ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ БИОТЕХНОЛОГИЯНЫҢ ӚЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ: Халықаралық ғылыми конференциясының материалдары 26-28 қазан

ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ БИОТЕХНОЛОГИЯНЫҢ ӚЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ: Халықаралық ғылыми конференциясының материалдары 26-28 қазан

 

 • Ахметжанова А.И. Орталық Қазақстанда кездесетін (erysimum) туысының екі түрінің жапырақ эпидермасының салыстырмалы құрылысы

 • Ахметжанова А.И. Ақтау таулы өңіріне қарасты, Қорған бөлімшесінде кездесетін пайдалы өсімдіктер

 • Ишмуратова М.Ю. Анатомическое строение надземных органов серпухи киргизской

 • Ишмуратова М.Ю. Деградация растительного покрова на территории вольера Государственного национального природного парка «Буйратау»

 • Ишмуратова М.Ю. Оценка влияния полигуминовых удобрений на всхожесть семян некоторых цветочных культур

 • Кыздарова Д.К. Қарағанды аймақтарында кездесетін арамшөптердің экобиоморфологиясы

 • Тлеукенова С.У. Изучение всхожести и энергии прорастания семенного материала некоторых овощных и зерновых растений на фоне внесения различных доз биоугля

 • Шайбек А.Ж. Кент өңірінің кейбір саңырауқұлақ түрлеріне талдау

 • Абукенова В.С.Инфузории юго-восточного участка реки Букпы

 • Картбаева Г.Т. Қарқаралы мемлекеттік ұлттық табиғат паркінің биоалуандылығы

 • Турлыбекова Г.К. Қорғалжын қорығы құстарының биоалуантүрлілігі

 • Акпамбетова К.М. Қазақстанның қазіргі табиғи кешендеріне өндірістің әсері

 • Акпамбетова К.М. Қазақстан табиғи зоналарының дамуына әсер ететін факторлар (Орталық Қазақстан мысалында)

 • Алжаппарова Н.А. Топырақ жамылғысының қорғасын және мырыш металдарымен тереңдік бойынша ластану динамикасы (Жәйрем кенті мысалында)

 • Бастами А. Туристско-рекреационные объекты Центрального Казахстана

 • Досмахов С.М. Қазақстанда орта және шағын бизнесті дамыту мүмкіндіктері

 • Елемесова А.Н. Никельдің биологиялық активті нанобөлшектерінің деградациясына физиологиялық ортаның әсерін зерттеу

 • Жангожина Г.М. Некоторые особенности географического положения Костанайской области

 • Конкабаева А.Е. Изменение поведенческих реакций у крыс при длительной интоксикации нефтепродуктами

 • Шорин С.С. Өндірістік ошақтардан шығатын қоқыстардың қоршаған ортаға әсері

 • Абдыкалыкова А. Эффективность определения вируса гепатита с методами ИФА и ПЦР

 • Гаврилькова Е.А. Криогенное хранение семенного материала THYMUS RASITATUS

 • Гаврилькова Е.А. Использование криопротекторов при криоконсервации семенного материала serratula dissecta

 • Додонова А.Ш. Изучение сохранности семенного материала серпухи киргизской при криоконсервации с различными криопротекторами

 • Додонова А. Ш. Альтернативный подход к получению инсектицидов природного происхождения

 • Кыстаубаева З.Т. Айран өндіру технологиясын меңгеру және практика жүзінде жасау

 • Погосян Г.П. Определение роли CD14 в дифференцировке клеток

 • Протас В.В. Характеристика методов определения инфекций бактериальной природы

 • Шамшурина А.А. Влияние криопротекторов на сохранение семян пижмы улутавской в жидком азоте

 • Бекішев Қ.Б. Химиялық факторлардың аналық жыныс бездеріне әсері

 • Жумагалиева Ж.Ж. Үздіксіз білім беру процесіндегі экологиялық тәрбие сабақтастығы

 • Конкабаева А. Е. Динамика гематологических показателей у крыс при длительном кормлении растительной продукцией, выращенной в промышленных регионах

 • Тыкежанова Г.М. Ұялы телефoнды пaйдaлaнудaғы мектеп oқушылaрының aғзacынa әcерi

 • Абенова К.А. Экологическое воспитание детей в семье

 • Бекішев Қ.Б. Елбасының «Экспо-2017»-ге байланысты қазақ елін көгалдандыру жұмысына жұмылдыру және Осакаров ауданының көгалдандыру тарихы

 • Құрал А.Е. Биологияны оқытудағы мультимедиялық әдістер

 • Мырзабаев А.Б. Ғылым ретінде биологияны оқыту әдістемесінің рөлі

 • Мырзабаев А.Б. Биологиялық білім және оның рөлі. Экологиялық сауаттылық. Қазіргі экалогиялық проблемалар

 • Нақай А.Ә. Биологияны окытудағы білімді бағалаудың маңызды факторлары

 • Нұржанова П. Оқушылардың биологияға қызығушылығын арттыру

 • Райханова А. Экологиялық тәрбие

 • Тойбек Ж.А. Адамгершілік – асыл қасиет

 • Чистякова Г.Н. Компетентностно-ориентированный урок краеведения «путешествие по городам центрального Казахстана» 7 класс

 • Recent Submissions

  View more