4(92)/2018-Педагогика

4(92)/2018-Педагогика

 

 • Zhetpisbayeva, B.A. Methodical support of Early English language teaching: practice of education in Kazakhstan / B.A. Zhetpisbayeva, T.Y. Shelestova

 • Адильгазинов, Г.З. Об итогах диагностики профессиональной направленности учащихся 9-х классов школ г. Астаны / Г.З. Адильгазинов, Е.И. Барабанова, А. Жакупов

 • Данек, Я. Мектепке дейінгі балалардың адамгершілік мəдениет белгілерін қалыптастыруда қолданылатын əдістер мен құралдар / Я. Данек, Ж.А. Карманова, С.М. Абылайхан

 • Мубараков, А.М. Геометриялық есептерді шешуде оң сыңар ми қызметінің ерекшеліктерін қолдану / А.М. Мубараков, Б.К. Атаев, Р.К. Мусайбеков

 • Куанбаева, Б.У. Жоғары оқу орнында физика курсы бойынша деңгейлік тапсырмалар жүйесін құрудың ерекшеліктері / Б.У. Куанбаева, Г.К. Шамбилова, А.А. Муратбекова [т.б.]

 • Sarzhanova, G.B. Modern pedagogical technologies in training and education of children in preschool institutions / G.B. Sarzhanova, S.V. Romanenko, A.M. Zatyneyko

 • Abilgaziyeva, Zh.K. The importance of mother tongue in teaching a foreign language in primary school / Zh.K. Abilgaziyeva

 • Zhetpisbayeva, B.A. The notion of «CLIL-teacher» concept / B.A. Zhetpisbayeva

 • Серік, М. Параллель есептеулер кластері бойынша цифрлық білім ресурстарының оқу процесінде қолданылуы / М. Серік, Н. Карелхан

 • Zhetpisbayeva, B.A. The conditions of forming students’ foreign language professional-and-communicative competence as a main component of multilingual professional training in the Republic of Kazakhstan / B.A. Zhetpisbayeva, Zh.G. Shaikhyzada, E.A. Kostina

 • Caрбacовa, Қ.A. Болaшaқ мaмaндaрдың aқпaрaттық-əдіcтемелік құзыреттілігін қaлыптacтырудың мaңызы / Қ.A. Caрбacовa, Г.О. Тəжіғұловa, Г.A. Aхметжaновa

 • Zhilbayev, Zh.O. On the issue of educating repatriated children in the Republic of Kazakhstan / Zh.O. Zhilbayev, L.S. Syrymbetova, N. Stanciu [et al.]

 • Каzimova, D.A. Innovative approaches in training specialists in conditions of digitalization of education / D.A. Каzimova, B.Zh. Аbdrasheva, М.Т. Baimukanova [et al.]

 • Жилбаев, Ж.О. Методология патриотического воспитания школьников на основе ценностей «Мəңгілік Ел»: к разработке методологической базы исследования / Ж.О. Жилбаев, Л.С. Сырымбетова, А.Г. Шаймерденова

 • Berkimbayev, K.M. Intonation and speech technology of the future English language teachers / K.M. Berkimbayev, D.Yu. Mutanova, A.A. Beisembayeva [et al.]

 • Recent Submissions