2010

2010

Recent Submissions

 • Кедельбаев, Б.Ш.; Ташкараев, Р.А. (Изд-во КарГУ, 2010-12-13)
  Мақалада бензолды гидерлеу процесі даналы катализаторлармен жəне суытылатын құбырлы реакторда қаралған. Бензолды гидерлеу процесінің макрокинетикасы кəсіп-өндірістік деңгейіне жақындатылған жағдайда зерттелген. Кинетикалық ...
 • Yanling, Zhao; Feng-yun, Ma; Jingmei, Liu; Muratbekova, A.A.; Tateeva, A.B. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publishing house, 2010-12-13)
  Мақалада Excel бағдарламасының көмегімен 50 %-ды ацетон–хлороформ ерітіндісінен ацетонның қарсыағынды экстракция процесінің негізгі көрсеткіштері есептелген. Сұйықтық экстракция фармацевтикалық өндірісте, химиялық технологияда ...
 • Агабекова, А.Б.; Оспанова, А.Б.; Тулеуов, Б.И.; Арбузов, В.А.; Адекенов, С.М. (Изд-во КарГУ, 2010-12-13)
  Мақала Caryophyllaceae Juss. жəне Chenopodiaceae Vent. тұқымдас жаңа экдистероид тектес Қазақстан флорасының өсімдіктерін іздеуге негізделген. Қазақстан флорасының өсімдіктері Gypsophila rupestris A.Kuprian (Caryophyllaceae) ...
 • Казанцев, А.В.; Казьяхметова, Д.Т.; Аксартов, М.М.; Алимбеков, А.З. (Изд-во КарГУ, 2010-12-13)
  Карборандар жəне олардың туындылары қатарындағы азобірігу жəне аминометилдеу реакциялары зерттелінді. Ол реакциялардың заңдылықтары жəне ерекшеліктері анықталып, карборандар мен олардың функционалды туындыларының əсері мен ...
 • Тихонова, Е.В.; Смагулов, А.М.; Жанымханова, П.Ж.; Тажбаев, Е.М.; Адекенов, С.М. (Изд-во КарГУ, 2010-12-13)
  Қатерлі ісікке қарсы əсері бар табиғи арглабинді липосомалар эмульгация əдісімен алынды. Поливинил спиртін — эмульгатор жəне D-лактоза, D-маннит, D-глюкозаны криопротекторлар ретінде қолдану арқылы соя лецитин негізіндегі ...
 • Омашева, А.В.; Сұғралина, Л.М.; Сəлкеева, Л.Қ.; Апсалямова, А.Р. (ҚарМУ басп., 2010-12-13)
  Статья посвящена изучению химической модификации поливинилового спирта с некоторыми известными мономерами и новым — дифосфоновой кислотой. Взаимодействие поливинилового спирта с метилметакрилатом осуществляли реакцией ...
 • Мерхатулы, Н.; Балмагамбетова, Л.Т.; Смоленков, Ю.Ю.; Искандеров, А.Н.; Омарова, А.Т. (Изд-во КарГУ, 2010-12-13)
  Қышқылдық жəне сілтілік катализ жағдайында сесквитерпенді γ-лактон (–)-α-сантонинге метил спиртінің нуклеофильдік қосылу реакциялары зерттелінді. Реакциялар лактон сақинасының карбонил тобы бойынша, қайта этерификацияланған ...
 • Ли, М.Л.; Кенжетаева, С.О. (Изд-во КарГУ, 2010-12-13)
  Дəрілік препарат «Сульфазиннің» өндірісі үшін рационалды, экономикалық тиімді бастапқы заттарды — синтондарды, интермедиаттарды іздестіру — бүгінгі таңда өзекті мəселелердің бірі. Авторлардың бірқатар зерттеулері ең қолайлы ...
 • Кенжетаева, С.О. (ҚарМУ басп., 2010-12-13)
  В настоящем исследовании рассмотрена возможность синтеза новых гидроксизамещенных индолов, представляющих интерес в качестве потенциальных биологически активных веществ. Взаимодействием диэтиламинопропиламина с ацетилацетоном ...
 • Жапарова, Л.Ж.; Тажбаев, Е.М.; Буркеев, М.Ж.; Али, С.И.; Ван Херк, А.М. (Изд-во КарГУ, 2010-12-13)
  Радикалды полимерлену жүйесінің туберкулезге қарсы кейбір препараттардың тұрақтылығына əсерін зерттеу нəтижелері берілген. Үлгі мономер ретінде стирол пайдаланылды. Зерттелген дəрілік препараттардың ішінде радикалдар əсеріне ...
 • Шибаева, А.К.; Салькеева, Л.К.; Тайшибекова, Е.К.; Нурмаганбетова, М.Т.; Минаева, Е.В.; Салькеева, А.К. (Изд-во КарГУ, 2010-12-13)
  Аралас лигандты комплекстердің комплекстүзуші қасиеттерін зерттеу үшін 4-фенил-2-амидотиазолилацетат пен 2-тиоуридо-4-диэтилфосфонотиазолдың синтез жағдайлары қарастырылды. Комплекстүзуші процестің оңтайлы жағдайлары жəне ...
 • Ысмағұлова, Н.М.; Мұқышева, Г.К.; Нұрмағанбетов, Ж.С.; Сейтембетов, Т.С.; Тұрмұхамбетов, А.Ж.; Əдекенов, С.М. (ҚарМУ басп., 2010-12-13)
  Химически изучен алкалоидный состав растений Казахстана. Из василистника вонючего (Thalictrum foetidum L.) выделен апорфиновый алкалоид — глауцин. На основе алкалоида глауцина синтезировано его N-оксид-производное. Впервые ...
 • Кабылбекова, У.М. (Изд-во КарГУ, 2010-12-13)
  Мақалада бетон қоспаларының алғашқы қатаю мерзіміндегі физика-химиялық процестердің көрсеткіштері баяндалған. Бұл көрсеткіштер бетон материалдарының соңғы физикалық жəне механикалық қасиеттерін анықтауда қолданылады. Қатаю ...
 • Baisalova, G.Zh.; Ozek, G.; Baser, K.H.C.; Erkasov, R.Sh. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publishing house, 2010-12-13)
  Алғаш рет Оңтүстік жəне Оңтүстік Шығыс Қазақстанда жиналған, сəйкесінше, H. belangeriana Botsch. жəне H. ammodendron Bge. жер үсті бөлігінің ұшқыш қосылыстарының құрамы газхроматография əдісінің көмегімен анықталған. H. ...
 • Касенов, Р.З.; Мустафин, Е.С.; Пудов, А.М.; Кайкенов, Д.А.; Сатымбаева, А.С. (Изд-во КарГУ, 2010-12-13)
  Құмкөл кен орнының мұнайынан алынған гудронды гидроимпульсті разряд энергиясымен өңдеу бойынша тəжірибелер жүргізілді. Гидроимпульсті разрядтың гудронның фракциялық құрамы жəне физика-химиялық қасиеттеріне əсері зерттелді. ...
 • Байсалова, Ғ.Ж.; Ерқасов, Р.Ш.; Киселев, Б.Г.; Урбисинов, Ж.К. (ҚарМУ басп., 2010-12-13)
  Методом газовой хроматографии изучены жирнокислотные составы различных органов надземной части Haloxylon ammodendron Bge. Определен минеральный состав зольных остатков надземной части растительного сырья с помощью эмиссионого ...
 • Абдылдаева, Ф.А. (Изд-во КарГУ, 2010-12-13)
  Мақалада тиомочевина мен кадмийдің галогенидтері комплекстерінің термохимиялық зерттеу нəтижелері келтірілген. Тиомочевина күшті σ-донор болатыны анықталған. Калориметрлі əдістермен CdCl2•(NH2)2CS(k), CdBr2•2(NH2)2CS, ...
 • Рустембеков, К.Т. (Изд-во КарГУ, 2010-09-23)
  Мақала Ұлттық ғылым академиясының академигі, техника ғылымдарының докторы, профессор, КСРО Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Бүкілодақтық жазушылар ұйымының мүшесі, Қарағанды мемлекеттік университетінің негізін қалаушы жəне ...
 • Yakunjan, Tursun; Dilnur, Talip; Ablikim, Abuliz; Abliz, Yimit; Tateeva, A.B.; Baikenova, G.G.; Kudaibergen, G.K.; Agabekova, A.B.; Esenbaeva, K.K. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publishing house, 2010-09-23)
  PM10 мен PM2.5 аэрозольді сынамалар Үрімшедегі алты түрлі аймақтан 2007 жылдың желтоқсаны 2008 жылдың қаңтар айлары аралығында NL-20 каскадты импульспен жиналды. Суда ерігіш компонент зерттелді. Нəтижелер көрсеткендей, ...
 • Исабаева, М.Б.; Газалиев, А.М.; Ибраев, М.К.; Бакбардина, О.В.; Ескалиев, А.С. (Изд-во КарГУ, 2010-09-23)
  Мақалада пиразол туындылары негізіндегі кең таралған дəрілік заттар қарастырылып, жаңа биологиялық белсенді қосылыстар алудың келешектегі даму бағыттары көрсетілген. Сондай-ақ Манних жаңа негіздері 1,3,5-триметил-4-амино ...

View more