2(78)/2015-Филология

2(78)/2015-Филология

 

 • Адилова, А.С. Көркем фантастика мəтіндерінің лексикасы А.-Х.Ф. Мархабаевтың «Жұлдыздар жарығы жерге жетеді» романы бойынша / А.С. Адилова, А.Ш. Смаилова

 • Рапишева, Ж.Д. Терминологиялық лексиканың бұқаралық ақпарат құралдарында қолданылу ерекшеліктері / Ж.Д. Рапишева, М.Қ. Жүнісова, З.Қ. Сейдахметова [т.б.]

 • Насыритдинова, Ə.Н. Техникалық терминологиядағы омоним-терминдер жəне олардың қолданыс ерекшеліктері / Ə.Н. Насыритдинова

 • Шортанбаев, Ш.А. Махамбет поэзиясындағы сөздердің стильдік-мағыналық қолданысы / Ш.А. Шортанбаев

 • Ыбырайым, Ə.О. Қазақ тіліндегі ресми-іскерлік стильдің қалыптасу, даму кезеңдері / Ə.О. Ыбырайым

 • Купаева, А.Қ. Туынды сөз семантикасының қалыптасу ерекшеліктері / А.Қ. Купаева

 • Кадина, Ж.З. Толғау поэтикасының ерекшелігі / Ж.З. Кадина, М.Ш. Қабанов, Б.С. Сатеева

 • Amanbayeva, G.Yu. Conditions for development of multilingualism in Kazakhstan / G.Yu. Amanbayeva, M.A. Balabekova

 • Amanbayeva, G.Yu. Integrated models of scientific discourse research / G.Yu. Amanbayeva, А.Т. Toleubekova

 • Kuanysheva, A.B. Parameterization of the concept «husband» in the Russian language picture of the world / A.B. Kuanysheva

 • Зензеров, В.Н. Роль паралингвистических средств в романе У.С. Моэма «Театр» / В.Н. Зензеров, А.А. Щепина

 • Фрешли, М. Вино в древнерусской литературе / М. Фрешли

 • Жарылғапов, Ж.Ж. Бұқар жырау шығармаларындағы романтизмнің бейнелеу принциптері / Ж.Ж. Жарылғапов

 • Каренов, Р.С. Кенесары ханның халық əдебиетіндегі жəне тарихи зерттеулердегі бейнесі / Р.С. Каренов

 • Ысқақұлы, С. Таңжарық ақынның табиғат лирикасы / С. Ысқақұлы

 • Каренов, Р.С. Өтейбойдақ Тілеуқабылұлының «Шипагерлік баяны» — халық даналығының айғағы / Р.С. Каренов

 • Асанов, Қ.Д. Сөз өнерін меңгеру — болашақ журналистер үшін басты міндет / Қ.Д. Асанов, Ж.Ж. Еркін

 • Recent Submissions

  • Асанов, Қ.Д.; Еркін, Ж.Ж. (ҚарМУ басп., 2015-06-29)
   Мақалада болашақ журналистерді сөз өнеріне баулудың теориялық жəне тəжірибелік негіздері қарастырылған. Бүгінгі БАҚ-тағы журналистердің сөйлеу мəдениеті мен жазу сауаттылығы туралы нақты мысалдар келтіріліп, сөз (тіл) ...
  • Каренов, Р.С. (ҚарМУ басп., 2015-06-29)
   ХV ғасырдың көрнекті энциклопедист-ғалымы, балгері, барлық дерттің емшісі Өтейбойдақ Тілеуқабылұлының өмірі мен қызметі суреттелген. Оның барлық кеселдер мен ауруларды емдеудің арнайы халықтық тəсілдері баяндалған. ...
  • Ысқақұлы, С. (ҚарМУ басп., 2015-06-29)
   Мақалада Таңжарық ақын табиғат лирикасындағы пейжаздық өлеңдеріне ғылыми талдау жасау басты мақсат ретінде алынған. Ақын туындыларындағы адам жəне табиғат мəселесі тығыз сабақтастықта қарастырылды. Автор ақынның пейзаждық ...
  • Каренов, Р.С. (ҚарМУ басп., 2015-06-29)
   Мақалада əдеби, тарихи жəне фольклорлық дерек көздер — Кенесары Қасымұлының басшылығымен жүргізілген ұлт-азаттық қозғалыстағы оқиғаларды көзімен көргендердің əңгімелері, өлеңдері жəне олардың естеліктері келтірілген. ...
  • Жарылғапов, Ж.Ж. (ҚарМУ басп., 2015-06-29)
   Мақалада Бұқар жырау шығармаларындағы романтизм əдісіне тəн сипаттар қарастырылды. Романтизмнің негізгі бейнелеу тəсілдерінің жырау туындыларындағы қолдану ерекшеліктері зерттелді. Жыраудың хандар мен билер образын ...
  • Фрешли, М. (Изд-во КарГУ, 2015-06-29)
   В статье представлен анализ семантики и функции вина в произведениях древнерусской литературы. В древнерусской литературе вино выполняет четыре разные функции: оно становится источником наслаждения, продуктом питания, ...
  • Зензеров, В.Н.; Щепина, А.А. (Изд-во КарГУ, 2015-06-29)
   Проблема исследования образа героя художественного произведения и средств его создания выходит на первый план в современной лингвистике. Наиболее интересными средствами с точки зрения современного языкознания являются ...
  • Kuanysheva, A.B. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publishing house, 2015-06-29)
   The article is devoted to one of the key problems of cultural linguistics — issue linguocultural concept. The author presents a conceptual analysis of the basic concept of Russian culture — the concept of «husband ». ...
  • Amanbayeva, G.Yu.; Toleubekova, А.Т. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publishing house, 2015-06-29)
   The article deals with one of the objects of linguistic research — the category of discourse as well as its typology. The main components of the institutional dialogue are described on the basis of scientific type of ...
  • Amanbayeva, G.Yu.; Balabekova, M.A. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publishing house, 2015-06-29)
   There is considered some questions about the translation of borrowed words in Kazakh language in this article. Author of the article shows from which languages lexicon was borrowed from and also some ways of code-switching ...
  • Кадина, Ж.З.; Қабанов, М.Ш.; Сатеева, Б.С. (ҚарМУ басп., 2015-06-29)
   Поэтикалық мəтіннің прозадан өзгеше түсер жері ретінде сыйыстыру құбылысы да нақты дəлелденген жайт. Бұл ерекшелік жыраулар поэзиясының мəтіндерінен жиі кездеседі. Мақалада сөзді ықшамдап, ойды кеңейту үшін жыраулар ыңғайлас ...
  • Купаева, А.Қ. (ҚарМУ басп., 2015-06-29)
   Мақалада туынды сөз семантикасының қалыптасу ерекшеліктері мен мəн-мағыналық қызметі қарастырылды. Автор негіз сөз бен туынды сөздің арасындағы мағыналық байланысты жəне туынды мағынаның дамуы барысында қалыптасатын мағыналық ...
  • Ыбырайым, Ə.О. (ҚарМУ басп., 2015-06-29)
   Мақалада қазақ тіліндегі ресми-іскерлік стильдің, мемлекеттік тілдің қолданылу аясы мен мемлекеттік тілде іс жүргізу үлгілерінің қалыптасу, даму тарихы қарастырылды. Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізудің тарихы алты ...
  • Шортанбаев, Ш.А. (ҚарМУ басп., 2015-06-29)
   Мақалада белгілі ғалым Қ. Өмірəлиевтің «XV–XIX ғасырлардағы қазақ поэзиясының тілі», «Қазақ поэзиясының жанры мен стилі» атты еңбектері қазақ əдебиетінің ірі өкілдері Бұқар, Дулат шығармаларымен қатар, күрескер ақын Махамбет ...
  • Насыритдинова, Ə.Н. (ҚарМУ басп., 2015-06-29)
   Мақала техникалық терминология жəне олардың қолданылу ерекшеліктері мəселелеріне арналған. Тіл білімінің бір саласы ретінде терминологияда да осы ғылымға тəн ерекшеліктердің бəрі кездеседі. Сонымен бірге терминология өз ...
  • Рапишева, Ж.Д.; Жүнісова, М.Қ.; Сейдахметова, З.Қ.; Кишенова, А.Ю. (ҚарМУ басп., 2015-06-29)
   Мақалада жаңа қолданыстар мен терминдердің бұқаралық ақпарат құралдарында (БАҚ), оның ішінде баспасөз беттерінде қолданылу ерекшеліктері қарастырылды. Бұқаралық ақпарат құралдарында жиі қолданылатын терминдер мен кірме ...
  • Адилова, А.С.; Смаилова, А.Ш. (ҚарМУ басп., 2015-06-29)
   Қазақ көркем фантастикасы мəтіндерінің вербалды қабатындағы лексика арнайы қарастыруды қажет етеді. Ондағы жалпыхалықтық лексика, арнаулы лексика, квазитерминдер, түрлі кəсіби сөздер, неологизмдер қаламгер суреттеп отырған ...