 2015-09-29)
  В статье отмечено, что в процессе развития информационного общества вопросы толерантности приобретают всё большую значимость. В условиях многоязычия, поликультурности и полиментальности населения Республики Казахстан ...
 • Абишева, В.Т. (Изд-во КарГУ, 2015-09-29)
  Автором рассмотрены роль и место иронии в публицистических текстах, а также осмыслены лингвистические механизмы формирования иронического эффекта, результативность интеллектуального и эмоционального воздействия на адресата. ...
 • Кенжебекова, Ж.А. (ҚарМУ басп., 2015-09-29)
  Мақалада сал-серілер бейнесі арқылы ұлттық рухани мəселесі қарастырылған. Сал-серілер — ғасырлар бойы ұлт мақтанышына айналған қайталанбас талантты өнер иелері. Қазақ халқының суырып салу өнері ұлттық рухани мұраға ...
 • Əлімақынұлы, Д. (ҚарМУ басп., 2015-09-29)
  Мақалада Шыңжаң қазақтары арасындағы беделді тұлға, халықтың жан күйер ақыны Зият Көбегенұлының өмірбаяны, шыққан тегі, шығармашылығын, көпке таныс бола бермеген кейбір қырын негіз ете отырып, өзге ақындардан өзгеше ақындық ...
 • Құрман, Н.Ж. (ҚарМУ басп., 2015-09-29)
  Мақалада қазақ тілін оқыту барысында оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырудың теориялық негіздері жүйесінің моделі сызбалар арқылы көрсетілді. Автор қазақ тілін оқытуда оқушылардың функционалдық сауаттылығын ...
 • Демьянова, Ю.А. (Изд-во КарГУ, 2015-09-29)
  В статье рассмотрены особенности портретного очерка на примерах публикаций Петра Жуковского. Представлен обзор очерковых материалов, выделены особенности публицистического мастерства журналиста. Творчество каждого крупного ...
 • Балапанова, Қ.Ж.; Мизанбаева, Г.Ш.; Сатеева, Б.С. (ҚарМУ басп., 2015-09-29)
  Мақалада қазақ тілін оқытуда ақпараттық технологияны қалай қолдану керектігі туралы айтылған. Қазіргі технология заманында жоғары оқу орындарында, мектептерде сабақтарда, оның ішінде қазақ тілін оқытып-үйрету кезінде ...
 • Каренов, Р.С. (ҚарМУ басп., 2015-09-29)
  Ғұлама ойшыл жəне терең білімді ғалым ретіндегі əл-Фарабидің бейнесін қалпына келтіруге ұмтылыс жасалған. Оның əлемдік ғылым тарихындағы орны ашылған. Əл-Фарабидің философиялық көзқарастары баяндалған, олардың философиялық ...
 • Ажарбекова, Э.Н. (ҚарМУ басп., 2015-09-29)
  Мақалада тіл біліміндегі сөз жəне фразеологизмдердің варианттары қарастырылды. Автор тіл білімінде варианттылық мəселесін қарастырған ғалымдардың ой-тұжырымдарын негізге ала отырып, көркем шығарма тіліндегі фразеологизмдерге ...
 • Такиров, С.У.; Шəмшиева, Ж.Н. (ҚарМУ басп., 2015-09-29)
  Мақалада қазіргі тəуелсіз қазақ əдебиетінде өз бағытын айқындап, стилін танытқан жазушы Асқар Алтай шығармашылығы ғылыми тұрғыда қарастырылған. Жазушының «Кентавр», «Альпинист», «Казино» сынды шығармаларын негізге ала ...
 • Каренов, Р.С. (ҚарМУ басп., 2015-09-29)
  Шығыстың ғұлама ғалымы Əбу Насыр əл-Фарабидің сан қырлы ғылыми қызметі туралы қысқаша деректер келтірілген. Оның өз уақытындағы ғылымның барлық салаларының құрамдас бөлігі болып табылатын əдебиеттану, тіл білімі, поэзия, ...
 • Қалыбекова, Қ.С.; Хамзина, Қ.М. (ҚарМУ басп., 2015-09-29)
  Мақалада Рамазан Тоқтаровтың «Абайдың жұмбағы» романындағы тартыс пен характерді ашу үшін, ең алдымен, Абай өмір сүрген заман жан-жақты қарастырылды. Р.Тоқтаровтың шығармашылық жолы, əр жылдары жарық көрген романдарының ...
 • Масақова, Г.А.; Айтбаева, Б.М. (ҚарМУ басп., 2015-09-29)
  Мақалада қазақ тілін шет тілі оқытуда ақпараттық технологиялардың тиімділігі жан-жақты талданып көрсетілген. Сонымен қатар авторлар тіл оқытуда инновациялық технологиялардың атқаратын қызметі айрықша екендігін айтқан.
 • Əбдуов, М.І.; Қазбеков, Т.Б. (ҚарМУ басп., 2015-09-29)
 • Abilkassov, G.M.; Zhakhan, A.K. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publishing house, 2015-09-29)
  There is considered the improvement of teaching methods of Kazakh language and development of the students rhetoric who are training in the highest technical educational institutions in Russian. After mastering the state ...
 • Timoshenko, V. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publishing house, 2015-09-29)
  This article considers the value and role of biblical expressions in modern linguistics. Biblical expression is a phraseological combinations and aphorisms of biblical origin. It is possible to emphasize phraseological ...

Search DSpace


Browse

My Account