Математика, механика және информатиканың заманауи мәселелері

Математика, механика және информатиканың заманауи мәселелері

 

 • Фазылова Л.С. Применение математических пакетов для создания интерактивных образовательных ресурсов

 • Шаяхметова Б.К. Бағдарламаны жобалау сұрақтары

 • Шаяхметова Б.К. Ақпараттандыру үдерісіндегі сапалық құрылым

 • Шаяхметова Б.К. Объектно-ориентированное программирование как основная парадигма создания и разработки программного обеспечения сложных систем

 • Толеуханова Р.Ж. О методах решения сюжетных задач

 • Саткаримов А. «Орта мектеп математикасындағы «Трансценденттік теңдеулер мен теңсіздіктер» бойынша тақырыптарды оқытуда инновациялық технологияларды пайдалану»

 • Омаров М.Т. Один из комплексных подходов к самообразованию для естественных наук

 • Syzdykova N. Methodological features of the concept of the integrated teaching of mathematical and computer disciplines

 • Spirina Y. To the problem of the content of the discipline «Information and communication technologies»

 • Смирнова М.А. Использование современных пдходов в системе образования на примере дисциплины «Методика преподавания информатики»

 • Серикбаева А.Б. Машина тьюринга и логическое мышление учеников

 • Сейтимбетова А.Б. ЖОО-ның интеллектуалды білім беру ортасын құрудың жалпы принциптері

 • Рақымжан А.А. Информатика сабағында мультимедиялық технологияларды қолданудың тиімділігі

 • Нурланова Б.М. Формирование профессионально-педагогической информационной культуры студентов ВУЗа

 • Қосыбаева У.А. Орта мектеп математикасын ағылшын тілінде оқытуды əдістемелік қамтамасыз ету мəселелері

 • Қосыбаева У.А. Математика пəні мұғалімдерінің əдістемесін жетілдіруде математикадан арнайы бағдарламаларды қолдану

 • Қосыбаева У.А. Мектеп математикасындағы «Пайыз» тақырыбын оқытудың кейбір мəселелері

 • Қауымбек И.С. Алгебра сабағында ақпараттық құралдарды қолдану ерекшеліктері

 • Keldibekova A.B. Improvement qualification of teachers for Pedagogical specialties of university

 • Kargulov T.Sh. About the features of teaching mathematics course

 • Кажикенова С.Ш. О мониторинге знаний студентов по дисциплине информатика в Карагандинском государственном медицинском университете

 • Кажикенова С.Ш. Синергетические аспекты преподавания дисциплины информатики

 • Кажикенова С.Ш. Реализация дидактических принципов при подготовке ИТ-специалистов

 • Кажикенова С.Ш. Применение мультимедиа-технологий в процессе формирования будущих специалистов

 • Казимова Д.А. Подготовка конкурентоспособных специалистов в области преподавания информатики

 • Искакова Г.Ш. Сабақта оқытудың жаңа əдіс-тəсілдерін пайдалану

 • Естаев Д.Е. Екі еселі қатардың жинақталу белгісінің жалпы түрі

 • Dopira R.I. The role of variability courses in the study of computer science

 • Досан А.К. Индивидуализация и дифференциация обучения математикe в 5-6 классах

 • Əбек А.Н. Математика пəнін оқытудың басты принциптері

 • Алибиев Д.Б. 12-жылдық мектептегі бейіндік оқытудың технологиялық бағыттары

 • Шульгина-Таращук А.С. Classification and scopes of a multimedia of applications

 • Шалгимбаев М.Б. Применение НИТ на рынке интернет – услуг

 • Хасенова А.А. Ойын құрауға арналған программалар

 • Серикбаева А.Б. Ситуационное моделирование и моделирование ситуации

 • Сланбекова А.Е. Ақпаратты-іздеу жүйелерінде мəліметтерді ұйымдастыру

 • Сланбекова А.Е. Оқытуда ақпараттық-коммуикациялық технологияларды қолданудың маңызы

 • Нұржан Д.Н. Экономикалық есептерді параметр арқылы модельдеу

 • Муратхан Р. 3D модельдерді анимациялау əдістері

 • Кудебекова А.Н. Разработка сайта охранного агентства

 • Кравцова Л.В. Математическое моделирование деформационных свойств эпоксидных композитных материалов

 • Копбалина С.С. MATHCAD ортасында көп өлшемді функцияларды интерполяциялау

 • Каменова Ш.К. WEB - беттерді html тілі негізінде құру

 • Кажикенова С.Ш. Компьютерное моделирование уравнений гидродинамики

 • Кажикенова С.Ш. Технология нейролингвистического программирования

 • Кажикенова С.Ш. Математическая модель движения несжимаемого расплава

 • Жумагулова С.К. Методические аспекты создания АОС

 • Жетимекова Г.Ж. Бейнені танудағы рециркуляциялық нейрондық желі

 • Елеусіз М.Е. Ақпаратты өңдеу кезіндегі комбинаторлық алгоритмдер

 • Допира Р.И. Поисковая оптимизация сайтов

 • Бағдат М.Б. Компьютерное моделирование электронных государственных услуг

 • Бабий М.В. Математическая модель процесса резания сборного отрезного резца с боковой установкой МНП

 • Аманкелді Д.Б. Логистиканы транспорттық қамтамасыз ету

 • Алибиев Д.Б. Итерационный метод решения задачи о нестационарном движении вязкой несжимаемой жидкости

 • Алибиев, Д.Б. Оқу ақпараттық жүйесін өңдеу барысында php бағдарламалау тілінің мүмкіндіктері

 • Алибиев Д.Б. Гибкая методология разработки (agile software development)

 • Турдыбекова К.М. Компьютерная автоматизированная система наблюдения и анализа температурных данных в вертикальных грунтовых скважинах в режиме реального времени

 • Сейтмуратов А.Ж. Уравнения колебания двумерной слоистой пластинки, строго обоснованные постановкой различных краевых задач

 • Сейтмұратов А.Ж. Математикалық амалдар негізінде деформацияланатын орта есебіне жуықталған теңдеулерді пайдалану əдістері

 • Самойлова И.А. Антиплоская задача теории упругости для полупространства с полосовым разрезом

 • Кажикенова А.Ш. Математическая модель кинематической вязкости расплавов в отображении концепцией хаотизированных частиц

 • Yessenbayeva G.A. The boundary value problems in mathematical modeling of mechanical procceses

 • Есенбаева Г.А. Интегральные преобразования в задачах механики

 • Есенбаева Г.А. Об исследовании процесса колебаний прямоугольной мембраны

 • Бауыржанқызы Д. Расчет многослойных пластин методом конечных элементов

 • Балпанова М.Ж. Приложение теории предельных напряженных состояний

 • Алибиев Д.Б. О методах расчета плоских элементов конструкций

 • Макажанова Т.Х. Заметки о связности в пространствах с порядковой топологией

 • Кутимов К.С. Кейбір матрицалардың блогты түрлері

 • Ешкеев А.Р. Стабильность форсинг компаньона относительно йонсоновских множеств

 • Ешкеев А.Р. Свойства #-компаньона йонсоновской теории в обогащенной сигнатуре йонсоновским множеством

 • Ешкеев А.Р. Свойства ядерных и атомных моделей выпуклых робинсоновских теорий относительно обогащения йонсоновским множеством

 • Ешкеев А.Р. Связь атомных и экзистенционально-замкнутых моделей центра фрагмента йонсоновского множества в обогащенной сигнатуре

 • Ешкеев А.Р. Одно достаточное условие экзистенциальной простоты теории

 • Ешкеев А.Р. Свойства компаньонов центральных типов относительно йонсоновского множества

 • Решетка экзистенциальных формул в рамках фрагмента йонсоновских множеств

 • Вопрос Тайманова А.Д. для фрагментов йонсоновских множеств в обогащенной сигнатуре

 • О подобии фрагментов йонсоновских теорий в обогащении йонсоновским множеством

 • Стабильностные свойства центральных типов относительно йонсоновских множеств для выпуклой экзистенциально простой совершенной йонсоновской теории
 • Приближенное решение дифференциального уравнения третьего порядка методом Эйлера
 • О решении одной полупериодической краевой задачи для нелинейного дифференциального уравнения с произвольными функциями
 • О краевой задаче для нелинейного уравнения Гурса
 • О задаче Неймана для уравнения теплопроводности в бесконечной угловой области
 • К исследованию дробно-нагруженных краевых задач для уравнения теплопроводности
 • К вопросу о периодических решениях дифференциального уравнения первого порядка с отклонением аргумента
 • О классах единственности решения однородной краевой задачи для уравнения теплопроводности в угловой области
 • О неединственности решения одной неоднородной граничной задачи теплопроводности
 • Об однородной задаче Солонникова - Фазано
 • Periodic boundary value problem for a system of the hyperbolic equations with delay argument
 • Об одном численном решении дифференциального уравнения второго порядка
 • Об обратной теореме теории приближения в пространстве Лоренца
 • Теорема вложения в пространстве Бесова с базисом мультипликативной системы Прайса
 • О приближении функций многих переменных ограниченной p- вариаций полиномами по системам Хаара или Уолша
 • О приближении функции полиномами по обобщенной системе Фабера-Шаудера

 • Recent Submissions

  View more