1(81)/2016-Филология

1(81)/2016-Филология

 

 • Жуынтаева З.Н. Мағынасы күңгірт сөздер тарихы/З.Н. Жуынтаева, Ə.И. Жұманбаева

 • Altenbek G. Automatic Extraction of Kazakh Language/G. Altenbek, X. Wang

 • Amanbayeva G.Yu. The concept of linguistic identity in modern linguistics/G.Yu. Amanbayeva , N.F. Yushko

 • Amanbayeva G.Yu. Functional-typological parameters of scientific discourse/G.Yu. Amanbayeva, А.Т. Toleubekova

 • Shunkeyeva S.A. Zur Sprachsituation in der Republik Kasachstan/S.A. Shunkeyeva

 • Фрешли М. Тема творческого бессмертия в русском поэтическом контексте/М. Фрешли, Л.М. Харитонова

 • Əбілхақ М. Қазақ прозасының типологиялық мəселелері/М. Əбілхақ, Ж.Ж. Жарылғапов

 • Ысқақұлы С. Сюжет жəне нарратив теориясы/С. Ысқақұлы, С.У. Такиров

 • Каренов Р.С. Қазақ əдебиеті төлбасыларының бірі –Қазтуған жырау Сүйінішұлы/Р.С. Каренов

 • Ізтілеуова Л.И. Жоғары оқу орындарында мамандыққа қатысты тілдік оқытудың тиімді педагогикалық əдістері мен тəсілдері/Л.И. Ізтілеуова, Қ.О. Бекишев, Е.А. Шайхыгалиев

 • Мажитаева Ш. Ағылшын тілінде ауызша сөйлеуге үйретудің кейбір тиімді жолдары/Ш. Мажитаева, С. Ажигенова

 • Бейсенова М.К. Работа с профессионально-ориентированными текстами/М.К. Бейсенова, М.П. Вайцель

 • Recent Submissions

  • Бейсенова, М.К.; Вайцель, М.П. (Изд-во КарГУ, 2016-03-30)
   В статье представлены методы формирования навыков чтения, которые следует осваивать преподавателям иностранного языка в процессе обучения студентов профессионально-ориентированному английскому языку. Иноязычное чтение ...
  • Мажитаева, Ш.; Ажигенова, С. (ҚарМУ басп., 2016-03-30)
   Мақала қазақ мектептеріндегі 5–6-сынып оқушыларын ағылшын тілінде ауызекі сөйлеуге үйретудің жəне сөйлеу тілін дамытудың кейбір тиімді жолдарын қарастыруға арналған. Ауызша сөйлеу — қатынас жасау процесінде адамның тіл ...
  • Ізтілеуова, Л.И.; Бекишев, Қ.О.; Шайхыгалиев, Е.А. (ҚарМУ басп., 2016-03-30)
   Мақала мамандыққа қатысты тілдік оқытудың тиімді педагогикалық əдістері мен тəсілдеріне арналған. Қазіргі кезде қазақ тілін кəсіби негізде оқытуда жəне оның құрамдас бөлігі ретінде қазақша терминдік сөздерді ғылыми негізде ...
  • Ысқақұлы, С.; Такиров, С.У. (ҚарМУ басп., 2016-03-30)
   Мақалада əдебиет теориясындағы өзекті мəселелерінің бірі — көркем нарративтің орны қарастырылды. Сонымен қатар авторлар негізгі теориялық түсініктер мен əр түрлі көзқарастардың оқиғаға қатысын сөз ете отырып, көркем мəтін ...
  • Əбілхақ, М.; Жарылғапов, Ж.Ж. (ҚарМУ басп., 2016-03-30)
   Мақалада қазақ прозасының қалыптасу кезеңіндегі факторлар талданды. Ұлттық прозаның пайда болуындағы шетел əдебиетінің ықпалы, қазақ жазушыларының шетелдік əдебиеттен жасаған аудармаларының ролі қарастырылды. Прозалық ...
  • Фрешли, М.; Харитонова, Л.М. (Изд-во КарГУ, 2016-03-30)
   В статье исследована реализация традиционного горацианского мотива памятника в русском поэтическом контексте, выявлены его варианты. Отдельно проанализировано стихотворение И.Бродского «Корнелию Долабелле». В результате ...
  • Shunkeyeva, S.A. (KSU publ., 2016-03-30)
   In diesem Artikel wird die Sprachsituation in der Republik Kasachstan aus soziolinguistischer Perspektive betrachtet; die von einheimischen Soziolinguisten vorgeschlagene Charakteristik der Sprachsituation in der Republik, ...
  • Amanbayeva, G.Yu.; Toleubekova, А.Т. (KSU publ., 2016-03-30)
   The article describes the main components of the scientific type of discourse. Its functional and typological parameters are reviewed. The criteria for this type of discourse are identified. So-called set of regulatory ...
  • Amanbayeva, G.Yu.; Yushko, N.F. (KSU publ., 2016-03-30)
   The article considers a meaning of the term «linguistic identity» in modern linguistic paradigm. There is a set of the interdisciplinary nature of the term, and notes about a significance of the term appearance in linguistics. ...
  • Altenbek, G.; Wang, X. (KSU publ., 2016-03-30)
   This paper focuses on the automatic extraction and frequency of the Kazakh Language. With automatic extraction of Kazakh Common-use words as the goal, we used a formula based on improved words filed general usage to calculate ...
  • Жуынтаева, З.Н.; Жұманбаева, Ə.И. (ҚарМУ басп., 2016-03-30)
   Қазақ тілінің сөздік қорында тарихи даму барысында өзгерген қыры, сыры мол көп сөздер орын алған. Соның себебінде оның мағыналарын, түп-төркінін білу қиындық тудырады. Мақалада тілімізде қос сөздердің, сондай-ақ ...
  • Каренов, Р.С. (ҚарМУ басп., 2016-03-30)
   Мақалада ХV ғасырдың көрнекті ақын-жырауы Қазтуған жыраудың өмірі мен қызметі баяндалған. Қазтуған дарынды ақын ғана емес, сондай-ақ ірі əскери қолбасшы жəне өз заманының саяси қайраткері болғандығы айтылған. Ақынның өмір ...