Синтез и исследование экстракционных свойств некоторых органических реагентов

Show simple item record

dc.contributor.author Кенжетаева, С.О.
dc.contributor.author Абдыгалимова, С.Ш.
dc.contributor.author Токмурзин, К.Х.
dc.contributor.author Дюсембаева, С.E.
dc.date.accessioned 2019-04-30T09:55:48Z
dc.date.available 2019-04-30T09:55:48Z
dc.date.issued 2011-04
dc.identifier.citation Синтез и исследование экстракционных свойств некоторых органических реагентов/ С.О. Кенжетаева[ит.д.]//Қарағанды универисетінің хабаршысы. Химия Сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия Химия.=Bulletin of the Karaganda University. Chemistry Series.-2011.-№2(62).-pp.61-64 ru_RU
dc.identifier.issn 0142-0843
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz//handle/data/5539
dc.description.abstract де аминдер жəне карбон қышқылдарының диалкилгидразидтеріне жататын жаңа органикалық қосы- лыстар синтезделді. Олардың экстракциялық қасиеттері мен сирек жəне асыл металдарды бөліп алуға қолдану мүмкіндіктері зерттелді. Ұсынылған экстрагенттермен металдарды бөліп алу үрдісіне қыш- қылдар табиғаты мен концентрацияларының, сонымен қатар экстракция үрдісіне əр түрлі факторлар- дың əсері зерттелді. Ұсынылған реагенттердің экстракциялық қабілеттіліктерінің салыстырмалы талдауы жүргізілді. Көмірсутектік радикалдардың ұзындығына байланысты алынған қосылыстардың экстракциялық қабілеттіліктері əр түрлі болатыны анықталды. Preliminary investigations of novel native extractive reagents were carried out. Novel organic compounds belonging to the classes of amines and dilakylhydrazides of carboxylic acids based on available raw materials were synthesized. Extraction properties and their application for extracting rare and precious metals were investigated. The influence of the nature and concentration of acids on the process of extracting the metal by the extractive reagent offered as well as the influence of various factors on the extraction process was studied. A comparative analysis of the extraction ability of reagents proposed was carried on. It was revealed that depending on the length of the hydrocarbon radical extraction the ability of compounds obtained is different. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Изд-во КарГУ ru_RU
dc.relation.ispartofseries Серия Химия;№2(62)
dc.title Синтез и исследование экстракционных свойств некоторых органических реагентов ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account