3(79)/2015-Филология

3(79)/2015-Филология

 

  • Ажарбекова, Э.Н. Вариант фразеологизмдердің көркем шығарма тілінде қолданылуы / Э.Н. Ажарбекова

  • Рахымберлина, С.Ə. Қазақ бейресми есімдерінің тарихы: бірінші кезең / С.Ə. Рахымберлина

  • Timoshenko, V. The concept of biblical expression in modern linguistics / V. Timoshenko

  • Такиров, С.У. Асқар Алтай прозасының сюжеттік ерекшелігі / С.У. Такиров, Ж.Н. Шəмшиева

  • Каренов, Р.С. Ұлы ғұлама əл-Фараби мұрасының əдебиетке, поэзияға қатысты қырлары / Р.С. Каренов

  • Кенжебекова, Ж.А. Сал-серілердің ұлттық рухани мұрасы / Ж.А. Кенжебекова

  • Abduova, N.М. The content and form of succession / N.М. Abduova

  • Каренов, Р.С. Əбу Насыр əл-Фараби: өмірі, шығармалары, жаһандық ғылым мен мəдениетке қосқан үлесі / Р.С. Каренов

  • Такиров, С.У. Сəбит Мұқанов жəне кеңестік сын / С.У. Такиров

  • Əлімақынұлы, Д. Ақын Зият Көбегенұлының өмірі мен шығармашылығы / Д. Əлімақынұлы

  • Abilkassov, G.M. Formation of youth elocution in the technical higher education institutions / G.M. Abilkassov, A.K. Zhakhan

  • Қалыбекова, Қ.С. Рамазан Тоқтаровтың «Абайдың жұмбағы» романындағы тартыс пен характер / Қ.С. Қалыбекова, Қ.М. Хамзина

  • Абишева, В.Т. Концепция толерантности как норма в системе отечественной журналистики / В.Т. Абишева

  • Демьянова, Ю.А. Очеркист Жуковский: штрихи к речевому портрету / Ю.А. Демьянова

  • Абишева, В.Т. Ирония как способ выражения мировоззренческой позиции / В.Т. Абишева

  • Құрман, Н.Ж. Қазақ тілін оқытуда функционалдық сауаттылықты дамыту негіздері / Н.Ж. Құрман

  • Масақова, Г.А. Қазақ тілін шет тілі ретінде оқытуда ақпараттық технологиялардың тиімділігі / Г.А. Масақова, Б.М. Айтбаева

  • Балапанова, Қ.Ж. Қазақ тілін оқытуда ақпараттық технологияның қолданылуы / Қ.Ж. Балапанова, Г.Ш. Мизанбаева, Б.С. Сатеева

  • Əбдуов, М.І. Кенесары көтерілісінің қаһарманы Мəнжі батыр туралы зерттеу / М.І. Əбдуов, Т.Б. Қазбеков

  • Recent Submissions

    • Əбдуов, М.І.; Қазбеков, Т.Б. (ҚарМУ басп., 2015-09-29)
    • Балапанова, Қ.Ж.; Мизанбаева, Г.Ш.; Сатеева, Б.С. (ҚарМУ басп., 2015-09-29)
      Мақалада қазақ тілін оқытуда ақпараттық технологияны қалай қолдану керектігі туралы айтылған. Қазіргі технология заманында жоғары оқу орындарында, мектептерде сабақтарда, оның ішінде қазақ тілін оқытып-үйрету кезінде ...
    • Масақова, Г.А.; Айтбаева, Б.М. (ҚарМУ басп., 2015-09-29)
      Мақалада қазақ тілін шет тілі оқытуда ақпараттық технологиялардың тиімділігі жан-жақты талданып көрсетілген. Сонымен қатар авторлар тіл оқытуда инновациялық технологиялардың атқаратын қызметі айрықша екендігін айтқан.
    • Құрман, Н.Ж. (ҚарМУ басп., 2015-09-29)
      Мақалада қазақ тілін оқыту барысында оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырудың теориялық негіздері жүйесінің моделі сызбалар арқылы көрсетілді. Автор қазақ тілін оқытуда оқушылардың функционалдық сауаттылығын ...
    • Абишева, В.Т. (Изд-во КарГУ, 2015-09-29)
      Автором рассмотрены роль и место иронии в публицистических текстах, а также осмыслены лингвистические механизмы формирования иронического эффекта, результативность интеллектуального и эмоционального воздействия на адресата. ...
    • Демьянова, Ю.А. (Изд-во КарГУ, 2015-09-29)
      В статье рассмотрены особенности портретного очерка на примерах публикаций Петра Жуковского. Представлен обзор очерковых материалов, выделены особенности публицистического мастерства журналиста. Творчество каждого крупного ...
    • Абишева, В.Т. (Изд-во КарГУ, 2015-09-29)
      В статье отмечено, что в процессе развития информационного общества вопросы толерантности приобретают всё большую значимость. В условиях многоязычия, поликультурности и полиментальности населения Республики Казахстан ...
    • Қалыбекова, Қ.С.; Хамзина, Қ.М. (ҚарМУ басп., 2015-09-29)
      Мақалада Рамазан Тоқтаровтың «Абайдың жұмбағы» романындағы тартыс пен характерді ашу үшін, ең алдымен, Абай өмір сүрген заман жан-жақты қарастырылды. Р.Тоқтаровтың шығармашылық жолы, əр жылдары жарық көрген романдарының ...
    • Abilkassov, G.M.; Zhakhan, A.K. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publishing house, 2015-09-29)
      There is considered the improvement of teaching methods of Kazakh language and development of the students rhetoric who are training in the highest technical educational institutions in Russian. After mastering the state ...
    • Əлімақынұлы, Д. (ҚарМУ басп., 2015-09-29)
      Мақалада Шыңжаң қазақтары арасындағы беделді тұлға, халықтың жан күйер ақыны Зият Көбегенұлының өмірбаяны, шыққан тегі, шығармашылығын, көпке таныс бола бермеген кейбір қырын негіз ете отырып, өзге ақындардан өзгеше ақындық ...
    • Такиров, С.У. (ҚарМУ басп., 2015-09-29)
      Мақалада ХХ ғасырдың қырқыншы жылдарындағы қазақ əдеби сынының өзекті мəселелері мен жазушы С.Мұқановтың шығармашылығы ғылыми тұрғыда зерделенді. Көркемдік даму үдерісін, қаламгер шығармашылығын сын талқылауынан өткізудегі, ...
    • Каренов, Р.С. (ҚарМУ басп., 2015-09-29)
      Ғұлама ойшыл жəне терең білімді ғалым ретіндегі əл-Фарабидің бейнесін қалпына келтіруге ұмтылыс жасалған. Оның əлемдік ғылым тарихындағы орны ашылған. Əл-Фарабидің философиялық көзқарастары баяндалған, олардың философиялық ...
    • Abduova, N.М. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publishing house, 2015-09-29)
      Mongolia Kazakh the population living in the works of poets between the content and form of the problem of succession in the article thoroughly investigated. Poets, poems dealt with the tolgau modern appearance, it shows ...
    • Кенжебекова, Ж.А. (ҚарМУ басп., 2015-09-29)
      Мақалада сал-серілер бейнесі арқылы ұлттық рухани мəселесі қарастырылған. Сал-серілер — ғасырлар бойы ұлт мақтанышына айналған қайталанбас талантты өнер иелері. Қазақ халқының суырып салу өнері ұлттық рухани мұраға ...
    • Каренов, Р.С. (ҚарМУ басп., 2015-09-29)
      Шығыстың ғұлама ғалымы Əбу Насыр əл-Фарабидің сан қырлы ғылыми қызметі туралы қысқаша деректер келтірілген. Оның өз уақытындағы ғылымның барлық салаларының құрамдас бөлігі болып табылатын əдебиеттану, тіл білімі, поэзия, ...
    • Такиров, С.У.; Шəмшиева, Ж.Н. (ҚарМУ басп., 2015-09-29)
      Мақалада қазіргі тəуелсіз қазақ əдебиетінде өз бағытын айқындап, стилін танытқан жазушы Асқар Алтай шығармашылығы ғылыми тұрғыда қарастырылған. Жазушының «Кентавр», «Альпинист», «Казино» сынды шығармаларын негізге ала ...
    • Timoshenko, V. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publishing house, 2015-09-29)
      This article considers the value and role of biblical expressions in modern linguistics. Biblical expression is a phraseological combinations and aphorisms of biblical origin. It is possible to emphasize phraseological ...
    • Рахымберлина, С.Ə. (ҚарМУ басп., 2015-09-29)
      Мақалада қазақ есімдерінің, оның ішінде бейресми есімдерінің тарихы жайлы сөз болады. Автор аңыз-ертегі кейіпкерлері мен ру, тайпа атауларынан бастау алатын бейресми есімдер тарихын тілші, тарихшы, этнолингвист-ғалымдардың ...
    • Ажарбекова, Э.Н. (ҚарМУ басп., 2015-09-29)
      Мақалада тіл біліміндегі сөз жəне фразеологизмдердің варианттары қарастырылды. Автор тіл білімінде варианттылық мəселесін қарастырған ғалымдардың ой-тұжырымдарын негізге ала отырып, көркем шығарма тіліндегі фразеологизмдерге ...