ЗАДАЧА ТИПА РОБИНА ДЛЯ ОДНОГО КЛАССА ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ВТОРОГО ПОРЯДКА НА ПЛОСКОСТИ С СИНГУЛЯРНОЙ ТОЧКОЙ И ЛИНИЕЙ

Show simple item record

dc.contributor.author Базыкен, Г.
dc.contributor.author Нуримов, Б.С.
dc.contributor.author Тунгатаров, А.
dc.date.accessioned 2019-04-24T10:30:04Z
dc.date.available 2019-04-24T10:30:04Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Базыкен Г. ЗАДАЧА ТИПА РОБИНА ДЛЯ ОДНОГО КЛАССА ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ВТОРОГО ПОРЯДКА НА ПЛОСКОСТИ С СИНГУЛЯРНОЙ ТОЧКОЙ И ЛИНИЕЙ /Г.Базыкен, Б.С.Нуримов, А.Тунгатаров //Қарағанды универисетінің хабаршысы. Математика сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия Математика=Bulletin of the Karaganda University. Mathematics Series.-2010.-№2.-Р.8-11 ru_RU
dc.identifier.issn 0142-0843
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz:443//handle/data/5406
dc.description.abstract Мақалада жазықтықтағы сингулярлы нүктеcі жəне сызығы бар екінші ретті эллиптикалық жүйелердің бір класы үшін үзіліссіз шешімдердің көп бейнесі алынды жəне осы жүйе үшін шексіз бұрыштық облыста Робин есебі шешілді. Алынған нəтижелер тегіс оң қисықты беттердің шексіз аз иілу теориясында қолданылуы мүмкін. In work given the variety of solutions of one class of the second order elliptic systems in the plane with singular point and line and solved the problem Robin for this systems in unbounded angular domains. Given results can be used in the theory of infinitesimal bendings of surfaces of positive curvature with a flattening line. ru_RU
dc.language.iso en ru_RU
dc.publisher Изд-во КарГУ ru_RU
dc.relation.ispartofseries Вестник Карагандинского университета. Серия Математика;№2(58)/2010
dc.title ЗАДАЧА ТИПА РОБИНА ДЛЯ ОДНОГО КЛАССА ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ВТОРОГО ПОРЯДКА НА ПЛОСКОСТИ С СИНГУЛЯРНОЙ ТОЧКОЙ И ЛИНИЕЙ ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account