1(77)/2015-Филология

1(77)/2015-Филология

 

 • Мажитаева, Ш. Семантикалық окказионализмдер / Ш. Мажитаева, А. Садуақасова

 • Қабанов, М.Ш. Толғау жанрындағы сөйлемдердің өзара байланысы / М.Ш. Қабанов, Ж.З. Кадина

 • Түйте, Е.Е. Паралингвистикалық амалдардың коммуникативтік қызметі / Е.Е. Түйте

 • Харитонова, Л.М. Издательские стратегии в Казахстане / Л.М. Харитонова, Т.Л. Богомолова

 • Nagy, E. IT competences in preschool teachers’trainig / E. Nagy

 • Əбдуов, М.І. Тұрмыс-салт ертегілеріндегі дəстүрлі сарындардың көрінісі / М.І. Əбдуов, А.К. Алдамұратова

 • Каренов, Р.С. Хан Кененің сенімді серігі, сайын даланың қаhарман сардары — Мəнжі батыр : туғанына 200 жыл толуына орай / Р.С. Каренов

 • Əбдиманұлы, Ө. Өлеңдегі сезім мен өрлік тоғысы / Ө. Əбдиманұлы

 • Жақан, Ə.Қ. Қос шығармадағы ортақ ой, ортақ образдар / Ə.Қ. Жақан

 • Рахымов, Б.С. Махамбет поэзиясындағы фольклорлық дəстүр көрінісі / Б.С. Рахымов, А.М. Утешова

 • Каренов, Р.С. Кенесары Қасымұлы басқарған ұлт-азаттық қозғалысына қатысқан атақты қазақ батырлары / Р.С. Каренов

 • Жұмагелдин, Ж.Ш. Төлен Əбдікұлының прозасындағы адам жəне қоғам мəселесі / Ж.Ш. Жұмагелдин

 • Amanbayeva, G.Yu. Essential research trends of multilingualism / G.Yu. Amanbayeva, S.T. Amirkhanova

 • Recent Submissions

  • Amanbayeva, G.Yu.; Amirkhanova, S.T. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publishing house, 2015-03-28)
   The tendencies of development the society which demands new approaches and development of solutions necessary for carrying out the integrated actions in multilingualism problems for receiving bigger effect in knowledge of ...
  • Қабанов, М.Ш.; Кадина, Ж.З. (ҚарМУ басп., 2015-03-28)
   Мақала авторлары халқымыздың көне мұрасы — жыраулар поэзиясының синтаксистік ерекшелігіне тоқталған. Толғау жанрының өкілдері Шалкиіз, Доспанбет, Бұқар жыраулардың шығармалары негізінде мысалдар көрсетілген. Жай сөйлемдердің ...
  • Мажитаева, Ш.; Садуақасова, А. (ҚарМУ басп., 2015-03-28)
   Мақалада қазақ тіліндегі окказионализмдердің жалпы тіл біліміндегі топтастырылуына қысқаша шолу жасалды. Соның ішінде семантикалық окказионализмдердің жасалу ерекшелігі жан-жақты қарастырылды. Авторлар олардың көркем ...
  • Жұмагелдин, Ж.Ш. (ҚарМУ басп., 2015-03-28)
   Мақалада Т. Əбдікұлының прозалық шығармалары зерттелді. Жазушының қаламгерлік шеберлігі өмірдің шынайы жағдаяттарын бере білуімен ерекшелінеді. Ол өмірдің шынайы болмысын философиялық тұрғыда қарастырды. Автор Т. Əбдікұлының ...
  • Каренов, Р.С. (ҚарМУ басп., 2015-03-28)
   Кенесары ханның басшылық етуімен 1837–1847 жылдары жүргізілген ұлт-азаттық қозғалысының негізгі мақсаты Абылай хан тұсындағы аумақтық тұрақтылықты қалпына келтіру болып табылатындығы айтылған. Кенесары Қасымовқа қазақтың ...
  • Рахымов, Б.С.; Утешова, А.М. (ҚарМУ басп., 2015-03-28)
   Мақалада қазақ халқының дарынды ақыны Махамбет Өтемісұлы поэзиясындағы фольклорлық дəстүр мəселесі сөз болады. Ақынның шығармашылығының құндылығы, жаңашылдығы сараланды. Махамбет поэзиясының дəстүрі тереңде екендігі, оның ...
  • Жақан, Ə.Қ. (ҚарМУ басп., 2015-03-28)
   Мақалада көркем əдебиеттегі кейіпкерлердің ішкі əлемін ашудағы қаламгерлердің жан-жақты шеберлігі қарастырылған. Сондай-ақ екі жазушының шығармаларындағы тарихи тұлғаның көркем əдебиеттегі бейнесі салыстырмалы түрде ...
  • Əбдиманұлы, Ө. (ҚарМУ басп., 2015-03-28)
   Мақала қазақ əдебиеттану ғылымында жеке қаламгер шығармашылығын жан-жақты зерттеу бағытындағы өзекті тақырыпқа арналған. Автор Фариза Оңғарсынованың лирикасы тақырыптық табиғатына көңіл аудара отырып, оларды жеке түрлерге ...
  • Каренов, Р.С. (ҚарМУ басп., 2015-03-28)
   Қозғалыстың жаппай жүргізілуі, кең көлемділігі, айқын саяси сипат алуы ХІХ ғасырда Кенесары Қасымов бастаған көтерілістің ерекшеліктері болып табылатындығына көңіл бөлінген. Қареке (Орта жүз) руынан шыққан Мəнжі батыр ...
  • Əбдуов, М.І.; Алдамұратова, А.К. (ҚарМУ басп., 2015-03-28)
   Мақалада тұрмыс-салт ертегілеріндегі дəстүрлі сарындардың қолданылу аясы жүйелі түрде айқындалған. Сондай-ақ олардың түрлері анықталып, ертегілердегі алатын орыны ғылыми тұрғыда сараланып көрсетілген. Əсіресе сиқырдың ...
  • Nagy, Eniko (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publishing house, 2015-03-28)
   In my study I shall provide a report on several years of IT training experience gathered within the institutional framework of teachers’ training at Illyes Gyula Faculty at the University of Pecs. The study focuses on the ...
  • Харитонова, Л.М.; Богомолова, Т.Л. (Изд-во КарГУ, 2015-03-28)
   В статье представлен обзор и анализ книжного рынка Казахстана. Главными проблемами издательского дела республики авторы называют низкую эффективность механизмов литературного пиара, отсутствие взаимовыгодных условий ...
  • Түйте, Е.Е. (ҚарМУ басп., 2015-03-28)
   Коммуникацияны жүзеге асыруда тілдік емес амалдардың да қызметі зор. Олардың тілдік коммуникацияда қызметі сан алуан. Мақалада осындай паратілдік амалдардың көрінісі, түрлері, олардың қарым-қатынас үдерісіндегі қызметі ...