3(59)/2010-Физика

3(59)/2010-Физика

 

 • Ильина Л.Ф. Использование инновационных технологий при изучении магнитных явлений /Л.Ф.Ильина, Д.К.Тажибаева

 • Арынгазин К.М. Методологические проблемы построения теоретической физики /К.М.Арынгазин, И.Ф.Васильева

 • Ищанова Ж.К. Исследование влияния речевых кодеков на качество передачи цифрового сигнала /Ж.К.Ищанова, Г.П.Амочаева

 • Закиев Д.М. Модернизация сетей абонентского доступа города Сарани /Д.М.Закиев, Г.П.Амочаева

 • Балгабеков Т.К. Показатели транспортной обеспеченности и доступности Республики Казахстан /Т.К.Балгабеков

 • Ионно-плазменные покрытия на основе сплавов алюминия /В.М.Юров, Е.Н.Вертягина, К.С.Бактыбеков, Н.Х.Ибраев, С.А.Гученко

 • Мырзахмет М.К. Исследование экситон-фононного взаимодействия методом двухчастичных функций Грина /М.К.Мырзахмет

 • Жумадилов Е.К. Электрофизические свойства феррита GdCaFe2O5,5 /Е.К.Жумадилов, З.Ф.Мурашова

 • Архипов В.В. О соотношении волновых функций де Бройля и Шредингера /В.В.Архипов, А.С.Кудусов, А.А.Камрикова

 • Алиев Б.А. Внутреннее трение в облученных твердых полимерах /Б.А.Алиев

 • Алиев Б.А. Влияние электронного облучения на спектр фотолюминесценции пористого кремния /Б.А.Алиев

 • Recent Submissions

  • Ильина, Л.Ф.; Тажибаева, Д.К. (Изд-во КарГУ, 2010)
   Қазіргі кезде ақпараттың көлемі мен қиындық деңгейі арта береді, сондықтан оны ұғу процесі мен адамның интеллектуалдық даму процесі жаңа жолдар мен технологияларды жасау мен интенсификациялауды мəжбүр етеді. Дж. Максвелл ...
  • Арынгазин, К.М.; Васильева, И.Ф. (Изд-во КарГУ, 2010)
   Мақалада теориялық физиканы əдіснамалық құру мəселесі қарастырылған. Бұнда ол үш философиялық логикаға (кеңістік, қозғалыс жəне материя) негізделген. Осы үш іргелі ой арқылы қалай теориялық физиканың үш басты бөлімдері ...
  • Балгабеков, Т.К. (Изд-во КарГУ, 2010)
   Мақалада желідегі əр түрлі көлік түрлерінің кешендік көрсеткіштерінің жиілігі анықталған. Жалпы Қазақстан жəне əлемдік көліктер саласы бойынша талдау нəтижелері келтірілген. Көлік саласындағы пайдалану жұмыстары бойынша ...
  • Юров, В.М.; Вертягина, Е.Н.; Бактыбеков, К.С.; Ибраев, Н.Х.; Гученко, С.А. (Изд-во КарГУ, 2010)
   Мақалада алюминийді балқыту негізіндегі композиттік қабыршақтарды зерттеу нəтижелері келтірілді. JEOL JSM-5910 электрондық микроскопта композиттік қабыршақтың элементтік құрамына сандық талдау жүргізілді. PHI-RHO-Z арнайы ...
  • Мырзахмет, М.К. (Изд-во КарГУ, 2010)
   Экситон-экситондық өзара əрекет етуін ескермей экситондардың аз мөлшердегі концентрация жүйесі қарастырылған. Экситондардың электрондар мен тесіктердің екінші қайталанған кванттануы ферми операторлардан бозе-операторларға ...
  • Жумадилов, Е.К.; Мурашова, З.Ф. (Изд-во КарГУ, 2010)
   Қосарланған ферриттің GdCaFe2O5,5 электрофизикалық қасиеттеріне зерттеу жүргізілді. Ферриттің электрофизикалық қасиеттерінің температуралы тəуелділігін зерттеу оның 303–383 К жəне 413–493 К аралығындағы электрөткізгіштігі ...
  • Архипов, В.В.; Кудусов, А.С.; Камрикова, А.А. (Изд-во КарГУ, 2010)
   Мақалада Шредингер теориясы мен де Бройльдің релятивистік теориясының қатынасы туралы сұрақтар қарастырылған. Нақты мысал ретінде екі теорияның еркін бөлшектерінің толқындық функциясы зерттелген. де Бройльдің релятивистік ...
  • Алиев, Б.А. (Изд-во КарГУ, 2010)
   Мақалада электрондық сəулелену кезіндегі құрылымдық өзгерісті ішкі үйкеліс əдісімен зерттеу мүмкіндігі келтірілген. Бұл əдістің көп ақпарат беретіндігі көрсетілген жəне қатты полимерлердегі деструкция жəне түзілу ...
  • Алиев, Б.А. (Изд-во КарГУ, 2010)
   Мақалада 2 МэВ энергиялы жəне 1014–1017 см-2 дозалы электрондық сəулеленудің кеуек кремнийдің ИҚ-спектрлеріне жəне фотолюминесценция (ФЛ) спектріне əсері қарастырылған. Сəулелендіруге кеуек кремнийдің жаңа жəне бір жыл ...
  • Ищанова, Ж.К.; Амочаева, Г.П. (Изд-во КарГУ, 2010)
   Мақалада дыбыстық кодектерді 4 КАМ сигналдарына əсер етуі қарастырылды. Бағалау жасанды модельдің көмегімен жүргізілді. Модель Bilder Borland C++ бағдарламасының негізінде құрастырылды. Алынған нəтижелерді сараптай отырып, ...
  • Закиев, Д.М.; Амочаева, Г.П. (Изд-во КарГУ, 2010)
   Мақалада Саран қаласының абоненттік рұқсат етілуін Broad Access технологиясының көмегімен жетілдіру əдісі келтірілген. Желінің топологиясы қарастырылған. Коммутациялық шкафтардың есептеулері Pascal тілінде жазылған арнайы ...